Sumala ni Mateo 25:1-46

  • ILHANAN SA PRESENSIYA SA KRISTO (1-46)

    • Ilustrasyon sa 10 ka ulay (1-13)

    • Ilustrasyon sa mga talanton (14-30)

    • Mga karnero ug mga kanding (31-46)

25  “Unya ang Gingharian sa langit mahisama sa 10 ka ulay* nga nagdalag mga lampara+ ug nanggawas aron sa pagsugat sa pamanhonon.+  Ang lima kanila buangbuang ug ang laing lima maalamon.+  Tungod kana kay ang mga buangbuang nagdalag mga lampara apan wala magdalag reserbang lana,  samtang ang mga maalamon nagdalag mga lampara ug nagdala usab ug reserbang lana.  Kay nalangan ang pamanhonon, silang tanan giduka ug nakatulog.  Pagkatungang gabii dihay misinggit: ‘Ania na ang pamanhonon! Panggawas na mo ug sugata siya.’  Unya namangon ang 10 ka ulay ug giandam ang ilang mga lampara.+  Ang mga buangbuang miingon sa mga maalamon, ‘Hatagi mig diyutayng lana, kay hapit nang mapalong ang among mga lampara.’  Ang mga maalamon miingon: ‘Basig dili kini paigo alang natong tanan. Pangadto hinuon mo sa mga namaligya niini ug pamalit mo.’ 10  Samtang sila nanglakaw aron mamalit, ang pamanhonon miabot. Ang mga ulay nga nakapangandam nanguban kaniya sa kombira sa kasal.+ Ug dihang nakasulod na sila, ang pultahan gisirhan. 11  Dayon, ang ubang mga ulay nangabot ug miingon, ‘Senyor, Senyor, ablihi mi!’+ 12  Siya mitubag, ‘Wala gyod ko makaila ninyo.’ 13  “Busa padayon sa pagbantay+ kay wala mo mahibalo sa adlaw o sa oras.+ 14  “Kay sama kini sa usa ka tawo nga hapit nang molangyaw. Sa wala pa siya mogikan, iyang gipatawag ang iyang mga ulipon ug gipiyal kanila ang iyang kabtangan.+ 15  Ang usa gihatagan niyag lima ka talanton* nga sensilyo, ang lain duha, ang lain pa usa, sumala sa katakos sa matag usa, ug dayon siya milangyaw. 16  Dihadiha kadtong nakadawat ug lima ka talanton milakaw ug nagnegosyo ug nakaganansiyag lima pa. 17  Sa susama, kadtong nakadawat ug duha nakaganansiyag duha pa. 18  Apan ang ulipon nga nakadawat ug usa lang milakaw ug iyang gilubong sa yuta ang kuwarta* sa iyang agalon. 19  “Paglabay sa taas nga panahon, ang agalon niadtong mga ulipona miabot aron makighusay kanila.*+ 20  Busa kadtong nakadawat ug lima ka talanton miduol ug nagdalag lima pa ka talanton ug miingon, ‘Agalon, imong gipiyal kanako ang lima ka talanton; tan-awa, nakaganansiya kog lima pa.’+ 21  Ang iyang agalon miingon kaniya: ‘Dalayegon ang imong gihimo, maayo ug kasaligan nga ulipon! Kay kasaligan ka sa pipila ka butang, akong ipiyal kanimo ang daghang butang.+ Paglipay uban sa imong agalon.’+ 22  Sunod kadtong nakadawat ug duha ka talanton miduol ug miingon, ‘Agalon, imong gipiyal kanako ang duha ka talanton; tan-awa, nakaganansiya kog duha pa.’+ 23  Ang iyang agalon miingon kaniya: ‘Dalayegon ang imong gihimo, maayo ug kasaligan nga ulipon! Kay kasaligan ka sa pipila ka butang, akong ipiyal kanimo ang daghang butang. Paglipay uban sa imong agalon.’ 24  “Sa kataposan ang ulipon nga nakadawat ug usa ka talanton miduol ug miingon: ‘Agalon, nahibalo ko nga estrikto ka. Nagaani ka bisag wala magpugas ug nagatigom ka bisag wala magpalid.+ 25  Busa nahadlok ko ug akong gilubong ang imong talanton. Ania, akong ibalik kini kanimo.’ 