Sumala ni Mateo 22:1-46

  • Ilustrasyon sa kombira sa kasal (1-14)

  • Ang Diyos ug ang Cesar (15-22)

  • Pangutana sa pagkabanhaw (23-33)

  • Duha ka kinalabwang sugo (34-40)

  • Ang Kristo ba anak ni David? (41-46)

22  Si Jesus naghisgot kanila ug laing ilustrasyon:*  “Ang Gingharian sa langit nahisamag hari nga naghikay ug kombira sa kasal+ sa iyang anak nga lalaki.  Ug iyang gisugo ang iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit sa kombira, apan ang mga dinapit midumili sa pag-adto.+  Nagsugo na usab siyag laing mga ulipon, ‘Sultihi ang mga dinapit: “Nahikay na nako ang akong kombira. Ang akong mga torong baka ug kinamaayohang mga hayop naihaw na ug ang tanan andam na. Panganhi na mo sa kombira.”’  Apan sila wala manumbaling ug nanglakaw, ang usa ngadto sa iyang uma ug ang lain ngadto sa iyang negosyo;+  apan ang uban nagdakop sa iyang mga ulipon, ug ilang gidagmalan ug gipamatay sila.  “Ang hari nasuko ug iyang gisugo ang iyang kasundalohan sa pagpatay niadtong mga nagpatay sa iyang mga ulipon ug sa pagsunog sa ilang siyudad.+  Unya siya miingon sa iyang mga ulipon, ‘Ang kombira sa kasal andam na, apan ang mga dinapit dili takos sa pagtambong niini.+  Busa pangadto mo sa kadalanan pagawas sa siyudad, ug si bisan kinsa nga inyong makita dapita sa kombira sa kasal.’+ 10  Busa ang maong mga ulipon nangadto sa kadalanan ug gidapit ang tanan nilang nakita, daotan man o maayo; ug ang lawak sa seremonyas sa kasal napuno sa mga dinapit.* 11  “Ang hari misulod sa pagsusi sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga nagbestig dili haom sa okasyon. 12  Busa siya miingon kaniya, ‘Higala, nganong mianhi ka nga dili man haom ang imong besti?’ Ang tawo wala makatingog. 13  Unya ang hari miingon sa iyang mga alagad, ‘Gaposa ninyo siya sa kamot ug tiil ug isalibay sa kangitngitan sa gawas. Didto siya magdanguyngoy ug magkagot sa iyang mga ngipon.’ 14  “Kay daghan ang dinapit, apan diyutay ra ang gipili.” 15  Unya ang mga Pariseo nanglakaw ug nagsabotsabot aron mabitik nila siya sa iyang isulti.+ 16  Busa ilang gipaadto kaniya ang ilang mga tinun-an kauban ang mga tigpaluyo ni Herodes.+ Sila miingon: “Magtutudlo, nahibalo mi nga matinud-anon ka ug nagtudlo ka sa dalan sa Diyos subay sa kamatuoran, ug wala ka magtinguha sa pabor ni bisan kinsa, kay wala ka magtan-aw sa kahimtang sa tawo. 17  Busa unsay imong hunahuna? Angay ba tang* mobayad ug buhis sa Cesar* o dili?” 18  Apan kay nasayod si Jesus sa ilang daotang motibo, siya miingon: “Mga salingkapaw,* nganong inyo kong gisulayan? 19  Ipakita kanako ang sensilyo nga ibayad sa buhis.” Ilang gitunolan siyag usa ka denario.* 20  Siya miingon kanila: “Kang kinsa kining dagway ug ngalan?” 21  Sila mitubag: “Sa Cesar.” Unya siya miingon kanila: “Kon mao, ibayad ninyo sa Cesar ang iya sa Cesar, apan ngadto sa Diyos ang iya sa Diyos.”+ 22  Pagkadungog nila niana, sila nahingangha, ug sila mibiya kaniya ug nanglakaw. 23  Nianang adlawa ang mga Saduseo, nga dili motuog pagkabanhaw,+ miduol kaniya ug nangutana:+ 24  “Magtutudlo, si Moises miingon: ‘Kon ang usa ka tawo mamatay nga walay anak, ang iyang asawa kinahanglang minyoan sa iyang igsoon aron makapatunghag anak alang kaniya.’+ 25  Karon dihay pito ka magsoong lalaki sa amoa. Ang kinamagulangan naminyo ug namatay, ug kay walay anak, ang iyang asawa giminyoan sa iyang igsoon. 26  Ingon usab niana ang nahitabo sa ikaduha ug sa ikatulo, hangtod sa ikapito. 27  Sa ulahi, ang babaye namatay. 28  Sa pagkabanhaw, kinsa man sa pito ang mahimo niyang bana nga silang tanan iya mang nabana?” 29  Si Jesus mitubag: “Sayop ang inyong gihunahuna, kay wala mo mahibalo sa Balaang Kasulatan ug sa gahom sa Diyos.+ 30  Kay sa pagkabanhaw ang mga lalaki ug babaye dili na magminyo. Sila mahisama sa mga anghel sa langit.+ 31  Kon bahin sa pagkabanhaw sa mga patay, wala ba mo makabasa sa giingon sa Diyos kaninyo: 32  ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob’?+ Diyos siya sa mga buhi, dili sa mga patay.”+ 33  Sa pagkadungog niana, ang mga tawo nahingangha sa iyang pagpanudlo.+ 34  Pagkadungog sa mga Pariseo nga napahilom niya ang mga Saduseo, sila nagpanon sa pag-adto kaniya. 35  Ug usa kanila, kinsa batid sa Balaod, nangutana sa pagbitik kaniya: 36  “Magtutudlo, unsa ang kinalabwang sugo sa Balaod?”+ 37  Siya mitubag: “‘Higugmaa si Jehova* nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag,* ug sa tibuok mong hunahuna.’+ 38  Kini mao ang kinalabwan ug unang sugo. 39  Ang ikaduha, nga susama niini, mao kini: ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.’+ 40  Niining duha ka sugo gipasukad ang tibuok Balaod ug ang basahon sa mga Propeta.”+ 41  Samtang anaa pa ang mga Pariseo, si Jesus nangutana kanila:+ 42  “Unsay inyong hunahuna bahin sa Kristo? Kang kinsa siyang anak?” Sila mitubag: “Kang David.”+ 43  Siya nangutana kanila: “Apan ngano man nga si David pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu+ nagtawag kaniya nga Ginoo, nga nag-ingon, 44  ‘Si Jehova* miingon sa akong Ginoo: “Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang nako ang imong mga kaaway ilalom sa imong mga tiil”’?+ 45  Busa kon gitawag siya ni David ug Ginoo, sa unsang paagi nga siya nahimong anak ni David?”+ 46  Wala gyoy nakatubag niya, ug sukad niadtong adlawa, wala nay nangahas sa pagpangutana pa kaniya.

Mga Footnote

O “sambingay.”
O “naghirag sa lamesa.”
O “Subay ba sa balaod nga kita.”
Tan-awa sa Glossary.
O “Mga tigpakaaron-ingnon.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.