Sumala ni Mateo 18:1-35

  • Kinalabwan diha sa Gingharian (1-6)

  • Kapandolan (7-11)

  • Ilustrasyon sa nawalang karnero (12-14)

  • Kon unsaon pagkabig sa imong igsoon (15-20)

  • Ilustrasyon sa ulipon nga wala magpasaylo (21-35)

18  Niadtong higayona ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug miingon: “Kinsa ba gayod ang kinalabwan sa Gingharian sa langit?”+  Busa iyang gitawag ang usa ka bata ug gipatindog siya sa ilang atubangan  ug miingon: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, dili gyod mo makasulod sa Gingharian sa langit gawas kon kamo magbag-o ug mahimong sama sa mga bata.+  Busa si bisan kinsa nga magpaubos sama niining bataa mao ang kinalabwan sa Gingharian sa langit;+  ug si bisan kinsa nga magadawat sa usa nga sama niining bataa tungod sa akong ngalan nagadawat kanako.  Apan si bisan kinsa nga makapandol* sa usa niining ubos nga mga tawo nga may pagtuo kanako, mas maayo pang higtan ang iyang liog ug dakong galingan nga bato* ug itambog siya sa lawod.+  “Alaot ang kalibotan tungod sa mga kapandolan! Dili gyod kalikayan nga dunay mga kapandolan, apan alaot ang tawo nga mahimong hinungdan nga mapandol ang uban!  Busa kon makasala* ka tungod sa imong kamot o tiil, putla kini ug isalibay.+ Mas maayo pa nga pungkol ka o usa ray tiil apan makadawat ug kinabuhi kay sa duhay imong kamot o tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay kataposan.*+  Dugang pa, kon makasala* ka tungod sa imong mata, lusoka kini ug isalibay. Mas maayo pa nga usa ray imong mata apan makadawat ug kinabuhi kay sa duhay imong mata apan itambog ka sa nagkalayong Gehenna.*+ 10  Ayaw gayod ninyo tamaya ang usa niining ubos nga mga tawo, kay sultihan ko kamo, ang ilang mga anghel sa langit kanunayng makaatubang sa akong Amahan nga anaa sa langit.+ 11  *⁠—— 12  “Unsay inyong hunahuna? Kon ang usa dunay 100 ka karnero ug ang usa niini masaag,+ dili ba niya biyaan sa kabukiran ang 99 ug pangitaon ang usa nga nasaag?+ 13  Ug kon makaplagan niya kini, sultihan ko kamo, mas dako ang iyang kalipay labot niining usa kay sa 99 nga wala masaag. 14  Sa susama, dili gayod buot sa akong* Amahan nga anaa sa langit nga malaglag bisan usa lang niining ubos nga mga tawo.+ 15  “Dugang pa, kon ang imong igsoon makasala kanimo, adtoa siya ug isulti kaniya ang iyang sayop* nga kamokamo lang.+ Kon siya mamati, nakabig nimo ang imong igsoon sa hustong dalan.+ 16  Apan kon dili siya mamati, pagdala ug usa o duha pa, aron nga pinaagi sa duha o tulo ka saksi mapamatud-an ang tanang butang.+ 17  Kon dili siya mamati kanila, sultihi ang kongregasyon. Kon dili siya mamati bisan sa kongregasyon, isipa siya nga sama sa tawo sa kanasoran+ ug sama sa maniningil ug buhis.+ 18  “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, bisan unsay inyong gaposon sa yuta ginapos na didto sa langit, ug bisan unsay inyong badbaran sa yuta binadbaran na didto sa langit. 19  Sultihan ko usab kamo, kon duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa paghangyo ug bisan unsang importanteng butang, igahatag kini sa akong Amahan nga anaa sa langit.+ 20  Kay diin gani nga may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan,+ ako anaa sa ilang taliwala.” 21  Unya si Pedro miduol ug miingon kaniya: “Ginoo, hangtod kapila nako pasayloon ang akong igsoon nga makasala kanako? Kapito ba?” 22  Si Jesus mitubag: “Sultihan ko ikaw, dili lang hangtod sa 7 ka beses kondili hangtod sa 77 ka beses.+ 23  “Busa ang Gingharian sa langit nahisama sa usa ka hari nga gustong maningil sa utang sa iyang mga ulipon. 24  Pagpaningil niya, dihay ulipon nga gidala kaniya nga nakautang ug 10,000 ka talanton.* 25  Apan kay wala siyay ikabayad, gimando sa hari nga siya, ang iyang asawa ug mga anak, ug ang tanan niyang kabtangan ibaligya aron siya makabayad.+ 26  Busa ang ulipon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ‘Angan-angana intawon ko,* ug bayran nako ang tanan.’ 27  Kay naluoy, gipapas sa hari ang utang sa ulipon ug gipalakaw siya.+ 28  Apan kana nga ulipon milakaw ug iyang nakit-an ang usa sa iyang mga isigkaulipon nga nakautang kaniyag 100 ka denario,* ug iyang gilabni siya ug gituok, ug miingon, ‘Bayri ang imong utang.’ 29  Busa ang iyang isigkaulipon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, ‘Angan-angana intawon ko, ug bayran ra ka nako.’ 30  Apan wala siya mosugot. Iya hinuon siyang gipabilanggo hangtod nga mabayran niya ang iyang utang. 31  Pagkakita sa ubang ulipon sa nahitabo, sila naguol pag-ayo. Ilang giadto ang hari ug gisulti ang tanang nahitabo. 32  Unya gipatawag siya sa hari ug giingnan: ‘Daotan nga ulipon, gipapas nako ang tanan nimong utang kay nagpakiluoy ka kanako. 33  Dili ba angay sab unta kang maluoy sa imong isigkaulipon sama nga ako naluoy nimo?’+ 34  Busa ang hari nasuko pag-ayo, ug iya siyang gitugyan sa mga guwardiya sa bilanggoan aron ibilanggo hangtod mabayran niya ang tanan niyang utang. 35  Ingon usab niana ang himoon sa akong langitnong Amahan kaninyo+ kon ang matag usa kaninyo dili kinasingkasing nga magpasaylo sa iyang igsoon.”+

Mga Footnote

O “makapahuyang sa pagtuo.”
O “galingan nga bato nga ginabiyo sa asno.”
Literal, “mapandol.”
Kini nagtumong sa bug-os nga kalaglagan. Tan-awa sa Glossary ang “Gehenna.”
Literal, “mapandol.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A3.
O posible, “inyong.”
Literal, “ug badlonga siya.”
10,000 ka talanton nga plata nga katumbas sa 60,000,000 ka denario. Tan-awa ang Apendise B14.
O “Hatagi intawon kog panahon.”
Tan-awa ang Apendise B14.