Deuteronomio 28:1-68

  • Mga panalangin kon motuman (1-14)

  • Mga tunglo kon dili motuman (15-68)

28  “Ug kon paminawon gayod ninyo si Jehova nga inyong Diyos pinaagi sa pagtuman sa tanan niyang sugo nga akong gihatag kaninyo karon, himoon gyod mo ni Jehova nga inyong Diyos nga labaw kay sa tanang nasod sa yuta.+  Kining tanang panalangin abundang moabot kaninyo,+ kay padayon mong namati kang Jehova nga inyong Diyos:  “Panalanginan mo diha sa siyudad, ug panalanginan mo diha sa uma.+  “Panalanginan ang inyong mga anak,*+ ang bunga sa inyong yuta, ug ang inyong mga hayop, ang inyong nating baka ug karnero.+  “Panalanginan ang inyong bukag+ ug ang inyong masahanan nga panaksan.+  “Panalanginan mo sa tanan ninyong buhaton.  “Ipahinabo ni Jehova nga mapildi ang inyong mga kaaway sa inyong atubangan.+ Moatake sila kaninyo gikan sa usa ka direksiyon, apan managan sila sa pito ka direksiyon.+  Panalanginan ni Jehova ang inyong mga balay-tipiganan+ ug ang tanan ninyong himoon, ug panalanginan gyod mo ni Jehova nga inyong Diyos sa yuta nga iyang ihatag kaninyo.  Himoon mo ni Jehova nga iyang balaang katawhan,+ sumala sa iyang gipanumpa kaninyo,+ kay padayon mong nagtuman sa mga sugo ni Jehova nga inyong Diyos ug nagsubay sa iyang mga dalan. 10  Ang tanang katawhan sa yuta makakita nga gitawag mo sa ngalan ni Jehova,+ ug sila mahadlok kaninyo.+ 11  “Padaghanog maayo ni Jehova ang inyong mga anak, ang anak sa inyong mga hayop, ug ang abot+ sa inyong yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong katigulangan nga ihatag kaninyo.+ 12  Buksan ni Jehova kaninyo ang iyang puno kaayo nga balay-tipiganan, ang kalangitan, aron hatagag ulan ang inyong yuta sa gitakdang panahon niini+ ug aron panalanginan ang tanan ninyong buhaton. Magpahulam mo sa daghang nasod, apan kamo dili kinahanglang manghulam.+ 13  Himoon mo ni Jehova nga ulo, dili ikog; ug kamoy naa sa ibabaw,+ dili sa ilalom, basta padayon ninyong tumanon ang mga sugo ni Jehova nga inyong Diyos, nga akong gihatag kaninyo karon nga inyong buhaton. 14  Ayawg tipas sa tanang sugo nga akong gihatag kaninyo karon+ pinaagi sa pagsunod sa laing mga diyos sa pag-alagad kanila.+ 15  “Apan kon dili mo mamati kang Jehova nga inyong Diyos ug dili motuman sa tanan niyang sugo ug mga lagda nga akong gihatag kaninyo karon, kining tanang tunglo modangat gayod kaninyo:+ 16  “Matinunglo mo diha sa siyudad, ug matinunglo mo diha sa uma.+ 17  “Matinunglo ang inyong bukag+ ug ang inyong masahanan nga panaksan.+ 18  “Matinunglo ang inyong mga anak,*+ ang bunga sa inyong yuta, ug ang inyong nating baka ug karnero.+ 19  “Matinunglo mo sa tanan ninyong buhaton. 20  “Ipahinabo ni Jehova kaninyo ang tunglo, ang kaguliyang ug silot sa tanan ninyong buluhaton hangtod nga malaglag mo dayon, tungod sa inyong daotang binuhatan ug pagtalikod kanako.+ 21  Hatagan mo ni Jehova ug sakit hangtod nga iya mong malaglag sa yuta nga inyong panag-iyahon.+ 22  Silotan mo ni Jehova ug tuberkulosis, taas nga hilanat,+ hubag, grabeng kainit, gubat,+ init nga hangin, ug peste sa tanom;+ dili mo makaikyas niini hangtod nga malaglag mo. 23  Ang inyong kalangitan mahimong tumbaga, ug ang inyong yuta mahimong puthaw.+ 24  Paulanan mo ni Jehova ug balas ug abog gikan sa langit hangtod nga malaglag mo. 25  Ipahinabo ni Jehova nga mapildi mo sa inyong mga kaaway.+ Atakehon ninyo sila gikan sa usa ka direksiyon, apan managan mo sa pito ka direksiyon; ug ang tanang gingharian sa yuta mahadlok dihang makita nila ang daotang nahitabo kaninyo.