Sumala ni Mateo 20:1-34

  • Mga mamumuo sa ubasan ug parehas nga suhol (1-16)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (17-19)

  • Paghangyo ug taas nga posisyon sa Gingharian (20-28)

    • Si Jesus lukat alang sa daghan (28)

  • Duha ka buta naayo (29-34)

20  “Kay ang Gingharian sa langit nahisama sa tag-iyag ubasan nga milakaw sayo sa buntag aron mangitag mga tawo nga motrabaho* sa iyang ubasan.+  Dihang miuyon sila nga suholag usa ka denario* ang adlaw, iyang gipaadto sila sa iyang ubasan.  Siya milakaw na usab sa mga alas nuybe sa buntag,* ug nakakita siyag mga tawo didto sa merkado nga walay mga trabaho;  siya miingon kanila, ‘Pangadto sab mo sa ubasan, ug hatagan mo nakog hustong suhol.’  Busa sila nangadto. Siya milakaw na usab sa mga alas 12 sa udto* ug sa mga alas 3 sa hapon,* ug mao usab ang iyang gihimo.  Sa kataposan, sa mga alas singko sa hapon,* siya milakaw na usab ug nakakitag laing mga tawo nga nagbarog, ug siya miingon kanila, ‘Nganong tibuok adlaw mong nagbarog dinhi nga walay trabaho?’  Sila mitubag, ‘Kay wala may nagpatrabaho namo.’ Siya miingon kanila, ‘Pangadto sab mo sa ubasan.’  “Dihang kilumkilom na, ang tag-iya sa ubasan miingon sa iyang sinaligan, ‘Tawga ang mga mamumuo ug suholi sila,+ sugod sa mga naulahi ngadto sa mga nauna.’  Pag-abot sa mga tawo nga mga alas singko na sa hapon misugod ug trabaho, ang matag usa kanila nakadawat ug usa ka denario.* 10  Busa pag-abot sa mga nauna, nagtuo sila nga mas dako silag madawat, apan sila usab gisuholag usa ka denario.* 11  Sa pagkadawat niini, sila mireklamo sa tag-iya. 12  Sila miingon, ‘Kining mga naulahi nagtrabaho rag usa ka oras; apan ang imong gisuhol sa ilaha parehas sa amoa, nga unta kami may nagtrabaho sa tibuok adlaw ilalom sa naglagiting nga kainit!’ 13  Apan giingnan niya ang usa kanila, ‘Higala, wala koy nabuhat nga sayop kanimo. Dili ba misugot man ka nga suholag usa ka denario?*+ 14  Dawata ang imong suhol ug lakaw. Buot nakong ihatag sa naulahi ang sama sa akong gihatag kanimo. 15  Wala ba diay koy katungod kon unsay gusto nakong buhaton sa akong kuwarta? O dili kaha nasina ka* kay nagpakita kog kaayo* kanila?’+ 16  Niining paagiha, ang mga naulahi mauna, ug ang mga nauna maulahi.”+ 17  Samtang nagtungas paingon sa Jerusalem, gidala ni Jesus ang 12 ka tinun-an palayo sa mga tawo ug giingnan sila:+ 18  “Kita nagpaingon sa Jerusalem, ug ang Anak sa tawo itugyan ngadto sa pangulong mga saserdote ug sa mga eskriba. Ilang hukman siyag kamatayon+ 19  ug itugyan ngadto sa mga tawo sa kanasoran aron bugalbugalan, lapdosan, ug patyon diha sa estaka;+ ug sa ikatulong adlaw siya banhawon.”+ 20  Unya ang asawa ni Zebedeo,+ uban sa iyang mga anak nga lalaki, miduol ug miyukbo kang Jesus kay duna siyay ihangyo.+ 21  Si Jesus nangutana kaniya: “Unsa may imong gusto?” Siya mitubag: “Palingkora ang akong duha ka anak sa imong Gingharian, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala.”+ 22  Si Jesus miingon: “Wala mo mahibalo sa inyong gihangyo. Makahimo ba mo sa pag-inom sa kopa nga hapit na nakong imnan?”+ Sila mitubag: “Oo, makahimo mi.” 23  Siya miingon: “Kamo moinom gayod sa akong kopa,+ apan dili akoy mopili kon kinsay molingkod sa akong tuo ug sa akong wala, kondili ang akong Amahan maoy magbuot niini.”+ 24  Pagkahibalo niini sa 10 ka apostoles, sila naglagot sa magsoon.+ 25  Apan gitawag sila ni Jesus ug giingnan: “Kamo nahibalo nga ang mga magmamando sa mga nasod nagharihari sa ilang mga sakop ug ang mga kadagkoan naggamit sa ilang awtoridad sa pagdominar kanila.+ 26  Dili ingon niana ang angay ninyong himoon;+ kadtong buot mahimong labaw kaninyo kinahanglang mag-alagad kaninyo,+ 27  ug kadtong buot mahimong una kaninyo kinahanglang mahimong inyong ulipon.+ 28  Ingon niana ang gihimo sa Anak sa tawo. Siya mianhi, dili aron alagaran, kondili aron sa pag-alagad+ ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingong lukat baylo sa daghan.”+ 29  Sa nanggawas na sila sa Jerico, daghan kaayong tawo ang misunod kaniya. 30  Ug dihay duha ka buta nga naglingkod daplin sa dalan. Sa pagkadungog nila nga milabay si Jesus, sila misinggit: “Ginoo, kaluy-i kami, Anak ni David!”+ 31  Apan gipahilom sila sa mga tawo. Imbes mohilom, misinggit pa hinuon silag kusog: “Ginoo, kaluy-i kami, Anak ni David!” 32  Busa si Jesus mihunong ug gitawag sila. Siya miingon: “Unsay gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo?” 33  Sila mitubag: “Ginoo, bukha ang among mga mata.” 34  Kay naluoy, gihikap ni Jesus ang ilang mga mata,+ ug dihadiha sila nakakita na, ug sila misunod kaniya.

Mga Footnote

O “mangitag mga mamumuo.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “mga ikatulong takna.”
Literal, “mga ikaunom nga takna.”
Literal, “mga ikasiyam nga takna.”
Literal, “mga ika-11 nga takna.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “daotan ang imong mata.”
O “kay manggihatagon ko.”