Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Basahon sa Exodo

Kapitulo

Sumaryo

 • 1

  • Mga Israelinhon midaghan sa Ehipto (1-7)

  • Mga Israelinhon gidaogdaog sa Paraon (8-14)

  • Mga bata giluwas sa mga mananabang nga mahinadlokon sa Diyos (15-22)

 • 2

  • Pagkatawo ni Moises (1-4)

  • Moises gisagop sa anak sa Paraon (5-10)

  • Moises miikyas paingon sa Midian, gipangasawa si Zipora (11-22)

  • Pag-agulo sa mga Israelinhon nadungog sa Diyos (23-25)

 • 3

  • Moises ug ang nagdilaab nga tunokong tanom (1-12)

  • Gipatin-aw ni Jehova ang Iyang ngalan (13-15)

  • Moises giinstruksiyonan ni Jehova (16-22)

 • 4

  • Tulo ka ilhanan nga himoon ni Moises (1-9)

  • Moises mibating dili takos (10-17)

  • Moises mibalik sa Ehipto (18-26)

  • Moises ug Aaron nagkita pag-usab (27-31)

 • 5

  • Moises ug Aaron miatubang sa Paraon (1-5)

  • Pagdaogdaog misamot (6-18)

  • Moises ug Aaron gibasol sa Israel (19-23)

 • 6

  • Kagawasan gisaad pag-usab (1-13)

   • Ngalan ni Jehova wala pa bug-os ipaila (2, 3)

  • Kagikan ni Moises ug Aaron (14-27)

  • Moises miatubang pag-usab sa Paraon (28-30)

 • 7

  • Gipalig-on ni Jehova si Moises (1-7)

  • Sungkod ni Aaron nahimong dakong bitin (8-13)

  • Hampak 1: tubig nahimong dugo (14-25)

 • 8

  • Hampak 2: mga baki (1-15)

  • Hampak 3: mga tagnok (16-19)

  • Hampak 4: mga langaw (20-32)

   • Gosen gipanalipdan (22, 23)

 • 9

  • Hampak 5: mga hayop namatay (1-7)

  • Hampak 6: hubag sa tawo ug mananap (8-12)

  • Hampak 7: ulan nga yelo (13-35)

   • Paraon makakita sa gahom sa Diyos (16)

   • Ngalan ni Jehova mailhan (16)

 • 10

  • Hampak 8: mga dulon (1-20)

  • Hampak 9: kangitngit (21-29)

 • 11

  • Ika-10 nga hampak gipahibalo (1-10)

   • Mga Israelinhon mangayog gasa (2)

 • 12

  • Pagsugod sa Paskuwa (1-28)

   • Dugo iwisik sa mga haligi sa pultahan (7)

  • Hampak 10: mga panganay gipatay (29-32)

  • Mga Israelinhon mibiya sa Ehipto (33-42)

   • Natapos ang 430 ka tuig (40, 41)

  • Mga instruksiyon sa Paskuwa (43-51)

 • 13

  • Tanang panganay nga lalaki iya ni Jehova (1, 2)

  • Pista sa Tinapay nga Walay Pangpatubo (3-10)

  • Panganay nga lalaki para sa Diyos (11-16)

  • Israel gipaadto sa Pulang Dagat (17-20)

  • Haligi nga panganod ug kalayo (21, 22)

 • 14

  • Israel nakaabot sa dagat (1-4)

  • Israel gigukod sa Paraon (5-14)

  • Israel mitabok sa Pulang Dagat (15-25)

  • Mga Ehiptohanon nalumos (26-28)

  • Israel nagpakitag pagtuo kang Jehova (29-31)

 • 15

  • Moises ug Israel miawit (1-19)

  • Miawit sab si Miriam (20, 21)

  • Pait nga tubig mainom na (22-27)

 • 16

  • Pagbagulbol bahin sa pagkaon (1-3)

  • Pagbagulbol nadungog ni Jehova (4-12)

  • Buntog ug mana gihatag (13-21)

  • Walay mana sa Igpapahulay (22-30)

  • Mana gitipigan agig pahinumdom (31-36)

 • 17

  • Nagreklamo kay walay tubig sa Horeb (1-4)

  •  Tubig gikan sa bato (5-7)

  • Amalekanhon miatake ug napildi (8-16)

 • 18

  • Jetro ug Zipora miabot (1-12)

  • Tambag ni Jetro nga magtudlog mga maghuhukom (13-27)

 • 19

  • Sa Bukid sa Sinai (1-25)

   • Israel mahimong gingharian sa mga saserdote (5, 6)

   • Katawhan gibalaan aron moatubang sa Diyos (14, 15)

