Sumala ni Mateo 8:1-34

  • Sanlahon giayo (1-4)

  • Pagtuo sa usa ka opisyal sa kasundalohan (5-13)

  • Si Jesus nag-ayo ug daghang tawo sa Capernaum (14-17)

  • Kon unsaon nga mahimong sumusunod ni Jesus (18-22)

  • Gipalurang ni Jesus ang unos (23-27)

  • Mga demonyo gipaadto ni Jesus sa mga baboy (28-34)

8  Sa nakalugsong na siya gikan sa bukid, panonpanon sa katawhan ang misunod kaniya.  Ug dihay sanlahon nga miduol ug miyukbo kaniya, ug miingon: “Ginoo, kon gusto lang nimo, ikaw makahinlo nako.”+  Busa iyang gihikap siya ug giingnan: “Gusto ko! Mamahinlo ka.”+ Ug dihadiha ang iyang sanla naayo.+  Unya si Jesus miingon kaniya: “Ayaw gayod kini ipanulti kang bisan kinsa,+ apan adto sa saserdote+ ug ipakita ang imong kaugalingon, ug pagtanyag ug halad sumala sa Balaod ni Moises+ aron mapamatud-an nila nga naayo na ka.”  Pag-adto niya sa Capernaum, dihay opisyal sa kasundalohan nga miduol ug nagpakiluoy kaniya:+  “Senyor, ang akong sulugoon paralisado ug naghigda na lang sa balay, ug grabe ang iyang pag-antos.”  Siya miingon kaniya: “Inig-abot nako didto, akong ayohon siya.”  Ang opisyal sa kasundalohan miingon: “Senyor, dili ko takos nga magpasulod kanimo sa akong balay, apan isulti lang ang pulong ug maulian na ang akong sulugoon.  Kay ako usab dunay gipasakopan nga awtoridad, ug duna koy sakop nga mga sundalo. Kon moingon ko sa usa, ‘Lakaw!’ siya molakaw, ug ngadto sa lain, ‘Ari diri!’ siya moduol. Kon moingon ko sa akong ulipon, ‘Buhata kini!’ buhaton niya kini.” 10  Pagkadungog ni Jesus niana, siya nakadayeg ug miingon niadtong mga nagsunod kaniya: “Sultihan ko kamo sa tinuod, wala koy nakita sa Israel nga may ingon niini ka dakong pagtuo.+ 11  Apan sultihan ko kamo nga daghan ang mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug makigpangaon* diha sa lamesa uban kang Abraham, Isaac, ug Jacob didto sa Gingharian sa langit;+ 12  samtang ang mga anak sa Gingharian isalibay sa kangitngitan sa gawas. Didto sila magdanguyngoy ug magkagot sa ilang mga ngipon.”+ 13  Unya si Jesus miingon sa opisyal sa kasundalohan: “Lakaw. Kay nagpakita kag pagtuo, mahitabo ang imong gihangyo.”+ Dihadiha ang sulugoon naayo.+ 14  Pag-abot ni Jesus sa balay ni Pedro, iyang nakita ang ugangang babaye+ ni Pedro nga naghigda ug gihilantan.+ 15  Busa gihikap niya ang kamot sa babaye+ ug siya nahuwasan sa hilanat. Dayon, mibangon siya ug gisilbihan si Jesus. 16  Sa pagkilumkilom na, gidala sa mga tawo ngadto kaniya ang daghang gidemonyohan; ug gipalayas niya ang mga demonyo sa usa lang ka sugo ug giayo ang tanang nag-antos, 17  aron matuman ang gisulti pinaagi ni propetang Isaias: “Gikuha niya ang atong mga sakit ug gidala ang atong mga balatian.”+ 18  Dihang nakita ni Jesus ang panon sa katawhan nga naglibot kaniya, siya midesisyon nga motabok sa pikas tampi uban sa iyang mga tinun-an.+ 19  Ug dihay eskriba nga miduol ug miingon kaniya: “Magtutudlo, mosunod ko nimo bisan asa ka moadto.”+ 20  Apan giingnan siya ni Jesus: “Ang mga irong ihalas dunay mga lungib ug ang mga langgam dunay mga salag, apan ang Anak sa tawo walay kaugalingong puy-anan.”*+ 21  Unya ang usa pa ka tinun-an miingon kaniya: “Ginoo, tugoti una ko sa pag-uli ug sa paglubong sa akong amahan.”+ 22  Si Jesus miingon kaniya: “Padayon sa pagsunod kanako, ug pasagdi ang mga patay sa paglubong sa ilang mga patay.”+ 23  Dayon, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an misakay ug sakayan.+ 24  Karon, mihuros sa dagat ang kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan tungod sa mga balod; apan si Jesus natulog.+ 25  Ug gipukaw nila siya ug miingon: “Ginoo, tabang! Mangamatay na ta!” 26  Apan miingon siya kanila: “Nganong nangalisang man mo, kamong diyutay ug pagtuo?”+ Unya siya mibangon ug iyang gibadlong ang hangin ug ang dagat, ug milurang ang unos ug milinaw ang dagat.+ 27  Busa ang mga tinun-an nahibulong ug miingon: “Kinsa man gyod diay ning tawhana, kay bisan ang hangin ug ang dagat mopatuo man kaniya?” 28  Sa nakaabot na siya sa pikas tampi, sa rehiyon sa mga Gadaranhon, gisugat siya sa duha ka tawong gidemonyohan nga gikan sa sementeryo.*+ Sila bangis kaayo, mao nga walay mangahas sa pag-agi niadtong dalana. 29  Dayon sila naninggit: “Unsa may imong tuyo namo, Anak sa Diyos?+ Mianhi ba ka sa pagsilot kanamo+ sa dili pa ang gitakdang panahon?”+ 30  Apan sa unahan, dihay daghang baboy nga nangungad.+ 31  Busa ang mga demonyo mihangyo kaniya: “Kon imo ming palayason, pasudla mi sa mga baboy.”+ 32  Ug siya miingon kanila: “Sige!” Busa sila nanggula ug nanulod sa mga baboy, ug ang tanang baboy naglumbag panagan paingon sa pangpang. Ang mga baboy nangambak sa dagat ug nangamatay. 33  Apan ang mga tig-alima nanagan ug miadto sa siyudad ug ilang gibalita ang tanang nahitabo, lakip ang bahin sa mga tawong gidemonyohan. 34  Ug ang mga tawo sa tibuok siyudad migawas sa pagsugat kang Jesus, ug sa pagkakita nila kaniya, gihangyo nila siya sa pagbiya sa ilang dapit.+

Mga Footnote

Literal, “maghirag.”
Literal, “walay dapit nga kapahilunaan sa iyang ulo.”
O “handomanang mga lubnganan.”