Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Maayong Balita Sumala ni Mateo

Kapitulo

Sumaryo

 • 1

  • Talaan sa kaliwatan ni Jesu-Kristo (1-17)

  • Pagkatawo ni Jesus (18-25)

 • 2

  • Pagbisita sa mga astrologo (1-12)

  • Pagkalagiw ngadto sa Ehipto (13-15)

  • Gipapatay ni Herodes ang mga batang lalaki (16-18)

  • Pagbalik sa Nasaret (19-23)

 • 3

  • Si Juan nga Tigbawtismo nagwali (1-12)

  • Pagbawtismo kang Jesus (13-17)

 • 4

  • Gitental sa Yawa si Jesus (1-11)

  • Si Jesus nagsugod sa pagsangyaw sa Galilea (12-17)

  • Gitawag ang unang mga tinun-an (18-22)

  • Si Jesus nagwali, nagtudlo, ug nag-ayo (23-25)

 • 5

  • WALI SA BUKID (1-48)

   • Si Jesus nagsugod pagtudlo diha sa bukid (1, 2)

   • Siyam ka kalipay (3-12)

   • Asin ug kahayag (13-16)

   • Tumanon ni Jesus ang Balaod (17-20)

   • Tambag bahin sa pagkasuko (21-26), pagpanapaw (27-30), diborsiyo (31, 32), pagpanumpa (33-37), pagpanimalos (38-42), paghigugma sa kaaway (43-48)

 • 6

  • WALI SA BUKID (1-34)

   • Likayi ang pagpakaaron-ingnong matarong (1-4)

   • Kon unsaon pag-ampo (5-15)

    • Modelong pag-ampo (9-13)

   • Pagpuasa (16-18)

   • Bahandi sa yuta ug sa langit (19-24)

   • Hunong na sa pagkabalaka (25-34)

    • Unaha kanunay ang pagpangita sa Gingharian (33)

 • 7

  • WALI SA BUKID (1-27)

   • Hunong na sa pagpanghukom (1-6)

   • Padayon sa pagpangayo, pagpangita, pagpanuktok (7-11)

   • Bulawanong Lagda (12)

   • Sigpit nga ganghaan (13, 14)

   • Maila sa ilang mga bunga (15-23)

   • Balay ibabaw sa bato, balay ibabaw sa balas (24-27)

  • Mga tawo nahingangha sa pagpanudlo ni Jesus (28, 29)

 • 8

  • Sanlahon giayo (1-4)

  • Pagtuo sa usa ka opisyal sa kasundalohan (5-13)

  • Si Jesus nag-ayo ug daghang tawo sa Capernaum (14-17)

  • Kon unsaon nga mahimong sumusunod ni Jesus (18-22)

  • Gipalurang ni Jesus ang unos (23-27)

  • Mga demonyo gipaadto ni Jesus sa mga baboy (28-34)

 • 9

  • Giayo ni Jesus ang paralitiko (1-8)

  • Gidapit ni Jesus si Mateo nga mahimong sumusunod (9-13)

  • Pangutana bahin sa pagpuasa (14-17)

  • Anak nga babaye ni Jairo; babaye mihikap sa kupo ni Jesus (18-26)

  • Giayo ni Jesus ang buta ug tawong naamang (27-34)

  • Daghan ang anihonon apan diyutay ang mangangani (35-38)

 • 10

  • Ang 12 ka apostoles (1-4)

  • Instruksiyon alang sa pagsangyaw (5-15)

  • Mga tinun-an pagalutoson (16-25)

  • Kahadloki ang Diyos, dili ang tawo (26-31)

  • Dili pakigdait, kondili espada (32-39)

  • Pagdawat sa mga tinun-an ni Jesus (40-42)

 • 11

  • Si Juan nga Tigbawtismo gidayeg (1-15)

  • Dili mahinulsolong kaliwatan gisaway (16-24)

  • Si Jesus nagdayeg sa iyang Amahan sa pagpakitag pabor sa mga mapainubsanon (25-27)

  • Ang yugo ni Jesus makapalagsik (28-30)

 • 12

  • Si Jesus, “Ginoo sa Igpapahulay” (1-8)

  • Giayo ang kuyos ug kamot (9-14)

  • Alagad nga gihigugma sa Diyos (15-21)

  • Mga demonyo gipalayas pinaagi sa balaang espiritu (22-30)

  • Sala nga dili mapasaylo (31, 32)

  • Kahoy maila sa bunga niini (33-37)

  • Ilhanan ni Jonas (38-42)

  • Dihang mobalik ang daotang espiritu (43-45)

  • Inahan ug mga igsoon ni Jesus (46-50)

 • 13

  • ILUSTRASYON BAHIN SA GINGHARIAN (1-52)

   • Ang magpupugas (1-9)

   • Kon nganong migamit si Jesus ug mga ilustrasyon (10-17)

   • Ilustrasyon bahin sa magpupugas gipatin-aw (18-23)

   • Trigo ug bunglayon (24-30)

   • Liso sa mustasa ug ang lebadura (31-33)

   • Paggamit ug mga ilustrasyon nagtuman sa tagna (34, 35)

   • Ilustrasyon sa trigo ug bunglayon gipatin-aw (36-43)

   • Natagong bahandi ug maayong klase nga perlas (44-46)

   • Baling (47-50)

