Exodo 32:1-35

  • Bulawang baka gisimba (1-35)

    • Moises nakadungog ug lahi nga pag-awit (17, 18)

    • Mga papan sa balaod gipusgay ni Moises (19)

    • Mga Levihanon maunongon kang Jehova (26-29)

32  Sa kasamtangan, namatikdan sa katawhan nga si Moises dugayng milugsong gikan sa bukid.+ Busa gitapok-an nila si Aaron ug giingnan: “Buhati mig diyos nga maggiya namo,+ kay wala mi mahibalo kon unsa nay nahitabo aning Moises nga nagpagawas namo sa Ehipto.”  Busa giingnan sila ni Aaron: “Tangtanga ang bulawang mga ariyos+ sa dalunggan sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak nga lalaki ug babaye, ug dad-a kini kanako.”  Busa gitangtang sa tanang katawhan ang ilang bulawang mga ariyos ug gidala kini kang Aaron.  Unya iyang gikuha kanila ang bulawan ug gikulit kini ug gihimong estatuwa* nga nating baka.+ Sila miingon: “Kini ang imong Diyos, Oh Israel, ang nagpagawas nimo sa Ehipto.”+  Pagkakita ni Aaron niini, naghimo siyag halaran sa atubangan niini. Dayon si Aaron miingon: “Ugma dunay pista para kang Jehova.”  Busa sayo silang namangon pagkaugma ug nagtanyag silag mga halad nga sinunog ug mga halad sa panag-ambit. Human niana ang katawhan nanglingkod aron mangaon ug manginom. Unya sila nanindog aron maglipaylipay.+  Karon si Jehova miingon kang Moises: “Lakaw, lugsong, kay ang katawhan nga imong gipagawas sa Ehipto naghimog daotan.+  Dali kaayo silang mitipas sa dalan nga gisugo nako nga ilang subayon.+ Naghimo silag estatuwa* nga nating baka, ug sila nagyukbo ug naghalad niana ug nag-ingon, ‘Kini ang imong Diyos, Oh Israel, ang nagpagawas nimo sa Ehipto.’”  Si Jehova miingon kang Moises: “Nakita nako nga gahig ulo* kini nga katawhan.+ 10  Suko kaayo ko. Busa laglagon nako sila, ug maghimo kog dakong nasod gikan kanimo.”+ 11  Unya si Moises nagpakiluoy kang* Jehova nga iyang Diyos:+ “Oh Jehova, nganong ipahamtang nimo ang imong kasuko sa imong katawhan human nimo sila pagawsa sa Ehipto pinaagi sa imong dakong gahom ug gamhanang kamot?+ 12  Nganong tugotan nimo nga moingon ang mga Ehiptohanon, ‘Iyang gipagawas sila kay duna siyay daotang tuyo. Gusto niyang patyon sila sa kabukiran ug puohon gikan sa yuta’?+ Pugngi ang imong nagsilaob nga kasuko ug bakwia* ang imong desisyon nga laglagon ang imong katawhan. 13  Hinumdomi ang imong mga alagad nga si Abraham, Isaac, ug Israel, kang kinsa nanumpa ka: ‘Padaghanon nako ang inyong kaliwat* sama sa mga bituon sa langit,+ ug ihatag nako kining tibuok yuta nga akong giandam para sa inyong kaliwat,* aron mapanag-iya nila kini ingong permanenteng katigayonan.’”+ 14  Busa giusab* ni Jehova ang iyang desisyon ug wala niya laglaga ang iyang katawhan.+ 15  Unya si Moises milugsong gikan sa bukid dala ang duha ka papan* sa Pamatuod+ diha sa iyang kamot.+ Ang mga papan gikulitan sa pikas ug pikas; kini gisulatan sa atubangan ug likod. 16  Ang mga papan hinimo sa Diyos, ug ang sinulat nga kinulit diha sa papan maoy sinulat sa Diyos.