Sumala ni Mateo 27:1-66

  • Si Jesus gitugyan kang Pilato (1, 2)

  • Si Judas naghikog (3-10)

  • Si Jesus gidala kang Pilato (11-26)

  • Gibugalbugalan diha sa publiko (27-31)

  • Gilansang sa estaka sa Golgotha (32-44)

  • Kamatayon ni Jesus (45-56)

  • Lubong ni Jesus (57-61)

  • Gipabantayag maayo ang lubnganan (62-66)

27  Pagkabuntag, ang tanang pangulong saserdote ug mga ansiyano sa katawhan nagsabotsabot kon unsaon nila pagpapatay si Jesus.+  Human siya gaposa, ilang gidala siya ug gitugyan kang Pilato nga gobernador.+  Dihang ang magbubudhi nga si Judas nakakita nga gihukman si Jesus ug kamatayon, siya nagbasol ug iyang giuli ang 30 ka pirasong plata ngadto sa pangulong mga saserdote ug mga ansiyano.+  Siya miingon: “Nakasala ko dihang akong gibudhian ang usa ka inosenteng tawo.”* Sila miingon: “Unsa may labot namo? Ikaw ang manubag niana!”*  Busa iyang gisalibay sa templo ang mga pirasong plata ug milakaw. Unya siya naghikog.*+  Apan gikuha sa pangulong mga saserdote ang mga pirasong plata ug miingon: “Dili husto nga ibutang kini sa tipiganag bahandi sa templo kay kini bili sa dugo.”  Human magsabot, ilang gigamit ang kuwarta sa pagpalit sa yuta sa magkukulon aron lubngan sa mga estranyo.  Busa kanang yutaa gitawag nga Yuta sa Dugo+ hangtod niining adlawa.  Unya natuman ang gisulti pinaagi ni propetang Jeremias: “Ug ilang gikuha ang 30 ka pirasong plata, ang presyo nga gikauyonan sa mga anak ni Israel nga ibayad alang kaniya, 10  ug gigamit kini sa pagpalit sa yuta sa magkukulon, sumala sa gisugo ni Jehova* kanako.”+ 11  Unya si Jesus gidala atubangan sa gobernador, ug ang gobernador nangutana kaniya: “Ikaw ba ang Hari sa mga Hudiyo?” Si Jesus mitubag: “Ikaw mismo ang nag-ingon niana.”+ 12  Apan samtang giakusahan siya sa pangulong mga saserdote ug sa mga ansiyano, siya wala motubag.+ 13  Unya si Pilato miingon kaniya: “Wala ba ka makadungog sa daghan nilang akusasyon batok kanimo?” 14  Apan siya wala gyod motubag bisan usa ka pulong, mao nga natingala pag-ayo ang gobernador. 15  Karon, nabatasan sa gobernador nga sa matag Paskuwa iyang buhian ang usa ka binilanggo nga pilion sa mga tawo.+ 16  Niadtong panahona dihay binilanggo nga banggiitang kriminal nga ginganlag Barabas. 17  Busa sa dihang nagkatigom ang mga tawo, si Pilato miingon kanila: “Kinsay gusto ninyo nga akong buhian, si Barabas o si Jesus nga gitawag nga Kristo?” 18  Nahibalo man god si Pilato nga ilang gitugyan siya tungod sa kasina. 19  Dugang pa, samtang siya naglingkod sa lingkoranan sa paghukom, ang iyang asawa nagpadalag mensahe: “Ayawg hilabti kanang tawong matarong, kay lain kaayo ang akong damgo gabii bahin kaniya mao nga nahadlok kaayo ko.” 20  Apan gisulsolan sa pangulong mga saserdote ug mga ansiyano ang mga tawo nga pabuhian si Barabas+ ug ipapatay si Jesus.+ 21  Ang gobernador nangutana kanila pag-usab: “Kinsa sa duha ang gusto ninyo nga akong buhian?” Sila mitubag: “Si Barabas.” 