Deuteronomio 4:1-49

  • Tambag nga magmasinugtanon (1-14)

    • Ayawg kalimti ang mga buhat sa Diyos (9)

  • Gusto ni Jehova nga siya ray simbahon (15-31)

  • Walay laing Diyos, si Jehova lang (32-40)

  • Mga siyudad nga dangpanan sa sidlakan sa Jordan (41-43)

  • Introduksiyon sa Balaod (44-49)

4  “Karon, Oh Israel, paminaw sa mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom nga akong gitudlo kaninyo nga tumanon, aron mabuhi mo+ ug makasulod sa yuta nga ihatag kaninyo ni Jehova, ang Diyos sa inyong katigulangan.  Ayaw ninyog dugangi o kuhai ang akong gisugo kaninyo,+ aron matuman ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Diyos nga akong gihatag kaninyo.  “Nakita mismo ninyo ang gibuhat ni Jehova maylabot sa Baal sa Peor. Gilaglag ni Jehova nga inyong Diyos ang tanang tawo nga misunod sa Baal sa Peor.+  Apan kamong tanan nga nagmaunongon kang Jehova nga inyong Diyos buhi hangtod karon.  Akong gitudlo kaninyo ang mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom,+ sumala sa gisugo kanako ni Jehova nga akong Diyos, aron tumanon ninyo kini sa yuta nga inyong panag-iyahon.  Tumana gayod kini,+ kay pinaagi niini makita sa mga tawo ang inyong kaalam+ ug pagsabot.+ Inigkadungog nila bahin niining tanang regulasyon sila moingon, ‘Ang katawhan niining dako nga nasod lawom gyod ug kaalam ug pagsabot.’+  Kay naa bay dakong nasod nga duol kanila ang ilang mga diyos, parehas ni Jehova nga atong Diyos nga duol nato dihang motawag ta niya?+  Ug naa bay dakong nasod nga may matarong nga mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom nga parehas niining tibuok Balaod nga akong gihatag kaninyo niining adlawa?+  “Pag-amping lang ug bantayig maayo ang inyong kaugalingon, aron dili mo malimot sa mga butang nga inyong nakita ug aron magpabilin kini sa inyong kasingkasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isulti sab kini ngadto sa inyong mga anak ug mga apo.+ 10  Sa adlaw nga mitindog mo sa atubangan ni Jehova nga inyong Diyos didto sa Horeb, si Jehova miingon nako, ‘Tigoma ang katawhan aron makadungog sila sa akong mga pulong,+ aron makakat-on sila nga mahadlok nako+ sa tanang adlaw nga buhi sila sa yuta, ug aron matudloan nila ang ilang mga anak.’+ 11  “Busa miduol mo ug mitindog sa tiilan sa bukid, ug ang bukid nagdilaab hangtod sa langit;* dihay kangitngit, panganod, ug grabeng kangiob.+ 12  Dayon misulti si Jehova kaninyo gikan sa kalayo.+ Nakadungog mog mga pulong,+ pero wala moy nakita.+ 13  Ug gisulti niya ang iyang pakigsaad kaninyo,+ nga iyang gisugo nga inyong tumanon—ang Napulo ka Sugo.*+ Human niana, gisulat niya kini sa duha ka papan nga bato.+ 14  Niadtong panahona gisugo ko ni Jehova nga tudloan mo sa mga regulasyon ug hudisyal nga mga hukom nga angay ninyong tumanon didto sa yuta nga inyong panag-iyahon. 