Exodo 8:1-32

  • Hampak 2: mga baki (1-15)

  • Hampak 3: mga tagnok (16-19)

  • Hampak 4: mga langaw (20-32)

    • Gosen gipanalipdan (22, 23)

8  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Adto sa Paraon ug sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Palakwa ang akong katawhan aron mag-alagad sila nako.+  Kon dili gihapon nimo sila palakwon, hampakon nakog mga baki ang tibuok nimong teritoryo.+  Ug modagsang sa Suba sa Nilo ang mga baki, ug manulod kini sa imong balay, sa imong kuwarto, sa imong higdaanan, sa mga balay sa imong mga alagad ug katawhan, sa imong mga hurnohan, ug sa imong masahanan.*+  Magpanon ang mga baki nganha kanimo, sa imong katawhan, ug sa tanan nimong alagad.”’”  Sa ulahi si Jehova miingon kang Moises: “Sultihi si Aaron, ‘Dalha ang imong sungkod ug iisa kini ibabaw sa mga suba, sa dagkong mga kanal* sa Nilo, ug sa mga lim-aw, ug pagawsa ang mga baki aron molukop sa tibuok Ehipto.’”  Busa giisa ni Aaron ang iyang sungkod ibabaw sa katubigan sa Ehipto, ug ang mga baki nanggawas ug milukop sa Ehipto.  Apan gihimo pod kana sa salamangkerong mga saserdote pinaagi sa ilang tinagong mga kalaki, ug nagpatungha silag mga baki sa tibuok Ehipto.+  Sa ulahi gipatawag sa Paraon si Moises ug Aaron ug giingnan sila: “Hangyoa ninyo si Jehova nga kuhaon ang mga baki gikan kanako ug sa akong katawhan,+ kay gusto na nakong palakwon ang inyong katawhan aron makahalad sila kang Jehova.”  Si Moises miingon sa Paraon: “Sultihi lang ko kon kanus-a ko mohangyo nga kuhaon ang mga baki kanimo, sa imong mga alagad, sa imong katawhan, ug sa imong mga balay. Kadto lang naa sa Suba sa Nilo ang mabilin.” 10  Ang Paraon mitubag: “Ugma.” Busa siya miingon: “Mahitabo gyod ang imong giingon aron mahibalo ka nga walay laing sama kang Jehova nga among Diyos.+ 11  Ang mga baki kuhaon gikan kanimo, sa imong mga balay, sa imong mga alagad, ug sa imong katawhan. Kadto lang naa sa Suba sa Nilo ang mabilin.”+ 12  Busa si Moises ug Aaron mibiya sa atubangan sa Paraon, ug si Moises mihangyo kang Jehova bahin sa mga baki nga Iyang gipadala sa Paraon.+ 13  Ug gibuhat ni Jehova ang gihangyo ni Moises, ug nangamatay ang mga baki diha sa mga balay, mga hawanan, ug kapatagan. 14  Daghan kaayong pundok sa mga baki ang ilang natapok, ug nabaho ang yuta. 15  Pagkakita sa Paraon nga wala nay mga baki, gipagahi na pod niya ang iyang kasingkasing+ ug wala siya maminaw nila, sumala gyod sa giingon ni Jehova. 16  Karon si Jehova miingon kang Moises: “Sultihi si Aaron, ‘Iisa ang imong sungkod ug hampaka ang abog sa yuta, ug mahimo kining mga tagnok sa tibuok Ehipto.’” 17  Ug ila kining gibuhat. Giisa ni Aaron ang iyang sungkod ug gihampak ang abog sa yuta, ug ang mga tagnok mihugpa sa tawo ug sa mananap. Ang tanang abog sa yuta nahimong mga tagnok sa tibuok Ehipto.+ 18  Misulay sab ang salamangkerong mga saserdote sa pagpatunghag mga tagnok pinaagi sa ilang tinagong mga kalaki,+ apan wala sila makahimo. Ug ang mga tagnok mihugpa sa tawo ug sa mananap. 19  Busa ang salamangkerong mga saserdote miingon sa Paraon: “Gahom* ni sa Diyos!”+ Apan gahi gihapog kasingkasing ang Paraon, ug wala siya maminaw nila, sumala gyod sa giingon ni Jehova. 20  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Bangon sayo sa buntag ug adtoa ang Paraon. Inig-adto niya sa suba, sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova: “Palakwa ang akong katawhan aron mag-alagad sila nako. 21  Apan kon dili nimo palakwon ang akong katawhan, magpadala kog mga langaw* kanimo, sa imong mga alagad, sa imong katawhan, ug sa imong mga balay. Ug ang mga balay sa mga Ehiptohanon mapunog mga langaw, ug malukop pa gani niini ang tibuok nilang yuta. 22  Nianang adlawa, panalipdan nako ang yuta sa Gosen nga gipuy-an sa akong katawhan. Walay langaw nga motungha didto,+ ug pinaagi niini makaila ka nga ako, si Jehova, ania niining yutaa.+ 23  Magbutang kog ilhanan tali sa akong katawhan ug sa imong katawhan. Ugma mahitabo kini nga ilhanan.”’” 24  Ug gibuhat kana ni Jehova, ug ang bagang panon sa mga langaw mihugpa sa balay sa Paraon, sa mga balay sa iyang mga alagad, ug sa tibuok Ehipto.+ Ang yuta nadaot tungod sa mga langaw.+ 25  Sa ulahi gipatawag sa Paraon si Moises ug Aaron ug giingnan sila: “Sige paghalad mo sa inyong Diyos, apan dinhi lang sa Ehipto.” 26  Apan si Moises miingon: “Dili kana mahimo, kay ang among ihalad kang Jehova nga among Diyos dulumtanan sa mga Ehiptohanon.+ Kon makita mi sa mga Ehiptohanon nga naghalad mig butang nga dulumtanan kanila, dili kaha mi nila batoon? 27  Mopanaw mig tulo ka adlaw sa kamingawan, ug didto mi maghalad kang Jehova nga among Diyos, sumala sa iyang giingon namo.”+ 28  Busa ang Paraon miingon: “Palakwon mo nako aron makahalad mo kang Jehova nga inyong Diyos didto sa kamingawan. Basta ayaw lang mog palayo pag-ayo. Hangyoa ninyo ang Diyos para nako.”+ 29  Unya si Moises miingon: “Sige, molakaw ko ug mohangyo kang Jehova, ug ugma ang mga langaw mawala na sa balay sa Paraon ug sa mga balay sa iyang mga alagad ug katawhan. Apan kinahanglang dili na mi limbongan* sa Paraon, nga dili palakwon ang katawhan aron maghalad kang Jehova.”+ 30  Dayon si Moises mibiya sa atubangan sa Paraon ug mihangyo kang Jehova.+ 31  Busa gibuhat ni Jehova ang giingon ni Moises, ug ang mga langaw nangawala sa balay sa Paraon ug sa mga balay sa iyang mga alagad ug katawhan. Wala gyoy nabilin. 32  Apan gipagahi na sab sa Paraon ang iyang kasingkasing ug wala niya palakwa ang katawhan.

Mga Footnote

O “masahanan nga panaksan.”
O “mga irigasyon.”
Literal, “Tudlo.”
Klase sa langaw nga mamaak.
O “binuangan.”