22  Si Pilato miingon: “Unsa may akong buhaton kang Jesus nga gitawag nga Kristo?” Silang tanan miingon: “Patya siya sa estaka!”+ 23  Siya nangutana: “Ngano man? Unsa may iyang gihimong daotan?” Apan misamot hinuon silag singgit: “Patya siya sa estaka!”+ 24  Sa pagkakita nga wala siyay mahimo ug nagkaguliyang na ang mga tawo, si Pilato mikuhag tubig ug nanghunaw sa ilang atubangan ug miingon: “Inosente ko sa dugo niining tawhana. Kamo mismo ang manubag niini.” 25  Ang mga tawo mitubag: “Kami ug ang among mga anak ang manubag sa iyang dugo.”+ 26  Busa iyang gibuhian si Barabas, apan iyang gipalatigo si Jesus+ ug gitugyan ngadto sa mga sundalo aron patyon sa estaka.+ 27  Unya ang mga sundalo sa gobernador nagdala kang Jesus sa puy-anan sa gobernador ug ilang gipatapok ang tanang sundalo palibot niya.+ 28  Ug siya ilang gihuboan ug gisul-obag hayag-pula nga kupo,+ 29  ug sila nagsalapid ug korona nga sampinit ug gibutang kini sa iyang ulo ug ilang gipakuptan sa iyang tuong kamot ang usa ka tangbo. Ug sila miluhod sa iyang atubangan ug nagbugalbugal kaniya: “Mabuhi ang* Hari sa mga Hudiyo!” 30  Ug ilang giluwaan siya+ ug gikuha ang tangbo ug gihapak kini sa iyang ulo. 31  Human nila siya bugalbugali, ilang gihukasan siya sa kupo ug gisul-oban siya sa iyang besti ug gidala siya aron ilansang sa estaka.+ 32  Paggawas nila, ilang nakita si Simon nga taga-Cirene. Ilang gipugos siya sa pagpas-an sa estaka sa pagsakit* ni Jesus.+ 33  Pag-abot nila sa dapit nga gitawag ug Golʹgo·tha, nga nagkahulogang Dapit sa Kalabera,+ 34  ilang gihatagan siyag bino nga gisagolag apdo;+ apan human kini matilawi, wala niya kini imna. 35  Human nila siya ilansang sa estaka, ilang gibahinbahin ang iyang panggawas nga mga besti pinaagig ripa,*+ 36  ug sila nanglingkod didto aron bantayan siya. 37  Nagbutang usab silag karatula ibabaw sa iyang ulo diin gisulat ang sumbong batok kaniya: “Kini si Jesus ang Hari sa mga Hudiyo.”+ 38  Unya may duha ka tulisan nga gibutang diha sa mga estaka tapad niya, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa wala.+ 39  Ug ang mga nangagi nagbugalbugal kaniya+ ug naglingolingo,+ 40  nga nag-ingon: “Ikaw man kahay maglumpag sa templo ug magtukod niini sa tulo ka adlaw,+ nan luwasa ang imong kaugalingon! Kon anak ka sa Diyos, kanaog sa estaka sa pagsakit!”*+ 41  Ang pangulong mga saserdote, mga eskriba, ug mga ansiyano nagbugalbugal usab kaniya:+ 42  “Giluwas niya ang uban apan ang iyang kaugalingon dili niya maluwas! Kon siya ang Hari sa Israel,+ pakanaoga siya sa estaka sa pagsakit,* ug motuo mi kaniya. 43  Siya misalig sa Diyos, mao nga kon giuyonan siya sa Diyos, Iya siyang luwason,+ kay matod pa niya, ‘Ako ang Anak sa Diyos.’”+ 44  Bisan ang mga tulisan nga diha sa mga estaka tapad niya nagbugalbugal usab kaniya.+ 45  Gikan sa mga alas 12 sa udto,* mingitngit ang tibuok yuta hangtod sa mga alas 3 sa hapon.*+ 46  Dihang mga alas tres na sa hapon, si Jesus mituaw: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” nga nagpasabot, “Diyos ko, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako?”