+ 26  Ang inyong patayng lawas kaonon sa tanang langgam sa langit ug sa mananap sa kapatagan, ug walay mobugaw nila.+ 27  “Silotan mo ni Jehova ug mga hubag sa Ehipto, almoranas, eksema, ug nukanuka, ug dili gyod mo maayo. 28  Ipahinabo ni Jehova nga kamo mabuang, mabuta,+ ug malibog. 29  Magsukarap mo sa udtong tutok, samag buta nga nagsukarap sa kangitngit,+ ug dili mo molampos sa tanan ninyong buhaton. Pirme mong tikasan ug tulison, ug walay moluwas ninyo.+ 30  Ang inyong pangasaw-onon lugoson sa laing lalaki. Magtukod mog balay, apan dili mo makapuyo niini.+ Magtanom mog ubasan, apan dili mo makakaon niini.+ 31  Ang inyong torong baka ihawon sa inyong atubangan, apan dili mo makakaon niini. Ang inyong asno kawaton sa inyong atubangan, apan dili na kini mabalik kaninyo. Ang inyong karnero kuhaon sa inyong mga kaaway, apan walay motabang ninyo. 32  Makita ninyo ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye nga kuhaon sa mga kaaway,+ ug mangandoy mo pirme nga makita sila, apan wala moy mahimo. 33  Ang bunga ug mga abot sa inyong yuta kaonon sa katawhan nga wala ninyo mailhi,+ ug pirme mong tikasan ug yatakan. 34  Mabuang mo tungod sa inyong makita. 35  “Silotan mo ni Jehova ug mga hubag sa inyong tuhod ug bitiis, nga sakit kaayo ug dili maayo, gikan sa lapalapa hangtod sa alimpulo. 36  Kamo ug ang hari nga inyong gipili dalhon ni Jehova sa nasod nga wala ninyo mailhi ug wala sab mailhi sa inyong katigulangan,+ ug mag-alagad mo didto sa mga diyos nga kahoy ug bato.+ 37  Ang mga tawo sa mga dapit diin dad-on mo ni Jehova mahadlok tungod sa nahitabo ninyo. Tamayon mo nila ug biaybiayon.+ 38  “Magpugas mog daghang binhi sa uma, apan gamay ra mog maani,+ kay hutdon nig kaon sa dulon. 39  Mananom mo ug magtikad ug mga ubasan, apan wala moy mainom nga bino ug mapupo nga ubas,+ kay hutdon nig kaon sa ulod. 40  May mga kahoyng olibo sa tibuok ninyong teritoryo, apan wala moy lana nga ikahaplas, kay mangatagak ang inyong mga olibo. 41  Manganak mog mga lalaki ug babaye, apan dili sila magpabiling inyoha, kay bihagon sila.+ 42  Hugpaan sa mga insekto* ang tanan ninyong kahoy ug mga bunga sa inyong yuta. 43  Ang mga langyaw nga nagpuyo uban ninyo mag-anam ka gamhanan, samtang kamo mag-anam ka huyang. 44  Silay magpahulam ninyo imbes kamoy magpahulam nila.+ Sila ang mahimong ulo ug kamo ang mahimong ikog.+ 45  “Mahitabo gayod kaninyo kining tanang tunglo.+ Dili mo makaikyas niini hangtod nga malaglag mo,+ kay wala mo mamati kang Jehova nga inyong Diyos ug wala motuman sa iyang mga sugo ug mga lagda nga iyang gihatag kaninyo.+ 46  Kini nga mga tunglo modangat kaninyo ug sa inyong mga kaliwat ug magsilbing ilhanan ug pasidaan hangtod sa hangtod,+ 47  kay wala ninyo alagara si Jehova nga inyong Diyos uban ang kasadya ug kalipay sa kasingkasing dihang abunda pa mo sa tanang butang.+ 48  Ipahinabo ni Jehova nga atakehon mo sa inyong mga kaaway, ug mag-alagad mo nila+ samtang kamo gigutom,+ giuhaw, halos hubo, ug kulang sa tanang butang. Butangan niyag yugo nga puthaw ang inyong liog hangtod nga iya mong malaglag. 49  “Si Jehova magpadala batok kaninyo ug katawhan nga gikan sa layong nasod,+ gikan sa tumoy sa yuta; dagiton mo niini nga samag agila,+ ug dili ninyo masabtan ang ilang pinulongan,+ 50  nasod nga bangis ug walay kaluoy sa tigulang ug batan-on.