Sumala ni Mateo 19:1-30

  • Kaminyoon ug diborsiyo (1-9)

  • Gasa sa pagkatagsaanon (10-12)

  • Gipanalanginan ni Jesus ang mga bata (13-15)

  • Pangutana sa dato nga batan-on (16-24)

  • Mga sakripisyo alang sa Gingharian (25-30)

19  Human kini masulti ni Jesus, siya mipahawa sa Galilea ug miadto sa mga utlanan sa Judea tabok sa Jordan.+  Ug daghan kaayong tawo ang misunod kaniya, ug didto iyang giayo sila.  Ug ang mga Pariseo miduol kaniya aron sulayan siya. Sila nangutana: “Gitugot ba sa balaod nga ang usa ka lalaki makigdiborsiyo sa iyang asawa sa bisan unsang pasikaranan?”+  Siya mitubag: “Wala ba ninyo mabasa nga siya nga naglalang kanila sukad sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye+  ug miingon: ‘Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon* sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod’?+  Sa ato pa, dili na sila duha, kondili usa ka unod. Busa kon unsay gihiusa* sa Diyos dili angayng bulagon sa tawo.”+  Sila miingon kaniya: “Nan, nganong nagsugo man si Moises nga maghatag ug dokumento sa pagdiborsiyo aron makadiborsiyo sa asawa?”+  Siya mitubag: “Tungod sa katig-a sa inyong kasingkasing, si Moises nagtugot kaninyo sa pagdiborsiyo sa inyong mga asawa,+ apan dili ingon niana ang kahimtang sa sinugdan.+  Sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa, gawas kon tungod sa seksuwal nga imoralidad,* ug magminyog lain nakapanapaw.”+ 10  Ang mga tinun-an miingon kaniya: “Kon ingon niana ang kaminyoon, mas maayong dili na lang magminyo.” 11  Siya miingon kanila: “Dili tanan ang makahimo niana, kondili kadto lang dunay gasa.+ 12  Kay ang uban natawo nga eunuko,* ug ang uban gihimong eunuko sa mga tawo, ug ang uban pa mipili nga mahimong eunuko tungod sa Gingharian sa langit. Kadtong makahimo niana, maghimo niana.”+ 13  Unya gidala kaniya ang mga bata aron iyang panalanginan sila* ug ampoan, apan gibadlong sila sa mga tinun-an.+ 14  Apan si Jesus miingon: “Pasagdi lang ang mga bata, ug ayaw silag pugngi sa pagduol kanako, kay ang Gingharian sa langit alang niadtong sama kanila.”+ 15  Ug siya nagpanalangin* kanila ug mibiya didto. 16  Unya, dihay usa ka tawo nga miduol kaniya ug miingon: “Magtutudlo, unsang maayong buhat ang kinahanglan nakong himoon aron maangkon ang kinabuhing walay kataposan?”+ 17  Siya mitubag: “Nganong nangutana man ka nako kon unsay maayo? Usa ray maayo, ang Diyos lang.+ Apan kon gusto nimong maangkon ang kinabuhi, padayong tumana ang mga sugo.”+ 18  Siya miingon kaniya: “Hain niadtong mga sugoa?” Si Jesus mitubag: “Ayaw pagpatay,+ ayawg panapaw,+ ayawg pangawat,+ ayaw pagtestigo ug bakak,+ 19  pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan,+ ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.”+ 20  Ang batan-ong lalaki miingon kaniya: “Gituman nako kining tanan; unsa pay akong kulang?” 21  Si Jesus miingon kaniya: “Kon gusto nimo nga walay makulang kanimo,* lakaw ug ibaligya ang imong mga katigayonan ug ihatag sa mga kabos ang kuwarta, ug makabaton kag bahandi sa langit;+ unya kuyog nako ug mahimong akong sumusunod.”+ 22  Pagkadungog sa batan-on niini, siya milakaw nga naguol kay daghan man siyag kabtangan.+ 23  Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, lisod alang sa tawong dato nga makasulod sa Gingharian sa langit.+ 24  Sultihan ko usab kamo, mas sayon pa alang sa kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa tawong dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos.”+ 25  Dihang nadungog kana sa mga tinun-an, sila nahibulong pag-ayo ug miingon: “Kon mao, kinsa pa may maluwas?”+ 26  Si Jesus mitutok kanila ug miingon: “Sa mga tawo imposible kini, apan sa Diyos ang tanang butang posible.”+ 27  Unya si Pedro miingon kaniya: “Apan gibiyaan namo ang tanan ug misunod mi kanimo. Unsa man unya ang among makuha niana?”+ 28  Si Jesus miingon kanila: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, sa panahon nga bag-ohon na ang tanang butang,* dihang ang Anak sa tawo molingkod sa iyang mahimayaong trono, kamo nga nagsunod kanako molingkod usab sa 12 ka trono, nga maghukom sa 12 ka tribo sa Israel.+ 29  Ug ang matag usa nga nagbiyag balay o mga igsoon o amahan o inahan o mga anak o mga yuta tungod sa akong ngalan makadawat ug gatosan ka pilo niini ug makapanunod ug kinabuhing walay kataposan.+ 30  “Apan daghang nauna ang maulahi, ug ang naulahi mauna.+

Mga Footnote

Ang Gregong pulong nagkahulogang ‘motapot pag-ayo, samag papilit.’
Literal, “giusa pagyugo.”
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “ipatong ang iyang kamot kanila.”
Literal, “nagpatong sa iyang kamot.”
Literal, “Kon buot nimong mahingpit.”
O “sa paglalang pag-usab.”