+ 17  Pagkadungog ni Josue nga naninggit ang katawhan didto sa kampo, giingnan niya si Moises: “Morag nag-away ang mga tawo.” 18  Apan si Moises miingon: “Dili kana tingog sa pag-awit tungod sa kadaogan,* Ug dili kana tingog sa pagminatay tungod sa kapildihan; Laing tingog sa pag-awit ang akong nadungog.” 19  Sa nagkaduol na si Moises sa kampo ug nakita niya ang nating baka+ ug ang pagsayaw, misilaob ang iyang kasuko, ug gilabay niya ang mga papan nga iyang gidala ug napusgay kini sa tiilan sa bukid.+ 20  Gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo ug gisunog kini ug gidugmok hangtod nga napolbos;+ dayon iya kining gisabwag sa tubig ug gipainom sa mga Israelinhon.+ 21  Ug giingnan ni Moises si Aaron: “Unsay gibuhat sa katawhan kanimo nga nagpahinabo man kag dakong sala kanila?” 22  Si Aaron mitubag: “Ayawg kasuko, akong ginoo. Nahibalo ka pag-ayo nga ang katawhan may tendensiya sa paghimog daotan.+ 23  Busa ila kong giingnan, ‘Buhati mig diyos nga maggiya namo, kay wala mi mahibalo kon unsa nay nahitabo aning Moises nga nagpagawas namo sa Ehipto.’+ 24  Mao nga giingnan nako sila, ‘Kon kinsay naay bulawan ninyo, tangtanga kana ug ihatag kanako.’ Dayon giitsa nako ni sa kalayo ug mitungha kining nating baka.” 25  Nakita ni Moises nga nagpatuyang ang katawhan kay gipasagdan sila ni Aaron, mao nga nahimo silang talamayon atubangan sa ilang mga kaaway. 26  Unya si Moises mibarog sa entrada sa kampo ug miingon: “Kinsay dapig kang Jehova? Duol nako!”+ Ug ang tanang Levihanon miduol palibot kaniya. 27  Karon siya miingon kanila: “Kini ang giingon ni Jehova, ang Diyos sa Israel, ‘Ang matag usa kaninyo magtakin sa iyang espada ug molibot sa tibuok kampo gikan sa usa ka ganghaan* ngadto sa laing ganghaan, ug patyon niya ang iyang igsoon, silingan, ug suod nga higala.’”+ 28  Gituman sa mga Levihanon ang giingon ni Moises mao nga mga 3,000 ka lalaki ang gipatay niadtong adlawa. 29  Dayon si Moises miingon: “Ilain ang inyong kaugalingon* para kang Jehova karong adlawa, kay mibarog mo batok sa inyong kaugalingong mga anak ug igsoon;+ panalanginan mo niya karong adlawa.”+ 30  Pagkaugma dayon, si Moises miingon sa katawhan: “Kamo nakahimog dakong sala, ug karon motungas ko sa bukid ug magpakiluoy kang Jehova kay basig pasayloon niya ang inyong sala.”+ 31  Busa mibalik si Moises kang Jehova ug miingon: “Dako kaayong sala ang nahimo sa katawhan! Naghimo silag diyos nga bulawan!+ 32  Apan karon kon gusto nimo, pasayloa ang ilang sala;+ kon dili, papasa ko sa imong basahon nga imong gisulat.”+ 33  Apan si Jehova miingon kang Moises: “Bisan kinsa nga nakasala nako, papason nako sa akong basahon. 34  Lakaw, dad-a ang katawhan sa dapit nga akong gisulti kanimo. Ang akong anghel mag-una kanimo,+ ug sa adlaw sa akong paghukom, akong silotan sila tungod sa ilang mga sala.” 35  Dayon gisilotan ni Jehova ang katawhan pinaagig hampak tungod sa nating baka nga gipahimo nila kang Aaron.

Mga Footnote

O “hinulma nga estatuwa.”
O “hinulma nga estatuwa.”
Literal, “tikig ug liog.”
O “gilukmay ni Moises ang nawong ni.”
O “basoli.”
Literal, “binhi.”
Literal, “binhi.”
O “gibasolan.”
O “lapad nga bato.”
O “sa gamhanang buhat.”
Iningles, gate.
Literal, “Pun-a ang inyong kamot.”