Sumala ni Mateo 24:1-51

 • ILHANAN SA PRESENSIYA SA KRISTO (1-51)

  • Mga gubat, kanihit sa pagkaon, linog (7)

  • Isangyaw ang maayong balita (14)

  • Dakong kasakitan (21, 22)

  • Ilhanan sa Anak sa tawo (30)

  • Kahoyng igos (32-34)

  • Sama sa adlaw ni Noe (37-39)

  • Padayon sa pagbantay (42-44)

  • Ang matinumanong ulipon ug ang daotang ulipon (45-51)

24  Dihang molakaway na si Jesus gikan sa templo, ang iyang mga tinun-an miduol aron ipakita kaniya ang tibuok templo.  Siya miingon kanila: “Nakita ba ninyo kining tanan? Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, wala unyay bato dinhi nga magpabiling nagpatong sa laing bato kay kining tanan pagalumpagon.”+  Samtang naglingkod siya sa Bukid sa mga Olibo, ang mga tinun-an miduol kaniya nga silasila ra ug nangutana: “Sultihi kami, kanus-a kini mahitabo, ug unsa man unyay ilhanan sa imong presensiya*+ ug sa hinapos sa sistema sa mga butang?”*+  Si Jesus mitubag: “Pagbantay nga walay magpahisalaag kaninyo,+  kay daghan unya ang manungha nga mogamit sa akong ngalan, nga magaingon, ‘Ako mao ang Kristo,’ ug daghan ang ilang mapahisalaag.+  Makadungog mog mga gubat sa lainlaing dapit. Apan ayaw mog kahadlok, kay kining mga butanga kinahanglang mahitabo, apan dili pa kini ang kataposan.+  “Kay ang nasod makiggubat batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian,+ ug duna unyay mga kanihit sa pagkaon+ ug mga linog sa lainlaing dapit.+  Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kaul-ol sa kasakit.  “Unya lutoson mo sa mga tawo+ ug pamatyon,+ ug dumtan mo sa tanang kanasoran tungod sa akong ngalan.+ 10  Ug daghan usab ang mawad-ag pagtuo sa Diyos ug sila magbudhiay ug magdumtanay. 11  Motungha ang daghang bakak nga mga propeta ug daghan ang ilang mapahisalaag;+ 12  ug tungod sa paggrabe sa kalapasan, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan. 13  Apan siya nga makalahutay hangtod sa kataposan maluwas.+ 14  Ug kining maayong balita sa Gingharian isangyaw sa tibuok yuta* sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran,+ ug unya moabot ang kataposan. 15  “Busa inigkakita ninyo nga nagbarog na sa balaang dapit ang giingon ni propetang Daniel nga dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan+ (ang magbabasa nagkinahanglag pagsabot aron masabtan kini), 16  kadtong anaa sa Judea kinahanglang moikyas ngadto sa kabukiran.+ 17  Kadtong anaa sa atop kinahanglang dili na mosulod sa iyang balay aron magkuhag mga butang, 18  ug kadtong anaa sa uma kinahanglang dili na mouli aron magkuhag panggawas nga besti. 19  Alaot ang mga mabdos ug ang dunay masuso nianang panahona! 20  Padayon sa pag-ampo nga ang inyong pag-ikyas dili unta mahitabo sa tingtugnaw o sa adlawng Igpapahulay; 21  kay aduna unyay dakong kasakitan+ nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon, ug dili na mahitabo pag-usab.+ 22  Sa pagkatinuod, walay tawo nga maluwas gawas kon pamub-on kanang mga adlawa; apan tungod sa mga pinili kanang mga adlawa pamub-on.+   23  “Unya kon dunay moingon kaninyo, ‘Tan-awa! Ania ang Kristo,’+ o, ‘Atua didto!’ ayaw kanag tuohi.+ 24  Kay motungha ang bakak nga mga Kristo ug bakak nga mga propeta+ ug maghimo silag dagkong milagro ug katingalahang mga butang aron ipahisalaag,+ kon mahimo, bisan ang mga pinili. 25  Hinumdomi nga gipasidan-an na mo nako. 26  Busa kon ingnon mo sa mga tawo, ‘Tan-awa! Atua siya sa kamingawan,’ ayaw mo pangadto; ‘Tan-awa! Atua siya sa sulod sa balay,’ ayaw kinig tuohi.