Exodo 39:1-43

  • Paghimo sa mga besti sa saserdote (1)

  • Ang epod (2-7)

  • Tabon sa dughan (8-21)

  • Besti nga walay bukton (22-26)

  • Ubang besti sa saserdote (27-29)

  • Bulawang plaka (30, 31)

  • Tabernakulo gitan-aw ni Moises (32-43)

39  Naghimo silag mga besti nga maayong pagkahablon para sa pag-alagad sa balaang dapit gamit ang asul nga hilo, purpura nga delana,* ug hayag-pula nga hilo.+ Gihimo nila ang balaang mga besti ni Aaron,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.  Gihimo niya ang epod+ gamit ang bulawan, asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino.  Ilang gidukdok ang mga bulawan hangtod nahimo kining nigpis nga pligo, ug gitabastabas kini ni Bezalel nga samag hilo aron gamiton uban sa asul nga hilo, sa purpura nga delana, sa hayag-pula nga hilo, ug sa maayong klase nga lino, ug gibordahan kini.  Naghimo silag mga hapin sa abaga para sa epod, ug gisumpay kini sa duha ka tumoy sa epod.  Ang hinablon nga bakos, nga gitaod sa epod aron mohugot kini,+ parehas ug materyales sa epod: bulawan, asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.  Unya ilang gibutang ang mga batong onyx sa mga enggaste nga bulawan, ug gikulitan nila kinig ngalan sa mga anak ni Israel, parehas sa pagkulit ug selyo.+  Gibutang kini ni Bezalel sa mga hapin sa abaga sa epod ingong pahinumdom para sa mga anak ni Israel,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.  Dayon gihimo ni Bezalel ang tabon sa dughan+ nga gibordahan sab parehas sa epod. Hinimo kini sa bulawan, asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino.+  Kuwadrado kini kon pil-on. Gihimo nila ang tabon sa dughan nga, kon pil-on, tag-usa ka dangaw* ang gitas-on ug ang gilapdon. 10  Gibutangan nila kinig upat ka laray sa mga bato. Sa unang laray: rubi, topasyo, ug esmeralda. 11  Sa ikaduhang laray: turquesa, sapiro, ug haspe. 12  Sa ikatulong laray: batong leshʹem,* agata, ug amatista. 13  Ug sa ikaupat nga laray: krisolito, onyx, ug jade. Gibutang nila kini sa mga enggaste nga bulawan. 14  Ang mga bato mitugbang sa ngalan sa 12 ka anak nga lalaki ni Israel. Ang matag ngalan gikulit nga samag selyo, nga ang matag ngalan nagrepresentar sa usa sa 12 ka tribo. 15  Unya naghimo silag kadena nga purong bulawan palibot sa tabon sa dughan, nga samag linubid nga pisi.+ 16  Ug naghimo silag duha ka enggaste nga bulawan ug duha ka argolya* nga bulawan, ug gitaod nila ang duha ka argolya diha sa duha ka kanto sa ibabawng bahin sa tabon sa dughan. 17  Human niana ilang gitaod ang tumoy sa duha ka pisi nga bulawan diha sa duha ka argolya sa mga kanto sa ibabawng bahin sa tabon sa dughan. 18  Dayon ilang gitaod ang pikas tumoy sa duha ka pisi diha sa duha ka enggaste nga naa sa mga hapin sa abaga, sa atubangan sa epod. 19  Unya naghimo silag duha ka argolya nga bulawan ug gitaod kini sa duha ka kanto sa tabon sa dughan sa sulod nga bahin, nga nag-atubang sa epod.+ 20  Dayon naghimo silag duha pa ka argolya nga bulawan ug gibutang kini atubangan sa epod, ubos sa duha ka hapin sa abaga, duol sa sinumpayan sa epod, ibabaw sa hinablon nga bakos sa epod. 21  Sa kataposan, gihigtan nilag asul nga higot ang tabon sa dughan, gikan sa mga argolya niini paingon sa mga argolya sa epod. Kini ang mopugong sa tabon sa dughan nga dili maglabyoglabyog diha sa gibutangan niini ibabaw sa hinablon nga bakos, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 22  Dayon naghimo si Bezalel ug besti nga walay bukton nga ipailalom sa epod. Kini gihablon sa tighablon gamit ang asul lang nga hilo.