Sumala ni Mateo 12:1-50

  • Si Jesus, “Ginoo sa Igpapahulay” (1-8)

  • Giayo ang kuyos ug kamot (9-14)

  • Alagad nga gihigugma sa Diyos (15-21)

  • Mga demonyo gipalayas pinaagi sa balaang espiritu (22-30)

  • Sala nga dili mapasaylo (31, 32)

  • Kahoy maila sa bunga niini (33-37)

  • Ilhanan ni Jonas (38-42)

  • Dihang mobalik ang daotang espiritu (43-45)

  • Inahan ug mga igsoon ni Jesus (46-50)

12  Usa ka adlaw niana, panahon sa Igpapahulay, si Jesus miagi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom ug nangutlog mga uhay ug nangaon.+  Sa pagkakita niini, ang mga Pariseo miingon kaniya: “Tan-awa! Gihimo sa imong mga tinun-an ang gidili sa Igpapahulay.”+  Siya miingon: “Wala ba ninyo mabasa ang gibuhat ni David dihang siya ug ang iyang mga tawo gigutom?+  Dili ba misulod man siya sa balay sa Diyos ug ilang gikaon ang mga halad nga tinapay,+ nga sumala sa balaod wala silay katungod sa pagkaon apan ang mga saserdote lang?+  O wala ba mo makabasa sa Balaod nga sa mga Igpapahulay ang mga saserdote nagtrabaho sa templo, apan sila wala makalapas sa balaod sa Igpapahulay?+  Sultihan ko kamo, aniay mas importante pa kay sa templo.+  Apan kon nakasabot mo kon unsay kahulogan niini, ‘kaluoy ang akong gusto,+ dili halad,’+ wala unta ninyo hukming daotan ang mga dili sad-an.  Kay ang Anak sa tawo maoy Ginoo sa Igpapahulay.”+  Unya siya mibiya sa maong dapit ug miadto sa sinagoga. 10  Didto, dihay tawo nga kuyos* ug kamot.+ Busa aron dunay ikaakusar batok kaniya, may mga tawo nga nangutana kaniya, “Gitugot ba sa balaod ang pagpang-ayo panahon sa Igpapahulay?”+ 11  Siya miingon kanila: “Kon duna moy usa ka karnero ug kini mahulog sa lungag panahon sa Igpapahulay, dili ba ninyo kini kuhaon gikan didto?+ 12  Dili ba mas bililhon man ang tawo kay sa karnero? Busa gitugot sa balaod ang paghimog maayo panahon sa Igpapahulay.” 13  Unya siya miingon sa tawo: “Ituy-od ang imong kamot.” Ug gituy-od niya kini, ug kini naulian sama sa pikas kamot. 14  Apan ang mga Pariseo nanggawas ug nagsabotsabot sa pagpatay kang Jesus. 15  Pagkahibalo niya niini, siya mipahawa didto. Daghan usab ang misunod kaniya,+ ug iyang giayo silang tanan. 16  Apan hugot niya silang gidid-an sa pagpaila kaniya,+ 17  aron matuman ang gisulti pinaagi kang propetang Isaias: 18  “Kini ang akong alagad+ nga akong gipili. Ako siyang gihigugma ug giuyonan.*+ Ihatag nako kaniya ang akong espiritu,+ ug iyang ipakita sa kanasoran kon unsa ang tinuod nga hustisya. 19  Siya dili makiglantugi+ o mosinggit, ug dili madunggan ang iyang tingog diha sa dagkong dalan. 20  Dili niya balion ang nabawog nga tangbo, ug dili niya palongon ang nagkaawop nga pabilo,+ hangtod nga molampos siya sa pagpatunghag hustisya. 21  Sa pagkatinuod, ang iyang ngalan maghatag ug paglaom sa kanasoran.”+ 22  Unya may gidala kaniya nga tawong nabuta ug naamang kay gidemonyohan. Giayo siya ni Jesus, mao nga ang amang nakasulti ug nakakita na. 23  Ug ang katawhan nahingangha ug miingon: “Siya ba kaha ang Anak ni David?” 24  Sa pagkadungog niini, ang mga Pariseo miingon: “Kining tawhana makapalayas ug mga demonyo pinaagi lang sa gahom ni Beelzebub,* ang magmamando sa mga demonyo.”+ 25  Kay nahibalo sa ilang gihunahuna, siya miingon kanila: “Ang matag gingharian nga nagkabahinbahin mapukan, ug ang matag siyudad o pamilya nga nagkabahinbahin dili makabarog. 26  Busa kon si Satanas nagpalayas kang Satanas, siya nakigbatok sa iyang kaugalingon; nan, unsaon pagbarog sa iyang gingharian? 27  Ug kon nagpalayas kog mga demonyo pinaagi ni Beelzebub, nan kinsay naghatag ug gahom sa inyong mga sumusunod sa pagpalayas ug mga demonyo? Busa ang inyong mga sumusunod nagpamatuod nga sayop mo. 28  Apan kon pinaagi sa espiritu sa Diyos nga nagpalayas kog mga demonyo, nagpasabot kini nga ang Gingharian sa Diyos ania na ug wala ninyo kini mamatikdi.