Exodo 4:1-31

  • Tulo ka ilhanan nga himoon ni Moises (1-9)

  • Moises mibating dili takos (10-17)

  • Moises mibalik sa Ehipto (18-26)

  • Moises ug Aaron nagkita pag-usab (27-31)

4  Si Moises mitubag: “Apan unsaon man kon dili sila motuo o maminaw nako+ ug moingon sila, ‘Si Jehova wala magpakita kanimo?’”  Si Jehova miingon kaniya: “Unsa nang imong gigunitan?” Siya mitubag: “Sungkod.”  Ang Diyos miingon: “Iitsa kana sa yuta.” Busa iya kining giitsa ug nahimo kining bitin;+ ug si Moises nagpalayo niini.  Karon si Jehova miingon kang Moises: “Guniti ang ikog niana.” Busa gigunitan niya kini ug nahimo kining sungkod.  Dayon ang Diyos miingon: “Pinaagi niini motuo sila nga si Jehova nga Diyos sa ilang mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob,+ nagpakita kanimo.”+  Unya si Jehova miingon kaniya: “Palihog isuksok ang imong kamot sa itaas nga pilo sa imong besti.” Busa gisuksok niya ang iyang kamot sa pilo sa iyang besti. Paghulbot niya sa iyang kamot, gisanla kini ug miputi samag niyebe!+  Dayon siya miingon: “Isulod ug balik ang imong kamot sa pilo sa imong besti.” Busa gisulod niya kinig balik sa iyang besti. Paghulbot niya sa iyang kamot, naulian na kini!  Siya miingon: “Kon dili sila maminaw nimo o motuo sa unang ilhanan, nan motuo na sila sa sunod nga ilhanan.+  Kon dili gihapon sila motuo niining duha ka ilhanan ug dili gihapon sila mamati nimo, pagkuhag tubig sa Suba sa Nilo ug ibubo kini sa uga nga yuta. Ug ang tubig nga imong gikuha sa Nilo mahimong dugo diha sa uga nga yuta.”+ 10  Karon si Moises miingon kang Jehova: “Pasayloa ko Jehova, apan dili ko larinong mosulti sukad pa kaniadto o bisan pa niadtong nakigsulti ka sa imong alagad, kay hinay kong mosulti* ug hinay ang akong dila.”+ 11  Si Jehova miingon kaniya: “Kinsa may naghatag ug baba sa tawo, o kinsa ang may gahom sa paghimo kanilang amang, bungol, tin-aw ug panan-aw, o buta? Dili ba ako, si Jehova? 12  Busa lakaw, ug tabangan ti ka sa imong pagsulti,* ug tudloan ti ka kon unsay imong isulti.”+ 13  Apan siya miingon: “Pasayloa ko Jehova, palihog lain na lay ipadala.” 14  Unya si Jehova nasuko kang Moises ug miingon: “Dili ba naa man ang imong igsoon nga si Aaron+ nga Levihanon? Nahibalo ko nga maayo siyang mosulti. Ug nagpaingon na siya dinhi aron sugaton ka. Malipay gyod siya inigkakita niya nimo.+ 15  Sultihi siya sa akong gisulti kanimo,+ ug ubanan ta mo samtang makigsulti mo,+ ug tudloan mo nako sa inyong buhaton. 16  Siya ang makigsulti sa katawhan para nimo, ug siya ang imong tigpamaba, ug ikaw ang magsilbing Diyos* kaniya.+ 17  Dalha kining sungkod ug himoa ang mga ilhanan pinaagi niini.”+ 18  Busa si Moises mibalik sa iyang ugangan nga si Jetro+ ug miingon: “Palihog, tugoti kong molakaw ug mobalik sa akong mga igsoon sa Ehipto aron akong makita kon buhi pa ba sila.” Si Jetro miingon kang Moises: “Lakaw, ug hinaot nga molampos ka.” 19  Human niana si Jehova miingon kang Moises sa Midian: “Lakaw, balik sa Ehipto kay patay na ang tanang tawo nga gustong mopatay nimo.”*+ 20  Unya gikuha ni Moises ang iyang asawa ug mga anak ug gipasakay sila sa asno, ug mibalik siya sa Ehipto. Gidala sab ni Moises ang sungkod sa matuod nga Diyos. 21  Dayon si Jehova miingon kang Moises: “Gihatagan ti ka ug gahom sa paghimog mga milagro.+ Pagbalik nimo sa Ehipto, paneguroa nga imo nang mahimo sa atubangan sa Paraon. Apan tugotan nako nga mogahi ang iyang kasingkasing,+ ug dili niya palakwon ang katawhan.+ 22  Isulti kini ngadto sa Paraon, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Ang Israel maoy akong anak, ang akong panganay.+ 23  Sultihan ti ka, Palakwa ang akong anak nga lalaki aron mag-alagad siya kanako. Apan kon dili nimo siya palakwon, akong patyon ang imong panganayng anak nga lalaki.”’”+ 24  Karon didto sa dalan sa balay-abtanan, si Jehova+ nagpakita kaniya ug buot mopatay niya.+ 25  Sa ulahi si Zipora+ nagkuhag hait nga bato ug nagtuli sa iyang anak ug nagbutang sa panit diha sa tiil niya* ug miingon: “Kay ikaw usa ka pamanhonon sa dugo alang kanako.” 26  Busa gipalakaw siya sa Diyos. Niadtong tungora miingon si Zipora, “usa ka pamanhonon sa dugo,” tungod sa pagtuli. 27  Unya si Jehova miingon kang Aaron: “Sugata si Moises sa kamingawan.”+ Busa siya milakaw ug misugat kaniya sa bukid sa matuod nga Diyos,+ ug mihalok kaniya. 28  Ug gisulti ni Moises kang Aaron ang tanang giingon ni Jehova, nga nagpadala kaniya,+ ug ang tanang ilhanan nga Iyang ipabuhat kaniya.+ 29  Human niana, si Moises ug Aaron milakaw ug gitigom nila ang tanang ansiyano sa mga Israelinhon.+ 30  Gisulti ni Aaron kanila ang tanang giingon ni Jehova kang Moises, ug gihimo ni Moises ang mga ilhanan+ sa atubangan sa katawhan. 31  Tungod niini mituo ang katawhan.+ Pagkadungog nila nga nakita ni Jehova ang ilang pag-antos+ ug tabangan niya ang mga Israelinhon,+ sila nangyukbo ug nanghapa.

Mga Footnote

Literal, “kay bug-at ang akong baba.”
Literal, “ug ako magauban sa imong baba.”
O “morepresentar sa Diyos.”
O “nga nangita sa imong kalag.”
Posibleng tiil sa anghel.