+ 23  Ang liab sa besti nga walay bukton parehas ug liab sa kotamaya. Ang liab gibutangag ribete sa palibot aron dili magisi. 24  Unya ang sidsid sa besti nga walay bukton gibutangan nilag mga prutas nga granada nga hinimo sa asul nga hilo, purpura nga delana, ug hayag-pula nga hilo, ang tanan giusa paglubid. 25  Naghimo sab silag mga kampanilya nga purong bulawan ug gibutang kini taliwala sa mga granada palibot sa sidsid sa besti nga walay bukton; 26  gisal-otsal-ot nila pagbutang ang kampanilya nga bulawan ug ang granada palibot sa sidsid sa besti nga walay bukton, nga gigamit sa pag-alagad, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 27  Dayon gihimo nila ang tag-as nga besti nga maayong klase nga lino, nga gihimo sa tighablon, para kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki,+ 28  ug ang turban+ nga maayong klase nga lino, ang may dekorasyon nga purong+ nga maayong klase nga lino, ang mga purol*+ nga maayong klase nga linubid nga lino, 29  ug ang hinablon nga paha nga hinimo sa maayong klase nga linubid nga lino, asul nga hilo, purpura nga delana, ug hayag-pula nga hilo, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 30  Sa kataposan, gihimo nila ang sinawng plaka, ang balaang ilhanan sa pagkanapahinungod,* gikan sa purong bulawan ug gikulitan kini parehas sa pagkulit ug selyo: “Ang pagkabalaan iya ni Jehova.”+ 31  Gibutangan nila kinig higot nga hinimo sa asul nga hilo aron mataod kini sa turban, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 32  Busa nahuman ang tanang buluhaton para sa tabernakulo, ang tolda nga tagboanan, ug gibuhat sa mga Israelinhon ang tanang gisugo ni Jehova kang Moises.+ Gisunod gayod nila kon unsay gisugo. 33  Dayon gidala nila ang tabernakulo+ kang Moises, ang tolda+ ug ang tanang galamiton niini: ang mga kaw-it,+ mga kuwadrong bayanan,+ mga balabag,+ mga haligi, ug ang mga suksokanang patongan niini;+ 34  ang tabon niini nga panit sa laking karnero nga gitinag pula,+ ang tabon niini nga panit sa poka,* ang kortina para sa tabil;+ 35  ang kaban sa Pamatuod ug ang mga yayongan+ ug ang tabon niini;+ 36  ang lamesa, ang tanang galamiton niini+ ug ang halad nga tinapay; 37  ang tangkawan* nga purong bulawan, ang mga lampara+ niini nga naglaray, ang tanang galamiton+ niini ug ang lana para sa lampara;+ 38  ang halaran+ nga bulawan, ang lana nga pangdihog,+ ang humot nga insenso,+ ang tabil*+ para sa entrada sa tolda; 39  ang halaran nga tumbaga+ ug ang parilya niini nga tumbaga, ang mga yayongan+ niini, ang tanang galamiton+ niini, ang kawakawa ug ang tungtonganan+ niini; 40  ang mga koral nga kortina sa hawanan, ang mga haligi ug mga suksokanang patongan+ niini, ang tabil*+ para sa entrada sa hawanan, ang mga pisi ug mga ugsok sa tolda,+ ug ang tanang galamiton sa pag-alagad sa tabernakulo, para sa tolda nga tagboanan; 41  ang maayong pagkahablon nga mga besti para sa pag-alagad sa sangtuwaryo, ang balaang mga besti ni Aaron nga saserdote,+ ug ang mga besti sa iyang mga anak nga mag-alagad ingong mga saserdote. 42  Gibuhat gyod sa mga Israelinhon ang tanang buluhaton sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises.+ 43  Dihang gitan-aw ni Moises ang tanan nilang gihimo, nakita niya nga gibuhat gyod nila kini sumala sa gisugo ni Jehova; ug gipanalanginan sila ni Moises.

Mga Footnote

Hilo nga gama sa balhibo sa karnero.
Mga 22.2 sentimetros (8.75 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
Mahalong bato nga wala mailhi, posibleng nagtumong sa amber, hasinto, opal, o tourmaline.
Iningles, ring.
O “pang-ilalom nga besti.”
O “ang balaang diadema.”
Iningles, seal.
Iningles, lampstand.
O “kortina.”
O “kortina.”