+ 29  O unsaon man sa usa pagsulod sa balay sa tawong kusgan ug sa pagkuha sa iyang mga kabtangan kon dili una niya siya gaposon? Pinaagi lang niana nga siya makapangawat sa balay. 30  Siya nga dili dapig kanako maoy batok kanako, ug siya nga dili moduyog kanako sa pagpanigom ug mga tawo nag-abog sa mga tawo palayo kanako.+ 31  “Tungod niini sultihan ko kamo, ang tanang matang sa sala ug pasipala batok sa kon unsay sagrado pasayloon, apan ang pasipala batok sa balaang espiritu dili pasayloon.+ 32  Pananglitan, kadtong mosultig batok sa Anak sa tawo pasayloon;+ apan kadtong mosultig batok sa balaang espiritu dili pasayloon, dili gayod, bisan niining sistemaha sa mga butang* o nianang sa umaabot.+ 33  “Kon maayo mo nga kahoy, maayo usab ang inyong bunga, apan kon daot mo nga kahoy, daot usab ang inyong bunga, kay ang kahoy maila sa bunga niini.+ 34  Kaliwat sa mga bitin,+ unsaon ninyo pagsultig maayong mga butang nga mga daotan man mo? Kay gikan sa kadagaya sa kasingkasing ang baba mosulti.+ 35  Ang maayong tawo magsultig maayo kay maayong mga butang ang anaa sa iyang kasingkasing, samtang ang daotang tawo magsultig daotan kay daotang mga butang ang anaa sa iyang kasingkasing.+ 36  Sultihan ko kamo nga sa matag walay pulos nga pulong nga ginasulti sa mga tawo, sila manubag+ niana sa Adlaw sa Paghukom; 37  kay kon maayo ang imong mga pulong ikaw ipahayag nga matarong, apan kon daotan ang imong mga pulong ikaw hukmang sad-an.” 38  Unya ang pipila ka eskriba ug Pariseo miingon: “Magtutudlo, gusto namong makakitag ilhanan nga gipadala ka sa Diyos.”+ 39  Siya mitubag: “Kining kaliwatana nga daotan ug dili matinumanon sa Diyos* padayong nangitag ilhanan, apan walay ilhanan nga ihatag kanila gawas sa ilhanan ni propetang Jonas.+ 40  Ingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii,+ ang Anak sa tawo maanaa usab sa lubnganan tulo ka adlaw ug tulo ka gabii.+ 41  Ang mga taga-Nineve banhawon sa Adlaw sa Paghukom uban niining kaliwatana ug ilang hukman kining kaliwatana, kay sila naghinulsol tungod sa giwali ni Jonas.+ Apan ania ang usa nga labaw pa kang Jonas.+ 42  Ang rayna sa habagatan banhawon sa Adlaw sa Paghukom uban niining kaliwatana ug iyang hukman kini, kay siya mianhi gikan sa layo kaayong dapit aron mamati sa kaalam ni Solomon.+ Apan ania ang usa nga labaw pa kang Solomon.+ 43  “Dihang ang daotang* espiritu mogula sa usa ka tawo, kini molatas sa desyerto aron mangitag kapahulayan, ug kon kini walay makaplagan,+ 44  kini moingon, ‘Mobalik ko sa akong balay nga akong gibiyaan,’ ug sa iyang pag-abot iyang makaplagan ang balay nga walay nagpuyo, hinlo, ug giadornohan. 45  Unya kini molakaw ug magdalag pito ka laing espiritu nga mas daotan pa kay kaniya, ug dihang makasulod na, sila mopuyo didto; ug ang kahimtang unya nianang tawhana mahimong mas daotan pa kay sa una.+ Ingon usab niana ang mahitabo niining daotan nga kaliwatan.” 46  Samtang nagsulti pa siya sa mga tawo, ang iyang inahan ug mga igsoon+ tua sa gawas ug gustong makig-estorya kaniya.+ 47  Busa may miingon kaniya: “Ang imong inahan ug mga igsoon tua sa gawas ug gustong makig-estorya nimo.” 48  Si Jesus miingon kaniya: “Kinsa ba ang akong inahan, ug kinsa ba ang akong mga igsoon?” 49  Dayon iyang gitudlo ang iyang mga tinun-an ug miingon: “Tan-awa! Kini sila ang akong inahan ug mga igsoon!+ 50  Kay si bisan kinsa nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit maoy akong igsoon ug inahan.”+

Mga Footnote

O “paralisado.”
O “ug giuyonan siya sa akong kalag.”
Nagtumong kang Satanas.
O “niining panahona.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “ug mananapaw.”
Literal, “hugaw nga.”