Sumala ni Mateo 16:1-28

  • Nangayog ilhanan (1-4)

  • Lebadura sa mga Pariseo ug Saduseo (5-12)

  • Ang mga yawi sa Gingharian (13-20)

    • Kongregasyon gitukod diha sa bato (18)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna (21-23)

  • Tinuod nga mga tinun-an (24-28)

16  Didto, ang mga Pariseo ug mga Saduseo miduol kaniya, ug aron sulayan siya, sila nangayog ilhanan gikan sa langit.+  Siya miingon kanila: “Inigkilumkilom na, moingon mo, ‘Maayo ang panahon kay daw kalayo ang kapula sa langit,’  ug pagkabuntag moingon mo, ‘Tugnaw ug moulan karong adlawa kay daw kalayo ang kapula sa langit apan nagdag-om.’ Sa pagtan-aw lang sa langit mahibalo na mo kon unsa ang panahon, apan nganong dili mo makasabot kon bahin sa ilhanan sa kapanahonan?  Kining kaliwatana nga daotan ug dili matinumanon sa Diyos* padayong nangitag ilhanan, apan walay ilhanan nga ihatag kanila+ gawas sa ilhanan ni Jonas.”+ Unya siya milakaw ug gibiyaan sila.  Dayon ang mga tinun-an mitabok sa pikas tampi, apan nakalimot silag dala ug tinapay.+  Si Jesus miingon kanila: “Bukha kanunay ang inyong mga mata ug pagbantay sa lebadura* sa mga Pariseo ug mga Saduseo.”+  Busa sila nag-estoryahanay: “Basig nakaingon siya niana kay wala ta makadalag tinapay.”  Pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon: “Nganong naghisgot man mo nga wala moy dalang tinapay, kamong diyutay ug pagtuo?  Wala pa ba ninyo masabti ang punto, o wala ba mo mahinumdom nga gikan sa lima ka tinapay nakakaon ang 5,000 ug kon pila ka basket ang inyong nahipos?+ 10  O nga gikan sa pito ka tinapay nakakaon ang 4,000 ug kon pila ka bukag ang inyong nahipos?+ 11  Naunsa ba nga wala man mo makasabot nga dili tinapay ang akong gustong isulti kondili nga magbantay mo sa lebadura sa mga Pariseo ug mga Saduseo?”+ 12  Diha pa sila nakasabot nga ang gitumong ni Jesus mao ang pagtulon-an sa mga Pariseo ug mga Saduseo, dili ang lebadura sa tinapay. 13  Pag-abot ni Jesus sa mga dapit sa Cesarea Filipos, siya nangutana sa iyang mga tinun-an: “Sumala sa mga tawo, kinsa ba ang Anak sa tawo?”+ 14  Sila mitubag: “Matod sa uban siya si Juan nga Tigbawtismo,+ ang uban moingon nga siya si Elias,+ ug duna poy moingon nga siya si Jeremias o usa sa mga propeta.” 15  Siya miingon kanila: “Apan para ninyo, kinsa man ko?” 16  Si Simon Pedro mitubag: “Ikaw mao ang Kristo,+ ang Anak sa buhi nga Diyos.”+ 17  Si Jesus miingon kaniya: “Malipayon ka, Simon nga anak ni Jonas, kay dili tawo* ang nagpadayag niini kanimo kondili ang akong Amahan nga anaa sa langit.+ 18  Ug sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro,+ ug ibabaw niining bato+ tukoron ko ang akong kongregasyon, ug ang mga ganghaan sa Lubnganan* dili makabuntog niini. 19  Akong ihatag kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit, ug bisan unsay imong gaposon sa yuta ginapos na didto sa langit, ug bisan unsay imong badbaran sa yuta binadbaran na didto sa langit.” 20  Unya gibaoran niya ang mga tinun-an nga dili isulti kang bisan kinsa nga siya ang Kristo.+ 21  Sukad niadto, gipatin-aw ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga siya kinahanglang moadto sa Jerusalem ug grabeng mag-antos sa kamot sa mga ansiyano ug sa pangulong mga saserdote ug mga eskriba, ug siya patyon ug sa ikatulong adlaw banhawon.+ 22  Tungod niini, gidala siya ni Pedro sa daplin ug gibadlong siya: “Maluoy ka sa imong kaugalingon, Ginoo; dili gayod kana mahitabo kanimo.”+ 23  Apan gitalikdan niya si Pedro ug miingon: “Palikod nako, Satanas! Kapandolan ka kanako kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tawo, dili sa Diyos.”+ 24  Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Kon dunay buot mosunod kanako, angay niyang dumilian ang iyang kaugalingon ug pas-anon ang iyang estaka sa pagsakit* ug padayong mosunod kanako.+ 25  Kay kadtong buot magluwas sa iyang kinabuhi mawad-an niini, apan kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini.+ 26  Sa pagkatinuod, unsay kapuslanan kon maangkon sa usa ka tawo ang tibuok kalibotan apan mawad-an siyag kinabuhi?+ O unsa may ikahatag sa tawo baylo sa iyang kinabuhi?+ 27  Ang Anak sa tawo moabot unya sa himaya sa iyang Amahan uban sa iyang mga anghel, ug hukman niya ang matag usa sumala sa iyang binuhatan.+ 28  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga may pipila dinhi nga makakita sa Anak sa tawo nga moabot sa iyang Gingharian sa dili pa sila mamatay.”+

Mga Footnote

Literal, “ug mananapaw.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “unod ug dugo.”
O “Hades.” Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.