Sumala ni Mateo 14:1-36

  • Gipunggotan si Juan nga Tigbawtismo (1-12)

  • Gipakaon ni Jesus ang 5,000 (13-21)

  • Si Jesus milakaw ibabaw sa tubig (22-33)

  • Pagpang-ayo diha sa Genesaret (34-36)

14  Nianang panahona si Herodes, nga magmamando sa distrito,* nakabalita bahin kang Jesus+  ug miingon sa iyang mga alagad: “Siya si Juan nga Tigbawtismo. Siya gibanhaw, mao nga siya makahimog mga milagro.”+  Si Herodes* mao ang nagpadakop kang Juan ug nagpagapos ug nagpabilanggo kaniya tungod kang Herodias, ang asawa ni Felipe nga iyang igsoon.+  Kay kadaghan siya sultihi ni Juan: “Supak sa balaod ang imong pagpangasawa kaniya.”+  Apan bisag gusto niyang patyon si Juan, nahadlok siya sa mga tawo kay ilang giisip siya nga propeta.+  Apan dihang gisaulog ang adlawng natawhan ni Herodes,+ ang anak nga babaye ni Herodias misayaw ug si Herodes nalipay pag-ayo+  mao nga siya nanumpa nga ihatag kaniya ang bisan unsa nga iyang pangayoon.  Ug kay gitudloan sa iyang inahan, siya miingon: “Ihatag kanako ang ulo ni Juan nga Tigbawtismo diha sa bandihado.”+  Bisag naguol, ang hari nagsugo nga ihatag kini kay siya nakahimo nag mga panumpa ug dili niya gustong maulawan atubangan sa mga nangaon* uban kaniya. 10  Busa iyang gipaadtoan si Juan didto sa bilanggoan ug gipapunggotan. 11  Ang ulo ni Juan gibutang sa bandihado ug gidala ngadto sa dalaga, ug gihatag niya kini sa iyang inahan. 12  Unya ang iyang mga tinun-an nangabot ug gikuha nila ang iyang patayng lawas ug gilubong kini; dayon miadto sila kang Jesus ug gisulti kaniya ang nahitabo. 13  Sa pagkadungog niini, si Jesus misakay ug sakayan paingon sa mingaw nga dapit aron mag-inusara. Pagkahibalo niini sa mga tawo, sila namaktas gikan sa mga siyudad ug misunod kaniya.+ 14  Pag-abot niya sa baybayon, nakita niya ang daghan kaayong tawo, ug siya naluoy kanila,+ ug iyang giayo ang mga masakiton.+ 15  Apan sa hapon na kaayo, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon: “Hilit kining dapita ug hapon na kaayo; palakwa na ang mga tawo ngadto sa mga baryo aron makapalit silag pagkaon.”+ 16  Apan giingnan sila ni Jesus: “Ayaw sila palakwa; hatagi silag pagkaon.” 17  Sila miingon kaniya: “Duna lang kitay lima ka tinapay ug duha ka isda.” 18  Siya miingon: “Dad-a kana ngari kanako.” 19  Unya iyang gipalingkod ang mga tawo sa kasagbotan. Dayon iyang gikuha ang lima ka tinapay ug duha ka isda ug siya mihangad sa langit ug nag-ampo.+ Human pikaspikasa ang mga tinapay, iya kining gihatag sa mga tinun-an, ug giapod-apod kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. 20  Busa silang tanan nangaon ug nangabusog, ug ilang gihipos ang sobra nga miabot ug 12 ka basket.+ 21  Ang nangaon maoy mga 5,000 ka lalaki, gawas pa sa mga babaye ug mga bata.+ 22  Unya, gipasakay dayon niya sa sakayan ang iyang mga tinun-an ug gipauna silag tabok, apan siya nagpabilin ug iyang gipapauli ang mga tawo.+ 23  Sa nakalakaw na ang mga tawo, siya mitungas sa bukid aron mag-ampo.+ Nag-inusara siya didto bisag gabii na kaayo. 24  Nianang tungora, ang sakayan pipila na ka kilometro* gikan sa baybayon. Kini gikusokuso sa mga balod kay sungsongon man ang hangin. 25  Apan sa ikaupat nga yugto sa pagbantay sa kagabhion* siya miadto kanila, nga naglakaw ibabaw sa dagat. 26  Pagkakita nila nga naglakaw siya ibabaw sa dagat, ang mga tinun-an nangahadlok, nga nag-ingon: “Hala! Unsa na?”* Ug sila misinggit sa kahadlok. 27  Apan dihadiha si Jesus miingon: “Ayaw mog kahadlok! Ako kini.”+ 28  Si Pedro mitubag: “Ginoo, kon ikaw gyod kana, palakwa ko ibabaw sa tubig paingon nimo.” 29  Siya miingon: “Dali ngari!” Busa si Pedro mikawas sa sakayan ug milakaw ibabaw sa tubig paingon kang Jesus. 30  Apan pagkakita niya sa unos, siya nahadlok. Dihang siya nagakaunlod na, siya misinggit: “Ginoo, luwasa ko!” 31  Dihadiha, gikuptan siya ni Jesus ug miingon: “Ikaw nga diyutay ug pagtuo, nganong gidaog man ka sa pagduhaduha?”+ 32  Pagsakay nila sa sakayan, ang unos milurang. 33  Unya ang mga tinun-an diha sa sakayan miyukbo kaniya, nga nag-ingon: “Ikaw gayod ang Anak sa Diyos.” 34  Ug sila nakatabok ug midunggo sa Genesaret.+ 35  Dihang nailhan siya sa mga tawo didto, gipahibalo nila kini sa palibot nga mga dapit, ug gidala sa mga tawo ngadto kaniya ang tanang masakiton. 36  Ug sila nagpakiluoy kaniya nga makahikap lang unta sila sa bitaybitay sa sidsid sa iyang besti,+ ug ang tanang nakahikap niini nangaayo.

Mga Footnote

Literal, “nga tetrarka.”
Herodes Antipas. Tan-awa sa Glossary.
O “naghirag sa lamesa.”
Literal, “daghan na nga estadio.” Ang usa ka estadio maoy 185 metros (606.95 piye).
Mga alas tres sa kadlawon hangtod sa alas sayis sa buntag.
O “Pantasma!”