+ 51  Kaonon nila ang anak sa inyong mga hayop ug ang bunga sa inyong yuta hangtod nga mangamatay mo. Dili mo nila binlan ug lugas, bag-ong bino o lana, nating baka o karnero hangtod nga ila mong malaglag.+ 52  Likosan nila ang tanang siyudad* sa inyong yuta ug dili mo makagawas niini hangtod nga malumpag ang tag-as ug lig-ong mga paril nga inyong gisaligan. Oo, likosan gyod nila ang tanang siyudad sa yuta nga gihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos.+ 53  Tungod sa grabeng kalisod nga epekto sa paglikos sa inyong mga kaaway, kaonon ninyo ang inyong mga anak,* ang unod sa inyong mga anak nga lalaki ug babaye+ nga gihatag kaninyo ni Jehova nga inyong Diyos. 54  “Bisan ang lalaki nga buotan ug anad sa hayahay nga kinabuhi dili maluoy sa iyang igsoon o pinangga nga asawa o mga anak nga buhi pa, 55  ug dili niya sila bahinan sa unod sa iyang mga anak nga iyang kaonon, kay walay mabilin niya tungod sa grabeng kalisod nga epekto sa paglikos sa mga kaaway sa inyong mga siyudad.+ 56  Ug ang babaye nga buotan ug anad sa hayahay nga kinabuhi, nga dili gani motunob sa yuta tungod sa iyang kaarte,+ dili maluoy sa iyang pinangga nga bana ug sa iyang anak nga lalaki o babaye, 57  kay dili niya sila bahinan sa inunlan nga gikan sa iyang tiyan ug sa unod sa bata nga iyang gipanganak. Kaonon niya kini sa tago tungod sa grabeng kalisod nga epekto sa paglikos sa kaaway sa inyong mga siyudad. 58  “Kon dili ninyo tumanon ang tanang pulong niini nga Balaod nga nasulat niining basahona+ ug dili ninyo kahadlokan ang mahimayaong ngalan nga angayng tahoron ug kahadlokan,+ ang ngalan ni Jehova+ nga inyong Diyos, 59  kamo ug ang inyong mga anak silotan ni Jehova ug grabe kaayong mga hampak nga molungtad ug dugay,+ ug mga balatian nga sakit kaayo ug walay pagkaayo. 60  Ipahamtang niya kaninyo ang tanang sakit sa Ehipto nga inyong gikahadlokan, ug dili mo mangaayo. 61  Ipahamtang pa gani ni Jehova kaninyo ang mga sakit o hampak nga wala masulat sa basahon niini nga Balaod hangtod nga malaglag mo. 62  Bisag sama pa mo ka daghan sa mga bituon sa langit,+ diyutay na lang kaayo ang mahibilin ninyo,+ kay wala mo mamati kang Jehova nga inyong Diyos. 63  “Kon nalipay si Jehova sa pagpauswag ug pagpadaghan kaninyo, malipay sab si Jehova sa paglaglag kaninyo; ug sa pagpuo kaninyo gikan sa yuta nga inyong panag-iyahon. 64  “Patibulaagon mo ni Jehova ngadto sa tanang nasod, gikan sa usa ka tumoy sa yuta hangtod sa pikas tumoy sa yuta,+ ug didto mag-alagad mog mga diyos nga kahoy ug bato, nga wala ninyo mailhi ug wala sab mailhi sa inyong katigulangan.+ 65  Sa maong mga nasod, wala moy kalinaw+ ug walay kapahulayan ang inyong tiil. Didto, ipahinabo ni Jehova nga mabalaka ang inyong kasingkasing,+ kapoyon sa pagpaabot ang inyong mata, ug mawad-an mog paglaom.+ 66  Mameligro pag-ayo ang inyong kinabuhi. Adlaw ug gabii mong mahadlok, ug walay kasegurohan ang inyong kinabuhi. 67  Sa buntag moingon mo, ‘Gabii na unta!’ ug sa gabii moingon mo, ‘Buntag na unta!’ tungod sa grabeng kahadlok nga inyong bation ug tungod sa inyong makita. 68  Ug dad-on gyod mog balik ni Jehova sa Ehipto pinaagig barko, sa yuta nga akong giingon kaniadto, ‘Dili na ninyo kini makita pag-usab,’ ug didto ibaligya ninyo ang inyong kaugalingon sa inyong mga kaaway ingong ulipong lalaki ug babaye, apan walay mopalit ninyo.”

Mga Footnote

Literal, “ang bunga sa inyong tagoangkan.”
Literal, “ang bunga sa inyong tagoangkan.”
O “sa naghadyong nga mga insekto.”
Literal, “ganghaan.”
Literal, “ang bunga sa inyong tagoangkan.”