Sumala ni Mateo 4:1-25

  • Gitental sa Yawa si Jesus (1-11)

  • Si Jesus nagsugod sa pagsangyaw sa Galilea (12-17)

  • Gitawag ang unang mga tinun-an (18-22)

  • Si Jesus nagwali, nagtudlo, ug nag-ayo (23-25)

4  Unya si Jesus gidala sa espiritu sa Diyos ngadto sa kamingawan. Didto, gitental siya+ sa Yawa+  dihang gigutom siya pag-ayo human magpuasa ug 40 ka adlaw ug 40 ka gabii.  Ang Maninental+ miabot ug miingon kaniya: “Kon ikaw anak sa Diyos, himoang tinapay kining mga bato.”  Apan siya mitubag: “Kini nahisulat, ‘Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.’”*+  Unya gidala siya sa Yawa sa balaang siyudad+ ug gipahimutang sa kinaibabwang bahin sa paril* sa templo+  ug giingnan siya: “Kon ikaw anak sa Diyos, ambak, kay kini nahisulat, ‘Sugoon niya ang iyang mga anghel,’ ug ‘Ila kang sapnayon aron ang imong tiil dili mabundak sa bato.’”+  Si Jesus miingon kaniya: “Kini nahisulat usab: ‘Ayawg sulayi si Jehova* nga imong Diyos.’”+  Unya gidala siya sa Yawa sa bukid nga talagsaon ang kahabog, ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibotan ug ang himaya niini.+  Ug iyang giingnan siya: “Kining tanan akong ihatag kanimo kon mohapa ka ug mosimba kanako.”* 10  Si Jesus miingon: “Pahawa, Satanas! Kay kini nahisulat, ‘Si Jehova nga imong Diyos ang angay nimong simbahon,+ ug siya lamang ang angay nimong hatagag sagradong pag-alagad.’”+ 11  Unya ang Yawa mibiya,+ ug ang mga anghel miabot ug giatiman ang panginahanglan ni Jesus.+ 12  Pagkadungog niya nga gidakop si Juan,+ siya mipaingon sa Galilea.+ 13  Unya pagbiya niya sa Nasaret, siya miadto ug mipuyo sa Capernaum+ sa daplin sa dagat sa mga distrito sa Zabulon ug Neptali, 14  aron matuman ang gisulti sa Diyos pinaagi kang propetang Isaias: 15  “Oh yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali, ubay sa dalan paingon sa dagat, sa tabok sa Jordan, Galilea sa mga nasod! 16  Ang katawhan nga anaa sa kangitngit nakakita ug dakong kahayag, ug kadtong anaa sa kangiob sa kamatayon gidan-agan sa kahayag.”+ 17  Sukad niadto, si Jesus nagsugod sa pagwali: “Paghinulsol mo, kay ang Gingharian sa langit haduol na.”+ 18  Samtang naglakaw ubay sa Dagat sa Galilea, iyang nakita ang magsoong si Simon, nga ginganlan usab ug Pedro,+ ug si Andres, nga nagtaktak ug pukot sa dagat, kay sila mga mangingisda man.+ 19  Ug siya miingon kanila: “Sunod mo nako, ug himoon mo nakong mga mangingisdag tawo.”+ 20  Gibiyaan dayon nila ang ilang mga pukot ug misunod kaniya.+ 21  Sa pagpadayon niyag lakaw, nakita niya ang lain pang magsoon, si Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo.+ Didto sila sa sakayan kauban sa ilang amahan nga si Zebedeo nga nagpuna* sa ilang mga pukot, ug iyang gitawag sila.+ 22  Dihadiha gibiyaan nila ang sakayan ug ang ilang amahan, ug sila misunod kaniya. 23  Unya milibot siya sa tibuok Galilea,+ nga nagtudlo diha sa mga sinagoga+ ug nagwali sa maayong balita sa Gingharian ug nag-ayo sa tanang matang sa sakit ug depekto sa lawas.+ 24  Ang balita bahin kaniya mikaylap sa tibuok Sirya, ug ilang gidala kaniya ang tanang nag-antos sa lainlaing sakit ug kaul-ol,+ ingon man ang mga nademonyohan,+ patolon,+ ug paralisado, ug iyang giayo sila. 25  Mao nga panonpanon sa katawhan ang misunod kaniya gikan sa Galilea, Decapolis,* Jerusalem, Judea, ug sa tabok sa Jordan.

Mga Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
O “sa barandilya.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “kon simbahon ko nimog kausa.”
O “nag-ayo.”
O “Napulo ka Siyudad nga Rehiyon.”