Exodo 24:1-18

  • Katawhan miuyon sa pakigsaad (1-11)

  • Moises sa Bukid sa Sinai (12-18)

24  Dayon si Jehova miingon kang Moises: “Tungas sa bukid uban si Aaron, Nadab, Abihu,+ ug ang 70 sa mga ansiyano sa Israel, ug yukbo mo nako sa layo.  Si Moises lang ang moduol kang Jehova; apan ang uban dili angayng moduol, ug ang katawhan dili angayng motungas uban niya.”+  Pagbalik ni Moises, gisulti niya sa katawhan ang tanang balaod ug ang tanang gisulti ni Jehova,+ ug ang tibuok katawhan nagkahiusa sa pagtubag: “Andam ming mobuhat sa tanang gisulti ni Jehova.”+  Busa gisulat ni Moises ang tanang gisulti ni Jehova.+ Unya siya mibangon sayo sa buntag ug naghimog halaran sa tiilan sa bukid ug nagpatindog ug 12 ka haligi nga katugbang sa 12 ka tribo sa Israel.  Human niana siya nagpadalag mga batan-ong lalaki nga Israelinhon, ug nagtanyag silag mga halad nga sinunog ug naghalad ug mga torong baka ingong mga halad sa panag-ambit+ kang Jehova.  Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gibutang kini sa mga panaksan, ug ang laing katunga sa dugo iyang giwisik sa halaran.  Dayon gikuha niya ang basahon sa pakigsaad ug gibasa kinig kusog ngadto sa katawhan.+ Ug sila miingon: “Andam ming mobuhat sa tanang gisulti ni Jehova, ug magmasinugtanon mi niya.”+  Busa gikuha ni Moises ang dugo ug giwisik kini ngadto sa katawhan+ ug miingon: “Kini ang dugo sa pakigsaad nga gihimo ni Jehova uban kaninyo sumala sa tanang pulong nga inyong nadungog.”+  Si Moises, Aaron, Nadab, Abihu, ug ang 70 sa mga ansiyano sa Israel mitungas sa bukid, 10  ug nakita nila ang Diyos sa Israel.+ Sa iyang tiilan may samag batong sapiro nga salog, ug sama kini ka tin-aw sa langit.+ 11  Wala niya siloti ang tinahod nga mga lalaki sa Israel,+ ug nakita nila ang matuod nga Diyos diha sa panan-awon samtang sila nangaon ug nanginom. 12  Karon si Jehova miingon kang Moises: “Tungas sa akong bukid ug pabilin didto. Akong ihatag nimo ang mga papan nga bato nga akong sulatan sa mga balaod ug sugo nga itudlo kanila.”+ 13  Busa si Moises ug si Josue nga iyang tig-alagad+ milakaw, ug si Moises mitungas sa bukid sa matuod nga Diyos.+ 14  Apan giingnan niya ang mga ansiyano: “Hulata mi dinhi hangtod nga makabalik mi.+ Ania uban ninyo si Aaron ug Hur.+ Kadtong dunay kaso nga ipahusay puwedeng moduol nila.”+ 15  Dayon si Moises mitungas sa bukid samtang ang panganod mitabon niini.+ 16  Ang himaya ni Jehova+ nagpabilin sa Bukid sa Sinai,+ ug ang panganod mitabon niini sulod sa unom ka adlaw. Sa ikapitong adlaw, gitawag niya si Moises gikan sa panganod. 17  Para sa mga Israelinhon nga nagtan-aw, ang himaya ni Jehova samag nagdilaab nga kalayo sa tumoy sa bukid. 18  Unya si Moises misulod sa panganod ug mitungas sa bukid.+ Si Moises nagpabilin sa bukid sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii.+

Mga Footnote