Sumala ni Mateo 9:1-38

  • Giayo ni Jesus ang paralitiko (1-8)

  • Gidapit ni Jesus si Mateo nga mahimong sumusunod (9-13)

  • Pangutana bahin sa pagpuasa (14-17)

  • Anak nga babaye ni Jairo; babaye mihikap sa kupo ni Jesus (18-26)

  • Giayo ni Jesus ang buta ug tawong naamang (27-34)

  • Daghan ang anihonon apan diyutay ang mangangani (35-38)

9  Busa siya misakay ug sakayan ug mitabok paingon sa siyudad diin siya nagpuyo.*+  Ug dihay gidala kaniya nga paralisado nga naghigda sa teheras. Dihang nakita ni Jesus ang ilang pagtuo, iyang giingnan ang paralisado: “Ayawg kabalaka anak ko! Gipasaylo na ang imong mga sala.”+  Ug dihay mga eskriba nga nag-estoryahay: “Kining tawhana nagpasipala sa Diyos.”  Kay nahibalo si Jesus sa ilang gihunahuna, siya miingon: “Nganong ang inyong kasingkasing puno ug pagkadaotan?+  Pananglitan, hain ba ang mas sayon, ang pag-ingon, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala,’ o ang pag-ingon, ‘Bangon ug lakaw’?+  Apan aron mahibalo mo nga ang Anak sa tawo may awtoridad sa pagpasaylog mga sala dinhi sa yuta,” unya siya miingon sa paralisado: “Bangon, alsaha ang imong teheras, ug pauli sa inyo.”+  Ug siya mibangon ug mipauli.  Pagkakita niini sa mga tawo, sila nahadlok, ug ilang gihimaya ang Diyos nga naghatag sa maong awtoridad ngadto sa mga tawo.  Unya samtang naglakaw gikan didto, nakita ni Jesus ang usa ka tawo nga ginganlag Mateo nga naglingkod sa opisina sa buhis, ug siya miingon kaniya: “Dali, mahimong akong sumusunod.” Dihadiha siya mitindog ug misunod kaniya.+ 10  Sa ulahi, samtang siya nagkaon* diha sa balay ni Mateo, daghang maniningil ug buhis ug makasasala ang nangabot ug nangaon* uban ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an.+ 11  Apan sa pagkakita niini, ang mga Pariseo miingon sa iyang mga tinun-an: “Nganong ang inyong magtutudlo mikaon man uban sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala?”+ 12  Kay nadunggan niya sila, siya miingon: “Ang mga tawong himsog wala magkinahanglag doktor, apan kadto lang mga masakiton.+ 13  Busa, lakaw ug sabta ninyo ang kahulogan niini: ‘Kaluoy ang akong gusto, dili halad.’+ Kay mianhi ko sa pagdapit, dili sa mga tawong matarong, kondili sa mga makasasala.” 14  Unya ang mga tinun-an ni Juan miduol kang Jesus ug nangutana: “Nganong kami ug ang mga Pariseo nagpuasa apan ang imong mga tinun-an wala?”+ 15  Si Jesus mitubag: “Dili ba ang mga higala sa pamanhonon walay rason nga magbangotan samtang kauban pa nila ang pamanhonon?+ Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon kanila,+ ug niana sila magpuasa. 16  Walay magtapak ug bag-ong panapton sa gisi sa daang besti, kay ang besti mabitas inigkulo sa bag-ong panapton ug modako ang gisi.+ 17  Dugang pa, walay magsulod ug bag-ong bino sa daang panit nga sudlanag bino, kay mabusisi kini ug ang bino mausik ug ang panit nga sudlanan madaot. Apan ang bag-ong bino isulod sa bag-ong panit nga sudlanan. Sa ingon, ang bino ug ang sudlanan dili madaot.” 18  Samtang siya nagsulti niini, dihay opisyal nga miduol ug miyukbo kaniya ug miingon: “Patay na gyod karon ang akong anak nga babaye, apan palihog uban nako sa among balay ug ipatong ang imong kamot kaniya, ug siya mabuhi.”+ 19  Unya si Jesus mitindog ug mikuyog kaniya. Mikuyog usab ang iyang mga tinun-an. 20  Ug dihay babaye nga nag-antos sa pagtalinugo sulod na sa 12 ka tuig.+ Siya miadto sa luyo ni Jesus ug mihikap sa bitaybitay sa sidsid sa iyang besti,+ 21  kay siya nagsigeg hunahuna: “Kon makahikap lang ko sa iyang besti mamaayo na ko.” 22  Si Jesus milingi ug, pagkakita niya sa babaye, siya miingon: “Ayawg kahadlok, anak ko! Ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ Dihadiha ang babaye naayo.+ 23  Unya siya miabot sa balay sa opisyal ug iyang nakita ang mga magtotokar ug plawta ug ang nagkaguliyang nga mga tawo.+ 24  Busa si Jesus miingon: “Panggawas na mo, kay ang dalagita wala mamatay apan natulog ra.”+ Tungod niini ilang gikataw-an siya. 25  Sa dihang gipagawas na ang mga tawo, siya misulod ug migunit sa kamot sa dalagita,+ ug ang dalagita mibangon.+ 26  Kini nga hitabo nabaniog sa tibuok rehiyon. 27  Si Jesus mibiya didto ug samtang siya naglakaw, gisundan siya sa duha ka buta,+ nga mituaw: “Kaluy-i kami, Anak ni David.” 28  Pagsulod ni Jesus sa balay, ang mga buta miduol kaniya, ug siya nangutana kanila: “Duna ba moy pagtuo nga makahimo ko niini?”+ Sila mitubag: “Oo, Ginoo.” 29  Unya gihikap niya ang ilang mga mata+ ug miingon: “Mahitabo kini kaninyo tungod sa inyong pagtuo.” 30  Ug ang ilang mga mata makakita na. Ug gibaoran sila ni Jesus: “Ayaw gyod ninyo kini isulti sa uban.”+ 31  Apan paggawas nila, gisugilon nila sa tibuok rehiyon ang bahin kaniya. 32  Sa molakaway na sila, gidala sa mga tawo ngadto kaniya ang usa ka tawo nga naamang kay gidemonyohan;+ 33  ug human niya palayasa ang demonyo, ang tawo nakasulti.+ Ug ang mga tawo nahingangha ug miingon: “Wala pa gyoy nahitabo nga ingon niini sa Israel.”+ 34  Apan ang mga Pariseo nag-ingon: “Siya nagpalayas ug mga demonyo pinaagi sa gahom sa magmamando sa mga demonyo.”+ 35  Ug si Jesus milibot sa tanang siyudad ug kabaryohan, nga nagtudlo diha sa mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita sa Gingharian ug nag-ayo sa tanang matang sa sakit ug depekto sa lawas.+ 36  Pagkakita niya sa mga tawo, siya naluoy kanila+ kay sila pinanitan ug nagkatibulaag samag mga karnero nga walay magbalantay.+ 37  Unya siya miingon sa iyang mga tinun-an: “Sa pagkatinuod, daghan ang anihonon, apan diyutay ra ang mangangani.+ 38  Busa hangyoa ninyo ang Agalon nga magpadalag dugang mangangani.”+

Mga Footnote

O “sa iyang kaugalingong siyudad.”
O “naghirag sa lamesa.”
O “naghirag sa lamesa.”