15  “Busa pagbantay mo pag-ayo—kay sa adlaw nga si Jehova nakigsulti ninyo sa Horeb taliwala sa kalayo, wala moy nakita nga bisan unsa— 16  aron dili mo mohimog daotan pinaagi sa pagbuhat ug bisan unsang kinulit nga larawan sa bisan unsang simbolo, larawan man sa lalaki o babaye,+ 17  larawan sa bisan unsang hayop sa yuta o larawan sa bisan unsang langgam nga naglupad sa langit,+ 18  larawan sa bisan unsang nagkamang sa yuta o larawan sa bisan unsang isda nga naa sa katubigan sa ilalom sa yuta.+ 19  Ug dihang mohangad mo sa langit ug makita ninyo ang adlaw, bulan, ug mga bituon—ang tanang panon sa kalangitan⁠—​ayawg katental sa pagyukbo ug pag-alagad kanila.+ Kining tanan gihatag ni Jehova nga inyong Diyos sa tanang tawo ilalom sa tibuok langit. 20  Apan kamo ang gikuha ug gipagawas ni Jehova gikan sa hudno nga tunawanan ug puthaw, gikan sa Ehipto, aron mahimong katawhan nga iyang gipanag-iya,*+ nga maoy inyong kahimtang karon. 21  “Si Jehova nasuko nako tungod kaninyo,+ ug nanumpa siya nga dili ko makatabok sa Jordan o makasulod sa maayong yuta nga ihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos ingong panulondon.+ 22  Kay mamatay ko aning yutaa. Dili ko makatabok sa Jordan,+ pero makatabok mo ug panag-iyahon ninyo kining maayong yuta. 23  Pagbantay nga dili mo malimot sa pakigsaad nga gihimo ni Jehova nga inyong Diyos uban kaninyo,+ ug ayaw mo paghimog kinulit nga larawan, ang dagway sa bisan unsang butang nga gidili ni Jehova nga inyong Diyos.+ 24  Kay si Jehova nga inyong Diyos maoy nagalaglag nga kalayo,+ usa ka Diyos nga nangayog eksklusibong debosyon.+ 25  “Kon naa na unya moy mga anak ug mga apo ug dugay na mong nagpuyo sa yuta ug magbuhat mog butang nga makadaot ninyo pinaagi sa paghimog bisan unsang kinulit nga larawan+ ug maghimo mog daotan sa panan-aw ni Jehova nga inyong Diyos nga makapasuko niya,+ 26  himoon nakong saksi ang langit ug ang yuta batok kaninyo karong adlawa nga mangalaglag gyod dayon mo sa yuta nga inyong panag-iyahon inigtabok ninyo sa Jordan. Dili mo magdugay didto kay malaglag gyod mo.+ 27  Ipatibulaag mo ni Jehova taliwala sa mga katawhan,+ ug gamay na lang unya ang mabilin ninyo+ didto sa mga nasod diin dad-on mo ni Jehova. 28  Didto mag-alagad mo sa mga diyos nga kahoy ug bato nga hinimo sa tawo,+ mga diyos nga dili makakita o makadungog o makakaon o makapanimaho. 29  “Kon didto inyong pangitaon si Jehova nga inyong Diyos, sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag,*+ makaplagan gyod ninyo siya.+ 30  Dihang naa mo sa kalisdanan ug kining tanan mahitabo kaninyo sa umaabot nga mga adlaw, mobalik mo kang Jehova nga inyong Diyos ug maminaw sa iyang tingog.+ 31  Kay si Jehova nga inyong Diyos maluluy-on nga Diyos.+ Dili mo niya biyaan o laglagon. Ug dili sab siya malimot sa iyang pakigsaad nga gipanumpa niya sa inyong mga katigulangan.+ 32  “Pangutana mo bahin sa panahon nga wala pa mo, gikan sa adlaw nga gihimo sa Diyos ang tawo sa yuta; susiha ang langit gikan sa usa ka tumoy hangtod sa pikas tumoy niini. Naa na bay nahitabo sukad nga sama niini ka katingalahan? Naa na bay nakadungog ug sama niini?