 • 20

  • Ang Napulo ka Sugo (1-17)

  • Israel nahadlok sa ilang nakita (18-21)

  • Mga instruksiyon bahin sa pagsimba (22-26)

 • 21

  • Balaod para sa Israel (1-36)

   • Bahin sa Hebreohanong ulipon (2-11)

   • Sa kapintasan batok sa isigkatawo (12-27)

   • Sa mga hayop (28-36)

 • 22

  • Balaod para sa Israel (1-31)

   • Bahin sa pagpangawat (1-4)

   • Sa nadaot nga pananom (5, 6)

   • Sa pagbayad ug pagpanag-iya (7-15)

   • Sa pagpanghaylo (16, 17)

   • Sa pagsimba ug hustisya (18-31)

 • 23

  • Balaod para sa Israel (1-19)

   • Bahin sa matinud-anon ug matarong nga buhat (1-9)

   • Mga igpapahulay ug pista (10-19)

  • Israel gigiyahan ug anghel (20-26)

  • Pagpanag-iyag yuta ug mga utlanan (27-33)

 • 24

  • Katawhan miuyon sa pakigsaad (1-11)

  • Moises sa Bukid sa Sinai (12-18)

 • 25

  • Mga amot para sa tabernakulo (1-9)

  • Ang Kaban (10-22)

  • Ang lamesa (23-30)

  • Ang tangkawan (31-40)

 • 26

  • Ang tabernakulo (1-37)

   • Mga tela nga pangtolda (1-14)

   • Mga kuwadrong bayanan ug suksokanang patongan (15-30)

   • Kortina ug tabil (31-37)

 • 27

  • Halaran sa halad nga sinunog (1-8)

  • Ang hawanan (9-19)

  • Lana para sa tangkawan (20, 21)

 • 28

  • Mga besti sa saserdote (1-5)

  • Ang epod (6-14)

  • Tabon sa dughan (15-30)

   • Urim ug Tumim (30)

  • Besti nga walay bukton (31-35)

  • Turban ug bulawang plaka (36-39)

  • Ubang besti sa saserdote (40-43)

 • 29

  • Pag-ordinar ug mga saserdote (1-37)

  • Adlaw-adlaw nga halad (38-46)

 • 30

  • Halaran sa insenso (1-10)

  • Katawhan iphon, salapi nga panglukat (11-16)

  • Kawakawa nga tumbaga (17-21)

  • Lana nga pangdihog (22-33)

  • Sangkap sa balaang insenso (34-38)

 • 31

  • Mga hanas gipuno sa espiritu sa Diyos (1-11)

  • Igpapahulay ilhanan tali sa Diyos ug Israel (12-17)

  • Duha ka papan nga bato (18)

 • 32

  • Bulawang baka gisimba (1-35)

   • Moises nakadungog ug lahi nga pag-awit (17, 18)

   • Mga papan sa balaod gipusgay ni Moises (19)

   • Mga Levihanon maunongon kang Jehova (26-29)

 • 33

  • Gibadlong sa Diyos (1-6)

  • Tolda nga tagboanan sa gawas sa kampo (7-11)

  • Moises mihangyo nga makita ang himaya ni Jehova (12-23)

 • 34

  • Bag-ong mga papan nga bato (1-4)

  • Moises nakakita sa himaya ni Jehova (5-9)

  • Detalye sa pakigsaad gisubli (10-28)

  • Nawong ni Moises misilaw (29-35)

 • 35

  • Mga instruksiyon sa Igpapahulay (1-3)

  • Mga amot para sa tabernakulo (4-29)

  • Bezalel ug Oholiab gipuno sa espiritu (30-35)

 • 36

  • Nanobra ang amot (1-7)

  • Paghimo sa tabernakulo (8-38)

 • 37

  • Paghimo sa Kaban (1-9)

  • Ang lamesa (10-16)

  • Ang tangkawan (17-24)

  • Halaran sa insenso (25-29)

 • 38

  • Halaran sa halad nga sinunog (1-7)

  • Kawakawa nga tumbaga (8)

  • Ang hawanan (9-20)

  • Paglista sa materyales sa tabernakulo (21-31)

 •  39

  • Paghimo sa mga besti sa saserdote (1)

  • Ang epod (2-7)

  • Tabon sa dughan (8-21)

  • Besti nga walay bukton (22-26)

  • Ubang besti sa saserdote (27-29)

  • Bulawang plaka (30, 31)

  • Tabernakulo gitan-aw ni Moises (32-43)

 • 40

  • Pagpatindog sa tabernakulo (1-33)

  • Himaya ni Jehova mipuno sa tabernakulo (34-38)