Sumala ni Mateo 17:1-27

  • Pagkausab sa dagway ni Jesus (1-13)

  • Pagtuo sama sa liso sa mustasa (14-21)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (22, 23)

  • Buhis gibayrag sensilyo nga gikan sa baba sa isda (24-27)

17  Unom ka adlaw sa ulahi gikuyog ni Jesus si Pedro ug ang magsoong si Santiago ug Juan sa habog nga bukid nga silasila ra.+  Ug sa ilang atubangan nausab ang iyang panagway; ang iyang nawong misidlak sama sa adlaw, ug ang iyang besti migilaw* sama sa kahayag.+  Ug sa kalit si Moises ug Elias mitungha ug nakig-estorya kang Jesus.  Unya si Pedro miingon kang Jesus: “Ginoo, nalipay mi nga ania mi dinhi. Kon gusto nimo, maghimo ko ug tulo ka tolda dinhi, usa para nimo, usa para kang Moises, ug usa para kang Elias.”  Samtang nagsulti pa siya, tan-awa! dihay hayag nga panganod nga mitabon kanila, ug may tingog gikan sa panganod nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang akong gihigugma, nga akong giuyonan.+ Pamati kamo kaniya.”+  Sa pagkadungog niini, ang mga tinun-an nanghapa ug nangahadlok pag-ayo.  Unya si Jesus miduol kanila. Iyang gihikap sila ug giingnan: “Tindog. Ayaw mog kahadlok.”  Paghangad nila, wala silay laing nakita gawas kang Jesus.  Samtang nanglugsong sila sa bukid, si Jesus nagbaod kanila: “Ayawg isulti ang panan-awon kang bisan kinsa hangtod nga mabanhaw na ang Anak sa tawo.”+ 10  Apan ang mga tinun-an nangutana kaniya: “Kon mao, nganong nag-ingon man ang mga eskriba nga kinahanglang moabot una si Elias?”+ 11  Siya mitubag: “Sa pagkatinuod, si Elias moabot ug iyang ipasig-uli ang tanang butang.+ 12  Apan sultihan ko kamo nga si Elias miabot na. Ugaling lang, wala sila makaila kaniya ug ilang gibuhat kaniya kon unsay ilang gusto.+ Sa susama, ang Anak sa tawo mag-antos usab diha sa ilang mga kamot.”+ 13  Unya nasabtan sa mga tinun-an nga si Juan nga Tigbawtismo ang iyang gitumong. 14  Sa nagpaingon sila sa panon sa mga tawo,+ miduol kaniya ang usa ka tawo ug miluhod, ug miingon: 15  “Ginoo, kaluy-i intawon ang akong anak,* kay siya patolon ug masakiton. Daghang higayon nga matumba siya sa kalayo ug sa tubig.+ 16  Gidala nako siya sa imong mga tinun-an, apan wala sila makaayo kaniya.” 17  Si Jesus miingon: “Oh walay pagtuo ug makasasala nga kaliwatan,+ hangtod kanus-a ko makig-uban ninyo? Hangtod kanus-a ko magpailob ninyo? Dad-a siya ngari.” 18  Unya gibadlong ni Jesus ang demonyo ug kini migula sa bata, ug dihadiha ang bata naayo.+ 19  Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus nga silasila ra ug miingon: “Nganong wala man namo kadto mapalayas?” 20  Siya mitubag: “Tungod sa kagamay sa inyong pagtuo. Kay sa pagkatinuod, kon ang inyong pagtuo samag gidak-on sa liso sa mustasa, sultihan ninyo kining bukira, ‘Balhin didto,’ ug kini mobalhin, ug walay imposible alang kaninyo.”+ 21  *⁠—— 22  Samtang sila nagtigom sa Galilea, si Jesus miingon kanila: “Ang Anak sa tawo itugyan* ngadto sa mga tawo+ 23  ug patyon, ug sa ikatulong adlaw siya banhawon.”+ Ug sila naguol pag-ayo. 24  Pag-abot nila sa Capernaum, ang mga tawong nangolekta sa buhis sa templo* miduol kang Pedro ug miingon: “Nagabayad ba ug buhis sa templo* ang inyong magtutudlo?”+ 25  Siya miingon: “Oo.” Apan pagsulod ni Pedro sa balay, giunhan siya ni Jesus: “Unsay imong hunahuna, Simon? Kang kinsa gikan ang lainlaing buhis* nga ginadawat sa mga hari sa yuta? Sa ila bang mga anak o sa mga estranyo?” 26  Dihang siya miingon: “Gikan sa mga estranyo,” giingnan siya ni Jesus: “Kon mao, ang mga anak libre sa buhis. 27  Apan aron dili sila masilo nato,+ pamasol didto sa dagat, ug kuhaa ang unang isda nga mokubit. Pagbingat nimo sa baba niini, makakita kag plata nga sensilyo.* Kuhaa kana ug ihatag kanila alang kanatong duha.”

Mga Footnote

O “miputi.”
Literal, “anak nga lalaki.”
Tan-awa ang Apendise A3.
O “budhian.”
O “duha ka drakma nga buhis.” Tan-awa ang Apendise B14.
O “duha ka drakma nga buhis.” Tan-awa ang Apendise B14.
O “mga bayad ug buhis por ulo.”
Literal, “sensilyo nga estatero,” nga katumbas sa upat ka drakma. Tan-awa ang Apendise B14.