+ 33  Naa bay laing katawhan nga nakadungog sa tingog sa Diyos gikan sa kalayo parehas sa inyong pagkadungog niini ug nagpabiling buhi?+ 34  O misulay ba ang Diyos sa pagkuhag usa ka nasod gikan sa laing nasod aron maiya pinaagig mga paghukom,* ilhanan, milagro,+ gubat,+ dako kaayong gahom,+ ug makahadlok nga mga buhat,+ sama sa gibuhat ni Jehova nga inyong Diyos para kaninyo didto sa Ehipto nga inyo mismong nasaksihan? 35  Kining mga butanga gipakita kaninyo mismo aron mahibalo mo nga si Jehova mao ang matuod nga Diyos;+ wala nay lain gawas niya.+ 36  Gipadungog niya kaninyo ang iyang tingog gikan sa langit aron tul-iron mo, ug dinhi sa yuta gipakita niya kaninyo ang iyang dakong kalayo, ug nadungog ninyo ang iyang mga pulong gikan sa kalayo.+ 37  “Kay gimahal niya ang inyong mga katigulangan ug iyang gipili ang ilang mga kaliwat,*+ iya mong gibantayan samtang gipagawas mo niya sa Ehipto pinaagi sa iyang dakong gahom. 38  Iyang giabog gikan sa inyong atubangan ang mga nasod nga mas dagko ug mas gamhanan kay kaninyo, aron makasulod mo ug mahatag niya kaninyo ang ilang yuta ingong panulondon, nga maoy nahitabo karon.+ 39  Busa hibaloi karong adlawa, ug ibutang sa inyong kasingkasing nga si Jehova ang matuod nga Diyos sa langit man o sa yuta.+ Wala nay lain.+ 40  Kinahanglang tumanon ninyo ang iyang mga regulasyon ug mga sugo nga akong gihatag ninyo karong adlawa, aron maayo ang dangatan ninyo ug sa inyong mga anak, aron magdugay mo sa yuta nga ihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos.”+ 41  Niadtong panahona naggahin si Moises ug tulo ka siyudad sa sidlakan sa Jordan.+ 42  Kon ang usa makapatayg tawo nga wala tuyoa ug wala siyay pagdumot niya,+ kinahanglang modangop siya sa usa niining mga siyudara aron magpabiling buhi.+ 43  Mao kini ang mga siyudad: ang Bezer+ sa kamingawan nga naa sa habog nga patag para sa mga Rubenhon, ang Ramot+ sa Gilead para sa mga Gadhanon, ug ang Golan+ sa Basan para sa mga Manasesnon.+ 44  Kini ang Balaod+ nga gisulti ni Moises sa katawhang Israel. 45  Kini ang mga pahinumdom, mga regulasyon, ug hudisyal nga mga hukom nga gihatag ni Moises sa mga Israelinhon human sa ilang paggawas sa Ehipto,+ 46  sa rehiyon sa Jordan, sa walog nga atbang sa Bet-peor,+ sa yuta ni Haring Sihon sa mga Amorihanon, nga nagpuyo sa Hesbon,+ nga gipildi ni Moises ug sa mga Israelinhon human sa ilang paggawas sa Ehipto.+ 47  Gipanag-iya nila ang iyang yuta ug ang yuta ni Haring Og+ sa Basan, ang duha ka hari sa mga Amorihanon didto sa sidlakan sa Jordan, 48  gikan sa Aroer,+ nga naa sa tampi sa Walog* sa Arnon, hangtod sa Bukid sa Sion, nga mao ang Hermon,+ 49  ug ang tibuok Araba sa sidlakan sa Jordan, ug hangtod sa Dagat sa Araba,* sa tiilan sa bakilid sa Pisga.+

Mga Footnote

O “sa kinatung-an sa langit.”
Literal, “ang Napulo ka Pulong.” Gitawag sab ug Dekalogo.
O “panulondon.”
Tan-awa sa Glossary.
O “pagsulay.”
Literal, “binhi.”
Tan-awa sa Glossary.
Ang Dagat sa Asin, o Patayng Dagat.