Sumala ni Mateo 6:1-34

 • WALI SA BUKID (1-34)

  • Likayi ang pagpakaaron-ingnong matarong (1-4)

  • Kon unsaon pag-ampo (5-15)

   • Modelong pag-ampo (9-13)

  • Pagpuasa (16-18)

  • Bahandi sa yuta ug sa langit (19-24)

  • Hunong na sa pagkabalaka (25-34)

   • Unaha kanunay ang pagpangita sa Gingharian (33)

6  “Pagbantay nga ang inyong pagbuhat ug matarong dili ninyo himoon atubangan sa mga tawo sa tuyo nga ila kining makita;+ kay kon inyo kining himoon, wala moy madawat nga ganti gikan sa inyong Amahan nga anaa sa langit.  Busa kon maghatag kag mga gasa sa kaluoy,* ayaw pagpahuyop ug trompeta sa imong unahan,* sama sa ginabuhat sa uban diha sa mga sinagoga ug kadalanan nga nagpakaaron-ingnong matarong aron dayegon sa mga tawo. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, bug-os na nilang nadawat ang ilang ganti.  Apan kon maghatag kag mga gasa sa kaluoy, ayaw pahibaloa ang imong wala nga kamot kon unsay ginabuhat sa imong tuo,  aron ang imong paghatag ug mga gasa sa kaluoy dili madayag. Unya ang imong Amahan, kinsa makakita sa tanang butang, magbalos kanimo.+  “Ug kon mag-ampo mo, ayawg sundoga ang mga tigpakaaron-ingnon,+ kay sila ganahang mag-ampo nga nagtindog diha sa mga sinagoga ug sa mga eskina sa dagkong dalan aron makita sa mga tawo.+ Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, bug-os na nilang nadawat ang ilang ganti.  Apan kon mag-ampo ka, sulod sa usa ka kuwarto* ug sirhi ang pultahan, dayon pag-ampo sa imong langitnong Amahan.*+ Unya ang imong Amahan, kinsa makakita sa tanang butang, magbalos kanimo.  Dihang mag-ampo, ayawg balikbalika ang samang mga pulong ingon sa ginahimo sa katawhan sa kanasoran, kay sila nagtuo nga sila dunggon tungod sa ilang paggamit ug daghang pulong.  Busa ayaw silag sundoga, kay ang inyong Amahan nahibalo na sa inyong gikinahanglan+ sa wala pa mo mangayo kaniya.  “Busa, mag-ampo kamo niining paagiha:+ “‘Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaanon unta ang imong ngalan.+ 10  Paanhia ang imong Gingharian.+ Matuman unta ang imong kabubut-on,+ maingon sa langit, mao man usab sa yuta.+ 11  Hatagi mig pagkaon* alang niining adlawa;+ 12  ug pasayloa mi sa among mga sala,* kay gipasaylo namo ang mga nakasala* kanamo.+ 13  Ug ayawg itugot nga madaog mi sa tentasyon,+ apan luwasa mi gikan sa usa nga daotan.’+ 14  “Kay kon inyong pasayloon ang mga tawo sa ilang kasaypanan, pasayloon usab kamo sa inyong langitnong Amahan;+ 15  apan kon dili ninyo pasayloon ang mga tawo sa ilang kasaypanan, dili usab pasayloon sa inyong Amahan ang inyong kasaypanan.+ 16  “Dihang kamo magpuasa,+ ayaw mo pagpaguolguol sama sa mga tigpakaaron-ingnon, kay sila dili mangareglar sa kaugalingon aron ipakita sa mga tawo nga nagpuasa sila.+ Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, bug-os na nilang nadawat ang ilang ganti. 17  Apan dihang magpuasa ka, panghiso ug panghilam-os, 18  aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas lang sa imong langitnong Amahan.* Unya ang imong Amahan, kinsa makakita sa tanang butang, magbalos kanimo. 19  “Hunong na mo sa pagtigom ug mga bahandi sa yuta,+ diin may insekto ug taya nga mangutkot ug may mga kawatan nga manglungkab ug mangawat. 20  Hinunoa, pagtigom mog mga bahandi sa langit,+ diin walay insekto ug taya nga mangutkot+ ug walay mga kawatan nga manglungkab ug mangawat. 21  Kay kon asa ang imong bahandi, atua usab ang imong kasingkasing. 22  “Ang lampara sa lawas mao ang mata.+ Busa kon ang imong mata nakapokus,* ang imong tibuok lawas hayag. 23  Apan kon ang imong mata masinahon,*+ ang imong tibuok lawas ngitngit. Kon ang kahayag nga anaa kanimo kangitngit diay, ang imong tibuok lawas ngitngit kaayo! 24  “Walay ulipon nga makaalagad sa duha ka agalon; kay dumtan niya ang usa ug higugmaon ang lain,+ o unongan niya ang usa ug tamayon ang lain. Dili mahimo nga magpaulipon mo sa Diyos ug sa Bahandi.+ 25  “Tungod niini sultihan ko kamo: Ayaw na mog kabalaka+ bahin sa inyong kinabuhi* kon unsay inyong kan-on o imnon o sul-obon.+ Dili ba ang kinabuhi mas importante kay sa pagkaon ug besti?+ 26  Panid-i pag-ayo ang mga langgam;+ sila wala magpugas o mag-ani o magtigom diha sa mga kamalig, apan ginapakaon sila sa inyong langitnong Amahan. Dili ba labaw pa man mog bili kay sa mga langgam? 27  Kinsa kaninyo ang makadugang ug usa ka maniko* sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka?+ 28  Ug nganong mabalaka man mo kon unsay inyong isul-ob? Matikdi kon giunsa pagtubo sa mga lirio sa kapatagan; wala sila maghago o magtahig sinina;* 29  apan sultihan ko kamo nga si Solomon,+ bisan sa iyang kadato, wala makasul-ob ug besti nga sama ka nindot nianang sa mga lirio. 30  Kon ingon niana ang pagbesti sa Diyos sa mga tanom sa kapatagan, nga ania karon ug ugma isalibay sa hurno, dili ba mas labaw pa nga kamo iyang bestihan, kamo nga gamay ug pagtuo? 31  Busa ayaw gayod pagkabalaka+ ug moingon, ‘Unsa may among kan-on?’ o, ‘Unsa may among imnon?’ o, ‘Unsa may among isul-ob?’+ 32  Kay kining mga butanga mao ang ginapangagpas pag-ayo sa mga tawo sa kanasoran. Ang inyong langitnong Amahan nahibalo nga gikinahanglan ninyo kining mga butanga. 33  “Busa unaha kanunay ang pagpangita sa Gingharian ug sa pagkamatarong sa Diyos, ug ang tanang ubang butang igadugang ra kaninyo.+ 34  Busa ayaw gayod kabalaka bahin sa sunod nga adlaw,+ kay ang matag adlaw dunay kaugalingong mga kabalaka. Ang mga problema karong adlawa mao ray hunahunaa.

Mga Footnote

O “ayaw kini ibandilyo.”
O “gasa alang sa mga kabos.” Tan-awa sa Glossary.
O “lawak.”
O “imong Amahan kinsa walay usa nga makakita.”
Literal, “tinapay.”
Literal, “utang.”
Literal, “nakautang.”
O “imong Amahan kinsa walay usa nga makakita.”
O “tin-aw.” Literal, “simple.”
Literal, “daotan.”
O “kalag.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “magkalinyas.”