   • Bag-o ug daang mga bahandi (51, 52)

  • Si Jesus gisalikway sa iyang kaugalingong dapit (53-58)

 • 14

  • Gipunggotan si Juan nga Tigbawtismo (1-12)

  • Gipakaon ni Jesus ang 5,000 (13-21)

  • Si Jesus milakaw ibabaw sa tubig (22-33)

  • Pagpang-ayo diha sa Genesaret (34-36)

 • 15

  • Mga tradisyon sa tawo giyagyag (1-9)

  • Ang kahugawan naggikan sa kasingkasing (10-20)

  • Dakong pagtuo sa babayeng Fenicianhon (21-28)

  • Giayo ni Jesus ang daghang sakit (29-31)

  • Gipakaon ni Jesus ang 4,000 (32-39)

 • 16

  • Nangayog ilhanan (1-4)

  • Lebadura sa mga Pariseo ug Saduseo (5-12)

  • Ang mga yawi sa Gingharian (13-20)

   • Kongregasyon gitukod diha sa bato (18)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna (21-23)

  • Tinuod nga mga tinun-an (24-28)

 • 17

  • Pagkausab sa dagway ni Jesus (1-13)

  • Pagtuo sama sa liso sa mustasa (14-21)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (22, 23)

  • Buhis gibayrag sensilyo nga gikan sa baba sa isda (24-27)

 • 18

  • Kinalabwan diha sa Gingharian (1-6)

  • Kapandolan (7-11)

  • Ilustrasyon sa nawalang karnero (12-14)

  • Kon unsaon pagkabig sa imong igsoon (15-20)

  • Ilustrasyon sa ulipon nga wala magpasaylo (21-35)

 • 19

  • Kaminyoon ug diborsiyo (1-9)

  • Gasa sa pagkatagsaanon (10-12)

  • Gipanalanginan ni Jesus ang mga bata (13-15)

  • Pangutana sa dato nga batan-on (16-24)

  • Mga sakripisyo alang sa Gingharian (25-30)

 • 20

  • Mga mamumuo sa ubasan ug parehas nga suhol (1-16)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (17-19)

  • Paghangyo ug taas nga posisyon sa Gingharian (20-28)

   • Si Jesus lukat alang sa daghan (28)

  • Duha ka buta naayo (29-34)

 • 21

  • Mga tawo nanghugyaw pagsulod ni Jesus sa Jerusalem (1-11)

  • Gihinloan ni Jesus ang templo (12-17)

  • Kahoyng igos gitunglo (18-22)

  • Awtoridad ni Jesus gikuwestiyon (23-27)

  • Ilustrasyon sa duha ka anak (28-32)

  • Ilustrasyon sa daotang mga mag-uuma (33-46)

   • Pangunang bato nga pamag-ang gisalikway (42)

 • 22

  • Ilustrasyon sa kombira sa kasal (1-14)

  • Ang Diyos ug ang Cesar (15-22)

  • Pangutana sa pagkabanhaw (23-33)

  • Duha ka kinalabwang sugo (34-40)

  • Ang Kristo ba anak ni David? (41-46)

 • 23

  • Ayawg sundoga ang mga eskriba ug mga Pariseo (1-12)

  • Alaot ang mga eskriba ug mga Pariseo (13-36)

  • Si Jesus naguol pag-ayo maylabot sa Jerusalem (37-39)

 • 24

  • ILHANAN SA PRESENSIYA SA KRISTO (1-51)

   • Mga gubat, kanihit sa pagkaon, linog (7)

   • Isangyaw ang maayong balita (14)

   • Dakong kasakitan (21, 22)

   • Ilhanan sa Anak sa tawo (30)

   • Kahoyng igos (32-34)

   • Sama sa adlaw ni Noe (37-39)

   • Padayon sa pagbantay (42-44)

   • Ang matinumanong ulipon ug ang daotang ulipon (45-51)

 • 25

  • ILHANAN SA PRESENSIYA SA KRISTO (1-46)

   • Ilustrasyon sa 10 ka ulay (1-13)

   • Ilustrasyon sa mga talanton (14-30)

   • Mga karnero ug mga kanding (31-46)

 • 26

  • Mga saserdote nagplano sa pagpatay kang Jesus (1-5)

  • Humot nga lana gibubo kang Jesus (6-13)

  • Kataposang Paskuwa ug ang pagbudhi (14-25)

  • Panihapon sa Ginoo gisugdan (26-30)

  • Paglimod ni Pedro gitagna (31-35)

  • Si Jesus nag-ampo sa Getsemane (36-46)

  • Si Jesus gidakop (47-56)

  • Gidala sa Sanhedrin (57-68)

  • Gilimod ni Pedro si Jesus (69-75)

 • 27

  • Si Jesus gitugyan kang Pilato (1, 2)

  • Si Judas naghikog (3-10)

  • Si Jesus gidala kang Pilato (11-26)

  • Gibugalbugalan diha sa publiko (27-31)

  • Gilansang sa estaka sa Golgotha (32-44)

  • Kamatayon ni Jesus (45-56)

  • Lubong ni Jesus (57-61)

  • Gipabantayag maayo ang lubnganan (62-66)

 • 28

  • Si Jesus gibanhaw (1-10)

  • Mga sundalo gisuholan aron mamakak (11-15)

  • Sugo sa paghimog tinun-an (16-20)