Deuteronomio 10:1-22

  • Naghimog laing duha ka papan (1-11)

  • Kon unsay gipangayo ni Jehova (12-22)

    • Kahadloki ug higugmaa si Jehova (12)

10  “Niadtong higayona giingnan ko ni Jehova, ‘Pagtabas ug duha ka papan nga bato parehas sa unang mga papan,+ ug tungas dinhi sa bukid. Pagbuhat sab ug kaban nga kahoy.  Ug akong isulat sa mga papan ang mga pulong nga naa sa unang mga papan nga imong gipusgay, ug ibutang kini sa kaban.’  Busa naghimo kog kaban nga kahoyng akasya ug nagtabas ug duha ka papan nga bato sama sa unang mga papan, ug mitungas ko sa bukid dala ang duha ka papan.+  Unya gisulat ni Jehova sa mga papan ang mga pulong nga iyang gisulat sa unang mga papan,+ ang Napulo ka Sugo,*+ nga gisulti ni Jehova kaninyo gikan sa kalayo+ didto sa bukid dihang nagtigom mo.+ Ug gihatag niya kini kanako.  Unya milakaw ko ug milugsong gikan sa bukid+ ug ang mga papan gisulod nako sa kaban nga akong gibuhat, sumala sa gisugo ni Jehova kanako. Tua kini didto hangtod karon.  “Ang mga Israelinhon mibiya sa Beerot Bene-jaakan ug mipaingon sa Mosera. Didto namatay ug gilubong si Aaron,+ ug ang iyang anak nga si Eleasar ang mipuli niya ingong saserdote.+  Gikan didto mipaingon sila sa Gudgoda, ug gikan sa Gudgoda mipaingon sila sa Jotbata,+ yuta nga ginaagosan ug tubig.*  “Niadtong panahona gilain ni Jehova ang tribo ni Levi+ aron magdala sa kaban sa pakigsaad ni Jehova,+ aron mobarog sa atubangan ni Jehova sa pag-alagad kaniya, ug aron panalanginan ang katawhan pinaagi sa iyang ngalan,+ nga maoy ilang ginahimo hangtod karon.  Tungod niana si Levi wala hatagig bahin o panulondon taliwala sa iyang mga igsoon. Si Jehova ang iyang panulondon, sumala sa gisulti kaniya ni Jehova nga inyong Diyos.+ 10  Nagpabilin ko sa bukid sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii+ parehas sa una nakong gihimo, ug naminaw sab si Jehova nako niadtong higayona.+ Dili gusto ni Jehova nga laglagon mo. 11  Unya giingnan ko ni Jehova, ‘Pangunahi ang katawhan, ug pangandam sa pagbiya, aron sila mosulod ug manag-iya sa yuta nga akong gipanumpa sa ilang mga katigulangan nga ihatag kanila.’+ 12  “Karon, Oh Israel, unsay gipangayo ni Jehova nga inyong Diyos kaninyo?+ Kini lang: Kahadloki si Jehova nga inyong Diyos,+ subaya ang tanan niyang dalan,+ higugmaa siya, alagara si Jehova nga inyong Diyos sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag,*+ 13  ug tumana ang mga sugo ug mga lagda ni Jehova nga akong gihatag kaninyo karon para sa inyong kaayohan.+ 14  Tan-awa, iya ni Jehova nga inyong Diyos ang kalangitan, bisan ang mga langit sa mga langit,* ang yuta ug ang tanan nga naa niini.+ 15  Apan sa inyong mga katigulangan lang nakigsuod si Jehova ug nagpahayag sa iyang gugma, ug kamo nga ilang mga kaliwat gipili niya+ gikan sa tanang katawhan, nga maoy nahitabo karon. 16  Karon kinahanglang hinloan* ninyo ang inyong kasingkasing+ ug dili na magginahig ulo.*+ 17  Kay si Jehova nga inyong Diyos mao ang Diyos sa mga diyos+ ug Ginoo sa mga ginoo, ang Diyos nga halangdon, gamhanan, ug kahibulongan, nga dili magpihigpihig+ ug dili modawat ug hiphip. 18  Nagpahamtang siyag hustisya para sa batang wala nay amahan* ug sa biyuda+ ug gimahal niya ang langyawng residente+ ug ginahatagan niya silag pagkaon ug besti. 19  Mahala sab ang langyawng residente, kay nahimo mong langyawng residente sa Ehipto.+ 20  “Kahadloki si Jehova nga inyong Diyos, siyay alagara,+ unong niya, ug panumpa pinaagi sa iyang ngalan. 21  Siya lang gyod ang dayega.+ Siya ang inyong Diyos, ang nagbuhat niining tanang dagko ug kahibulongang mga butang para ninyo, nga inyo mismong nakita.+ 22  Dihang ang inyong mga katigulangan miadto sa Ehipto,+ 70 lang sila, pero karon gihimo mo ni Jehova nga inyong Diyos nga parehas ka daghan sa mga bituon sa langit.+

Mga Footnote

Literal, “ang Napulo ka Pulong.” Gitawag sab ug Dekalogo.
O “sa mga walog sa tubig.” Tan-awa sa Glossary ang “Walog.”
Tan-awa sa Glossary.
O “kinatas-ang mga langit.”
Literal, “tulion.”
Literal, “ayaw na patikiga ang inyong liog.”
O “sa wala nay ginikanan.”