Sumala ni Mateo 1:1-25

  • Talaan sa kaliwatan ni Jesu-Kristo (1-17)

  • Pagkatawo ni Jesus (18-25)

1  Ang basahon sa kasaysayan* ni Jesu-Kristo,* nga anak* ni David,+ nga anak ni Abraham:+   Si Abraham ang amahan ni Isaac;+si Isaac ang amahan ni Jacob;+si Jacob ang amahan ni Juda+ ug sa iyang mga igsoon;   si Juda ang amahan ni Perez ug Zera,+ kansang inahan mao si Tamar;si Perez ang amahan ni Hesron;+si Hesron ang amahan ni Ram;+   si Ram ang amahan ni Aminadab;si Aminadab ang amahan ni Nason;+si Nason ang amahan ni Salmon;   si Salmon ang amahan ni Boaz, kansang inahan mao si Rahab;+si Boaz ang amahan ni Obed, kansang inahan mao si Ruth;+si Obed ang amahan ni Jese;+   si Jese ang amahan ni Haring David.+ Si David ang amahan ni Solomon,+ kansang inahan mao ang asawa ni Urias;   si Solomon ang amahan ni Rehoboam;+si Rehoboam ang amahan ni Abias;si Abias ang amahan ni Asa;+   si Asa ang amahan ni Jehosapat;+si Jehosapat ang amahan ni Jehoram;+si Jehoram ang amahan ni Uzzias;   si Uzzias ang amahan ni Jotam;+si Jotam ang amahan ni Ahaz;+si Ahaz ang amahan ni Ezequias;+ 10  si Ezequias ang amahan ni Manases;+ si Manases ang amahan ni Amon;+si Amon ang amahan ni Josias;+ 11  si Josias+ ang amahan ni Jeconias+ ug sa iyang mga igsoon, nga nangatawo panahon sa pagkadestiyero ngadto sa Babilonya.+ 12  Si Jeconias ang amahan ni Sealtiel, nga natawo sa Babilonya;si Sealtiel ang amahan ni Zorobabel;+ 13  si Zorobabel ang amahan ni Abiud;si Abiud ang amahan ni Eliakim;si Eliakim ang amahan ni Asor; 14  si Asor ang amahan ni Zadok;si Zadok ang amahan ni Aquim;si Aquim ang amahan ni Eliud; 15  si Eliud ang amahan ni Eleasar;si Eleasar ang amahan ni Matan;si Matan ang amahan ni Jacob; 16  si Jacob ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga inahan ni Jesus+ kinsa gitawag ug Kristo.+ 17  Busa ang tanang kaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang David maoy 14 ka kaliwatan; gikan kang David hangtod sa pagkadestiyero sa Babilonya, 14 ka kaliwatan; gikan sa pagkadestiyero sa Babilonya hangtod sa Kristo, 14 ka kaliwatan. 18  Si Jesu-Kristo natawo niining paagiha: Sa panahon nga ang iyang inahang si Maria minyoonon na kang Jose, siya nagmabdos pinaagi sa balaang espiritu.*+ 19  Apan kay ang iyang bana nga si Jose matarong ug dili niya buot nga mapakaulawan siya, si Jose naghunahuna sa pagdiborsiyo kaniya sa tago.+ 20  Apan human kini mahunahunai ni Jose, ang anghel ni Jehova* nagpakita kaniya pinaagig damgo ug miingon: “Jose, anak ni David, ayawg kahadlok sa pagdala kang Maria nga imong asawa sa imong balay, kay ang iyang gipanamkon maoy pinaagi sa balaang espiritu.+ 21  Siya manganak ug batang lalaki, ug nganlan nimo siyag Jesus,*+ kay iyang luwason ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala.”+ 22  Sa pagkatinuod, kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulti ni Jehova* pinaagi sa iyang propeta:* 23  “Ang ulay magmabdos ug manganak ug batang lalaki, ug nganlan nila siyag Emmanuel,”+ nga kon hubaron nagkahulogang “Ang Diyos Nagauban Kanato.”+ 24  Unya nakamata si Jose ug gituman niya ang gisugo sa anghel ni Jehova,* ug gidala niya sa iyang balay ang iyang asawa. 25  Apan siya wala makigdulog kaniya hangtod nga si Maria nanganak ug batang lalaki;+ ug ang bata iyang ginganlag Jesus.+

Mga Footnote

O “talaan sa kaliwatan.”
O “Jesus, ang Kristo; Jesus, ang Mesiyas.” Ang mga titulong Kristo ug Mesiyas nagkahulogang “dinihogan,” “pinili.”
Sa Grego, kini mahimong magtumong usab sa “apo” o “kaliwat.”
O “aktibong puwersa.”
Kini ang una sa 237 ka beses nga ang ngalan sa Diyos—Jehova—mabasa diha sa mga bersikulo sa Kristohanon Gregong Kasulatan niini nga hubad. Tan-awa ang Apendise A5.
Katumbas sa Hebreohanong ngalan nga Jesua, o Josue, nga nagkahulogang “Si Jehova Maoy Kaluwasan.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “manalagna.”
Tan-awa ang Apendise A5.