Sumala ni Mateo 7:1-29

 • WALI SA BUKID (1-27)

  • Hunong na sa pagpanghukom (1-6)

  • Padayon sa pagpangayo, pagpangita, pagpanuktok (7-11)

  • Bulawanong Lagda (12)

  • Sigpit nga ganghaan (13, 14)

  • Maila sa ilang mga bunga (15-23)

  • Balay ibabaw sa bato, balay ibabaw sa balas (24-27)

 • Mga tawo nahingangha sa pagpanudlo ni Jesus (28, 29)

7  “Ayaw na panghukom+ aron dili mo hukman;  kay kamo iyang hukman sumala sa inyong paghukom sa uban,+ ug kamo trataron sa uban sumala sa inyong pagtratar kanila.*+  Busa nganong tagdon nimo ang uhot* nga anaa sa mata sa imong igsoon apan wala nimo tagda ang troso* diha sa imong mata?+  O unsaon nimo pag-ingon sa imong igsoon, ‘Kuhaon nako ang uhot nga anaa sa imong mata,’ kon mismo sa imong mata dunay troso?*  Salingkapaw! Kuhaa una ang troso* sa imong mata aron maklaro nimo kon unsaon pagkuha sa uhot gikan sa mata sa imong igsoon.  “Ayaw ihatag sa mga iro ang butang nga balaan ug ayaw iitsa sa mga baboy ang inyong mga perlas,+ aron dili nila kini yatakyatakan ug sila mosumbalik ug moatake kaninyo.  “Padayon sa pagpangayo, ug kamo pagahatagan;+ padayon sa pagpangita, ug kamo makakaplag; padayon sa pagpanuktok, ug kamo pagaablihan;+  kay ang matag usa nga mangayo makadawat,+ ug ang matag usa nga mangita makakaplag, ug ang matag usa nga manuktok pagaablihan.  Sa pagkatinuod, kon pangayoan mog tinapay sa inyong anak, hatagan ba ninyo siyag bato? 10  O kon mangayo siyag isda, hatagan ba ninyo siyag bitin? 11  Busa kon kamo, bisan tuod daotan, mahibalong mohatag ug maayong mga gasa sa inyong mga anak, labaw na gyod ang inyong Amahan nga anaa sa langit! Siya mohatag ug maayong mga butang+ niadtong nagapangayo kaniya.+ 12  “Busa buhata sa uban ang tanan nga gusto ninyong buhaton nila kaninyo.+ Kay sa pagkatinuod, kini ang gitudlo sa Balaod ug sa basahon sa mga Propeta.+ 13  “Sulod mo agi sa sigpit nga ganghaan,*+ kay lapad ang ganghaan ug luag ang dalan padulong sa kalaglagan, ug daghan ang nagasulod agi niini; 14  samtang sigpit ang ganghaan ug gamay* ang dalan padulong sa kinabuhi, ug diyutay ra ang nakakaplag niini.+ 15  “Pagbantay sa bakak nga mga propeta+ nga manganha kaninyo nga magpakaaron-ingnong karnero,+ apan sa pagkatinuod sila maoy mga lobo nga manunukob.+ 16  Pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. Dili ba walay makapamupo ug ubas gikan sa sampinit o igos gikan sa kudyapa?+ 17  Sa susama, ang maayong kahoy mamungag maayong bunga, apan ang daot nga kahoy mamungag daot nga bunga.+ 18  Ang maayong kahoy dili mamungag daot nga bunga, ug ang daot nga kahoy dili mamungag maayong bunga.+ 19  Ang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isalibay sa kalayo.+ 20  Busa mailhan gayod ninyo ang bakak nga mga propeta pinaagi sa ilang mga bunga.+ 21  “Dili ang tanang moingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Gingharian sa langit, kondili kadto lamang nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit.+ 22  Nianang adlawa daghan ang moingon kanako: ‘Ginoo, Ginoo,+ wala ba mi managna pinaagi sa imong ngalan ug magpalayas ug mga demonyo pinaagi sa imong ngalan ug maghimog daghang milagro pinaagi sa imong ngalan?’+ 23  Ug ako moingon kanila: ‘Wala gyod ko makaila ninyo! Pahilayo kanako, kamong mamumuhat sa kalapasan!’+ 24  “Busa ang matag usa nga mamati sa akong gipamulong ug mobuhat niini mahisama sa usa ka tawong maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato.+ 25  Ug mibundak ang ulan ug mibul-og ang baha ug mihuros ang kusog nga hangin, apan ang balay wala mahugno kay kini gitukod man diha sa bato. 26  Sa laing bahin, ang matag usa nga maminaw sa akong gipamulong ug dili mobuhat niini mahisama sa usa ka tawong buangbuang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas.+ 27  Ug mibundak ang ulan ug mibul-og ang baha ug mihuros ang kusog nga hangin, ug ang balay+ nahugno ug nagun-ob.” 28  Human masulti ni Jesus kining mga pulonga, ang mga tawo nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo,+ 29  kay nagtudlo siya kanila ingong usa nga may awtoridad,+ ug dili sama sa ilang mga eskriba.

Mga Footnote

Literal, “ug sa sukod nga inyong ginasukod, sila magasukod nganha kaninyo.”
Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.
O “salagunting.”
O “salagunting?”
O “salagunting.”
Iningles, gate.
O “hiktin.”