26  Ang iyang agalon mitubag: ‘Daotan ug tapolan nga ulipon, dili ba nahibalo ka nga nag-ani ko bisag wala magpugas ug nagtigom ko bisag wala magpalid? 27  Busa gideposito unta nimo sa bangko ang akong kuwarta,* ug sa akong pag-abot makuha nako kini nga may tubo. 28  “‘Busa kuhaa ninyo ang talanton gikan kaniya ug ihatag kini niadtong may 10 ka talanton.+ 29  Kay kadtong duna nay iya, dugangan pa, ug dagaya ang iyang mabatonan. Apan kadtong walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya kuhaon gikan kaniya.+ 30  Ug isalibay ang walay pulos nga ulipon sa kangitngitan sa gawas. Didto siya magdanguyngoy ug magkagot sa iyang mga ngipon.’ 31  “Pag-abot sa Anak sa tawo+ diha sa iyang himaya, ug ang tanang anghel uban kaniya,+ siya molingkod sa iyang mahimayaong trono. 32  Ang tanang kanasoran tigomon sa iyang atubangan, ug iyang lainlainon ang katawhan, sama sa usa ka magbalantay nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. 33  Ug iyang ibutang ang mga karnero+ sa iyang tuo, apan ang mga kanding sa iyang wala.+ 34  “Unya ang Hari moingon niadtong anaa sa iyang tuo: ‘Ari mo, kamong gipanalanginan sa akong Amahan. Panunda ang Gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibotan. 35  Kay gigutom ko ug gihatagan ko ninyog pagkaon; giuhaw ko ug gihatagan ko ninyog mainom. Estranyo ko ug inyo kong giabiabi;+ 36  hubo* ko ug inyo kong gibestihan.+ Nasakit ko ug inyo kong giatiman. Nabilanggo ko ug inyo kong giduaw.’+ 37  Unya ang mga matarong motubag kaniya: ‘Ginoo, kanus-a ka namo nakitang gigutom ug amo kang gipakaon, o giuhaw ug amo kang gihatagag mainom?+ 38  Kanus-a ka namo nakitang estranyo ug amo kang giabiabi, o hubo ug amo kang gibestihan? 39  Kanus-a ka namo nakitang nasakit o nabilanggo ug amo kang giduaw?’ 40  Ug ang Hari motubag, ‘Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, bisan unsay inyong gihimo sa usa sa mga labing ubos niining akong mga igsoon, gihimo sab ninyo kanako.’+ 41  “Unya siya moingon niadtong anaa sa iyang wala: ‘Pahawa+ kamong mga tinunglo ug pangadto mo sa kalayo nga walay kataposan*+ nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel.+ 42  Kay gigutom ko, apan wala ko ninyo hatagig pagkaon; ug giuhaw ko, apan wala ko ninyo hatagig mainom. 43  Estranyo ko, apan wala ko ninyo abiabiha; hubo, apan wala ko ninyo bestihi; nasakit ug nabilanggo, apan wala ko ninyo atimana.’ 44  Unya sila motubag usab: ‘Ginoo, kanus-a ka namo nakitang gigutom o giuhaw o usa ka estranyo o hubo o nasakit o nabilanggo ug wala ka namo atimana?’ 45  Unya siya motubag: ‘Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, bisan unsa nga wala ninyo himoa sa usa niining mga labing ubos, wala usab ninyo himoa kanako.’+ 46  Kini sila mamatay hangtod sa hangtod,*+ apan ang mga matarong makadawat ug kinabuhing walay kataposan.”+

Mga Footnote

O “birhen.”
Ang usa ka Gregong talanton katumbas sa 20.4 kilos. Tan-awa ang Apendise B14.
O “salapi nga plata.”
O “aron susihon kon giunsa nila ang iyang salapi.”
O “salapi nga plata.”
Ang Gregong pulong nagpasabot usab nga nagsul-ob lang ug pang-ilalom nga besti.
Kini nagtumong sa bug-os nga kalaglagan. Tan-awa sa Glossary ang “Gehenna.”
Literal, “putlon hangtod sa hangtod,” samag sanga nga giputol gikan sa kahoy.