+ 27  Ingon nga ang kilat mokilab gikan sa sidlakan ug modan-ag hangtod sa kasadpan, mao man usab unya ang presensiya* sa Anak sa tawo.+ 28  Kon asa gani ang patayng lawas, didto magtapok ang mga agila.+ 29  “Dihadiha human sa kasakitan nianang mga adlawa, ang adlaw mongitngit,+ ug ang bulan dili modan-ag, ug ang mga bituon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahom sa kalangitan mangatay-og.+ 30  Unya makita sa langit ang ilhanan sa Anak sa tawo, ug ang tanang tribo sa yuta magpukpok sa ilang dughan sa grabeng kaguol,+ ug makita nila ang Anak sa tawo+ diha sa mga panganod sa langit nga moabot uban ang gahom ug dakong himaya.+ 31  Ug ipadala niya ang iyang mga anghel, ug uban ang kusog nga tingog sa trompeta, ilang tigomon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit hangtod sa pikas tumoy.+ 32  “Karon tagda ninyo kini nga ilustrasyon bahin sa kahoyng igos: Dihang ang linghod nga mga sanga niini mangudlot na, mahibalo mo nga duol na ang ting-init.+ 33  Sa susama, dihang makita na ninyo kining tanan, makaseguro mo nga duol na siya, gani anaa na siya sa mga pultahan.+ 34  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga kining kaliwatana dili gayod mahanaw hangtod nga mahitabo kining tanan. 35  Ang langit ug yuta mahanaw, apan ang akong mga pulong dili gayod mahanaw.+ 36  “Bahin nianang adlawa ug orasa walay nahibalo,+ bisan ang mga anghel sa langit o ang Anak, apan ang Amahan lang.+ 37  Kay sama sa mga adlaw ni Noe,+ mao man usab unya sa presensiya* sa Anak sa tawo.+ 38  Sa wala pa ang Lunop, ang mga tawo nangaon, nanginom, ug nagminyo hangtod sa adlaw nga si Noe misulod sa arka,+ 39  ug wala sila magtagad hangtod miabot ang Lunop ug gibanlas silang tanan.+ Mao man usab unya sa presensiya sa Anak sa tawo. 40  Unya duha ka tawo ang anaa sa uma; ang usa dad-on ug ang usa biyaan. 41  Duha ka babaye ang maggaling sa galingang demano; ang usa dad-on ug ang usa biyaan.+ 42  Busa padayon sa pagbantay kay wala mo mahibalo kon unsang adlawa moabot ang inyong Ginoo.+ 43  “Apan matikdi kini: Kon ang tagbalay nahibalo pa kon unsang orasa sa kagabhion* moabot ang kawatan,+ magbantay gyod unta siya aron dili malungkab ang iyang balay.+ 44  Busa kamo usab kinahanglang andam kanunay+ kay ang Anak sa tawo moabot sa oras nga wala ninyo damha. 45  “Kinsa ba gayod ang matinumanon ug maalamong ulipon nga gitudlo sa iyang agalon ibabaw sa iyang mga sulugoon sa panimalay, sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon?+ 46  Malipayon kanang ulipona kon sa pag-abot sa iyang agalon makaplagan siya nga naghimo niana!+ 47  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, iyang itudlo siya sa pagdumala sa tanan niyang kabtangan. 48  “Apan kon kanang daotang ulipon moingon sa iyang kaugalingon, ‘Malangan ang akong agalon,’+ 49  ug iyang bun-ogon ang iyang mga isigkaulipon ug siya mokaon ug moinom kauban sa nailhang mga palahubog, 50  ang agalon nianang ulipona moabot sa adlaw nga wala niya damha ug sa oras nga wala niya mahibaloi,+ 51  ug siya magsilot kaniya sa hilabihan ug magtambog kaniya ngadto sa nahimutangan sa mga salingkapaw. Didto siya magdanguyngoy ug magkagot sa iyang mga ngipon.+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O “hinapos sa panahon?” Tan-awa sa Glossary.
O “tibuok gipuy-ang yuta.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “kon unsang yugtoa sa pagbantay.”