+ 47  Pagkadungog niini, ang pipila niadtong nagtindog didto miingon: “Kining tawhana nagtawag kang Elias.”+ 48  Dihadiha, ang usa kanila midagan ug mikuhag espongha ug gituslob kini sa aslom nga bino ug gibutang kini diha sa tangbo ug gipainom kaniya.+ 49  Apan ang uban kanila miingon: “Pasagdi siya! Tan-awon nato kon moanhi ba si Elias sa pagluwas kaniya.” 50  Si Jesus mituaw pag-usab sa kusog nga tingog, ug siya nabugtoan sa iyang gininhawa.*+ 51  Ug, tan-awa! ang kortina sa sangtuwaryo+ nagisi+ gikan sa itaas paubos,+ ug naglinog, ug nangasiak ang mga bato. 52  Ug ang mga lubnganan* nabuksan, ug nangalagpot ang daghang lawas sa mga balaan nga nangatulog sa kamatayon, 53  ug sila nakita sa daghang tawo. (Human siya mabanhaw, ang mga tawo nga gikan sa sementeryo nangadto sa balaang siyudad.) 54  Apan dihang ang opisyal sa kasundalohan ug ang iyang mga kauban nga nagbantay kang Jesus nakakita sa linog ug sa mga panghitabo, sila nahadlok pag-ayo ug miingon: “Siya gayod ang Anak sa Diyos.”+ 55  Ug didto sa unahan may daghang babaye nga nagtan-aw. Sila mikuyog kang Jesus gikan sa Galilea sa pag-alagad kaniya.+ 56  Apil kanila si Maria Magdalena ug Maria nga inahan ni Santiago ug ni Joses ug ang inahan sa mga anak ni Zebedeo.+ 57  Hapon na kadto ug miabot ang usa ka dato nga taga-Arimatea nga ginganlag Jose, kinsa tinun-an usab ni Jesus.+ 58  Siya miadto kang Pilato ug iyang gipangayo ang lawas ni Jesus.+ Unya si Pilato nagsugo nga ihatag kini kaniya.+ 59  Ug gikuha ni Jose ang lawas, giputos kinig hinlo ug maayong klase nga panaptong lino,+ 60  ug gipahiluna kini sa iyang bag-ong lubnganan*+ nga gipabangag niya sa dakong bato. Ug human niya iligid ang dakong bato aron sirad-an ang lubnganan,* siya mibiya. 61  Apan si Maria Magdalena ug ang lain pang Maria nagpabilin didto, nga nanglingkod atubangan sa lubnganan.+ 62  Kadto maoy adlaw sa Pagpangandam.+ Pagkasunod adlaw, ang pangulong mga saserdote ug ang mga Pariseo nagkatigom sa atubangan ni Pilato. 63  Sila miingon: “Senyor, nahinumdom mi nga ang impostor miingon sa buhi pa siya, ‘Human sa tulo ka adlaw, ako banhawon.’+ 64  Busa pagsugo nga bantayan pag-ayo ang lubnganan hangtod sa ikatulong adlaw, kay basig mangadto ang iyang mga tinun-an ug kawaton siya+ ug ingnon nila ang mga tawo, ‘Siya gibanhaw!’ Ug kini nga panglimbong mas daotan pa unya kay sa nauna.” 65  Si Pilato miingon kanila: “Pagdala mog guwardiya ug pabantayi kinig maayo.” 66  Busa sila miadto sa lubnganan ug giselyohan ang bato nga nagtak-op niini ug gipabantayan kini.

Mga Footnote

O “gibudhian ang inosenteng dugo.”
O “Imo nang problema!”
O “nagbitay sa kaugalingon.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “Maayong adlaw kanimo.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “sa ikasiyam nga takna.”
Literal, “sa ikaunom nga takna.”
Literal, “gitugyan niya ang iyang espiritu.”
O “ang handomanang mga lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”
O “handomanang lubnganan.”