Sumala ni Mateo 23:1-39

  • Ayawg sundoga ang mga eskriba ug mga Pariseo (1-12)

  • Alaot ang mga eskriba ug mga Pariseo (13-36)

  • Si Jesus naguol pag-ayo maylabot sa Jerusalem (37-39)

23  Unya giingnan ni Jesus ang mga tawo ug ang mga tinun-an:  “Ang mga eskriba ug mga Pariseo naglingkod sa lingkoranan ni Moises.  Busa buhata ug tumana ang tanan nilang isulti kaninyo, apan ayawg sundoga ang ilang binuhatan, kay wala nila tumana ang ilang ginasulti.+  Sila magbugkos ug bug-at nga mga palas-anon ug ipapas-an kini sa mga tawo,+ apan dili gani sila motandog niini pinaagi sa ilang tudlo.+  Gusto nila nga ang tanan nilang ginabuhat makita sa mga tawo,+ kay ilang gipadak-an ang mga kahita nga sudlanag kasulatan* nga ilang ginasul-ob ingong panalipod+ ug gipatas-an ang mga bitaybitay sa sidsid sa ilang mga besti.+  Gusto nilang molingkod sa lingkoranan nga para sa prominenteng mga bisita sa mga kombira ug sa atubangang* mga lingkoranan sa mga sinagoga+  ug gusto silang magpatahod diha sa mga merkado ug tawgong Rabbi.*  Apan ayaw mo pagpatawag ug Rabbi, kay usa ra ang inyong Magtutudlo,+ ug kamong tanan managsoon.  Ayaw sab ninyo tawgang amahan si bisan kinsa dinhi sa yuta, kay usa ra ang inyong Amahan+ kinsa anaa sa langit. 10  Ayaw mo pagpatawag nga pangulo, kay usa ra ang inyong Pangulo, ang Kristo. 11  Apan ang kinalabwan kaninyo kinahanglang mahimong inyong alagad.+ 12  Kadtong magbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos,+ ug kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.+ 13  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw!* kay inyong gisirad-an ang ganghaan sa Gingharian sa langit; kay kamo mismo dili mosulod, ug gibabagan ninyo ang uban sa pagsulod.+ 14  *⁠—— 15  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw!+ kay ginatabok ninyo ang dagat ug ginatadlas ang yuta aron himoong kinabig ang usa ka tawo, apan dihang siya kinabig na, gihimo ninyo siya nga mas labaw pang angayan nga mahiadto sa Gehenna* kay kaninyo. 16  “Alaot kamo, buta nga mga tiggiya,+ kinsa nag-ingon, ‘Kon ang usa manumpa sa templo, dili niya kinahanglang tumanon kini; apan kon siya manumpa sa bulawan sa templo, obligado siya sa pagtuman niini.’+ 17  Mga buangbuang ug mga buta! Unsa man gyoy mas importante, ang bulawan o ang templo nga nagbalaan sa bulawan? 18  Moingon sab mo, ‘Kon ang usa manumpa sa halaran, dili niya kinahanglang tumanon kini; apan kon siya manumpa sa halad diha niana, obligado siya sa pagtuman niini.’ 19  Mga buta! Unsa man gyoy mas importante, ang halad o ang halaran nga nagbalaan sa halad? 20  Busa kadtong manumpa sa halaran nanumpa niini ug sa tanang butang diha niini; 21  ug kadtong manumpa sa templo nanumpa niini ug sa Usa nga nagpuyo niini;+ 22  ug kadtong manumpa sa langit nanumpa sa trono sa Diyos ug sa Usa nga naglingkod niini. 23  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw! kay naghatag mog ikapulo sa herbabuena, eneldo, ug cumino,+ apan inyong gibalewala ang mas importanteng mga butang sa Balaod, nga mao ang hustisya,+ kaluoy,+ ug pagkamatinumanon. Kanang mga butanga kinahanglang ihatag, apan dili angayng ibalewala ang mas importanteng mga butang sa Balaod.+ 24  Mga buta nga tiggiya,+ inyong gisala ang tagnok+ apan gilamoy ninyo ang kamelyo!+ 25  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw! kay inyong gihinloan ang gawas sa kopa ug sa yahong,+ apan sa sulod kini puno sa kadalo*+ ug pagpatuyang.+ 26  Buta nga Pariseo, hinloi una ang sulod sa kopa ug sa yahong, ug mahinlo usab ang gawas niini. 27  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw!+ kay sama mog gipaputi nga mga lubnganan,+ nga sa gawas nindot kaayong tan-awon apan sa sulod punog bukog sa mga patay ug sa tanang kahugawan. 28  Ingon usab mo niana. Sa panan-aw sa mga tawo daw matarong mo, apan sa sulod puno mo sa pagkasalingkapaw ug kalapasan.+ 29  “Alaot kamo, mga eskriba ug mga Pariseo, mga salingkapaw!+ kay kamo nagtukod sa mga lubnganan sa mga propeta ug nagpanindot sa mga lubnganan* sa mga matarong,+ 30  ug nag-ingon mo, ‘Kon nabuhi pa mi sa panahon sa among katigulangan, dili gyod mi moduyog nila sa pagpatay sa mga propeta.’ 31  Busa kamo mismo miangkon nga mga kaliwat mo niadtong mga nagpatay sa mga propeta.+ 32  Nan, himoa ninyo ang labaw pa sa gihimo sa inyong katigulangan. 33  “Mga halas, kaliwat sa mga bitin,+ unsaon ninyo pag-ikyas sa paghukom sa Gehenna?*+ 34  Tungod niini, ako magpadala kaninyog mga propeta,+ mga tawong maalamon, ug mga magtutudlo sa publiko.+ Ang uban kanila inyong patyon+ ug bitayon sa estaka, ug ang uban usab inyong lapdosan+ diha sa inyong mga sinagoga ug lutoson+ sa matag siyudad, 35  mao nga kamo manubag sa dugo sa tanang matarong nga gipatay, gikan kang Abel+ hangtod kang Zacarias nga anak ni Baraquias, kinsa inyong gipatay taliwala sa sangtuwaryo* ug sa halaran.+ 36  Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kining tanan modangat niini nga kaliwatan. 37  “Jerusalem, Jerusalem, inyong gipamatay ang mga propeta ug gibato kadtong gipadala kaninyo!+ Pagkadaghang higayon nga gusto nakong tigomon ang inyong mga anak sama sa pagtigom sa himungaan sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako! Apan midumili mo.+ 38  Tan-awa! Ang inyong templo* mabiniyaan.+ 39  Kay sultihan ko kamo, sukad karon dili gyod mo makakita kanako hangtod nga kamo moingon, ‘Bulahan siya nga mianhi sa ngalan ni Jehova!’”*+

Mga Footnote

O “ang mga pilakterya.” Kini sudlan ug mga bahin sa Balaang Kasulatan nga ginabutang diha sa ilang agtang ug sa wala nga bukton.
O “kinamaayohang.”
O “Magtutudlo.”
O “mga tigpakaaron-ingnon!”
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa sa Glossary.
O “inagaw.”
O “handomanang mga lubnganan.”
Tan-awa sa Glossary.
O “templo.”
Literal, “balay.”
Tan-awa ang Apendise A5.