Exodo 16:1-36

  • Pagbagulbol bahin sa pagkaon (1-3)

  • Pagbagulbol nadungog ni Jehova (4-12)

  • Buntog ug mana gihatag (13-21)

  • Walay mana sa Igpapahulay (22-30)

  • Mana gitipigan agig pahinumdom (31-36)

16  Unya ang tanang Israelinhon mibiya sa Elim. Ug sila nakaabot sa kamingawan sa Sin,+ nga naa taliwala sa Elim ug Sinai, sa ika-15 nga adlaw sa ikaduhang bulan human sila mobiya sa Ehipto.  Unya ang tanang Israelinhon nagbagulbol batok kang Moises ug Aaron sa kamingawan.+  Ang mga Israelinhon nagsigeg ingon: “Gipamatay na lang unta mi ni Jehova sa Ehipto kay didto natagbaw mig kinaon ug karne+ ug tinapay. Karon inyo ming gidala dinhi sa kamingawan aron ang tibuok katawhan mangamatay sa gutom.”+  Dayon si Jehova miingon kang Moises: “Magpaulan kog tinapay para ninyo gikan sa langit,+ ug ang matag tawo manggawas aron mokuhag igo kaniya kada adlaw,+ aron masulayan nako kon mosunod ba sila sa akong balaod o dili.+  Apan sa ikaunom nga adlaw,+ doble sa adlaw-adlaw nga gidaghanon ang ilang kuhaon ug andamon.”+  Busa si Moises ug Aaron miingon sa tanang Israelinhon: “Sa gabii mahibaloan gyod ninyo nga si Jehova ang nagpagawas ninyo sa Ehipto.+  Sa buntag makita ninyo ang himaya ni Jehova, kay nadungog ni Jehova ang inyong pagbagulbol batok niya. Kinsa man mi nga nagbagulbol man mo batok namo?”  Si Moises nagpadayon: “Dihang hatagan mo ni Jehova ug karne inigkagabii ug tinapay inigkabuntag aron mabusog mo, makita ninyo nga nadungog ni Jehova ang inyong mga pagbagulbol batok niya. Apan kinsa man mi nga nagbagulbol man mo batok namo? Nagbagulbol mo dili batok namo, kondili batok kang Jehova.”+  Unya si Moises miingon kang Aaron: “Sultihi ang tanang Israelinhon, ‘Duol mo kang Jehova, kay nadungog niya ang inyong mga pagbagulbol.’”+ 10  Dihang nakigsulti si Aaron sa tanang Israelinhon, sila milingi ug miatubang sa kamingawan, ug ang himaya ni Jehova mipakita diha sa haligi nga panganod.+ 11  Si Jehova dugang miingon kang Moises: 12  “Nadungog nako ang mga pagbagulbol sa mga Israelinhon.+ Sultihi sila, ‘Sa kilumkilom* mokaon mog karne ug sa buntag mabusog mo sa tinapay,+ ug mahibalo gyod mo nga ako si Jehova nga inyong Diyos.’”+ 13  Busa nianang gabhiona mitungha ang mga buntog ug milukop sa kampo,+ ug pagkabuntag dihay yamog nga mitabon palibot sa kampo. 14  Pag-alisngaw sa yamog, may pinong substansiya nga mitabon sa yuta+ nga morag puting asukar. 15  Pagkakita sa mga Israelinhon niini, sila nagpangutan-anay: “Unsa ni?” kay wala sila mahibalo kon unsa kadto. Giingnan sila ni Moises: “Kini ang tinapay nga gihatag ni Jehova kaninyo ingong pagkaon.+ 16  Si Jehova nagsugo, ‘Ang matag usa mokuha niini sumala sa iyang makaon. Pagkuhag usa ka omer*+ para sa matag tawo—sumala sa gidaghanon sa tawo sa inyong tolda.’” 17  Gibuhat kana sa mga Israelinhon; ang uban nanguhag daghan ug ang uban nanguhag diyutay. 18  Daghan man o diyutay ang ilang gikuha, igo lang ang nabatonan sa matag usa dihang gitakos nila kini sa omer.+ Busa ang matag usa nakakuha sumala sa iyang makaon. 19  Unya si Moises miingon kanila: “Ayaw mo pagbilin bisag gamay para sa sunod buntag.”+ 20  Apan wala sila maminaw kang Moises. Dihang ang uban nagbilin ug salin para sa sunod buntag, kini giulod ug nabaho, ug si Moises nasuko kanila. 21  Kinahanglan silang manguha niini kada buntag, sumala sa makaon sa matag usa. Kon init na ang adlaw, kini matunaw. 22  Sa ikaunom nga adlaw, dobleng gidaghanon sa tinapay ang ilang nakuha,+ duha ka omer para sa matag tawo. Busa ang tanang pangulo sa katawhan* miadto ug misulti niini kang Moises. 23  Niana siya miingon kanila: “Kini ang giingon ni Jehova. Ugma dunay bug-os nga pagpahulay,* usa ka balaang igpapahulay para kang Jehova.+ Lutoa ang kinahanglan ninyong lutoon ug lung-aga ang kinahanglan ninyong lung-agon,+ ug hiposa ang salin para sa sunod buntag.” 24  Busa gihipos nila kini para sa sunod buntag, sumala sa gisugo ni Moises, ug wala kini mabaho o ulora. 25  Unya si Moises miingon: “Kan-a ninyo kini karong adlawa, kay karon maoy igpapahulay para kang Jehova. Dili ninyo kini makita sa yuta niining adlawa. 26  Manguha mo niini sulod sa unom ka adlaw, apan sa ikapitong adlaw, sa Igpapahulay,+ wala moy makuha.” 27  Bisan pa niana, ang pipila sa katawhan miadto sa gawas aron manguha niini sa ikapitong adlaw, apan wala silay nakita. 28  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Hangtod kanus-a man mo magsigeg supak sa akong mga sugo ug balaod?+ 29  Timan-i nga si Jehova naghatag kaninyo sa Igpapahulay.+ Mao nga sa ikaunom nga adlaw siya naghatag ninyog tinapay para sa duha ka adlaw. Ang matag usa magpabilin sa iyang nahimutangan; walay moadto bisan asa sa ikapitong adlaw.” 30  Busa ang katawhan mituman sa Igpapahulay* sa ikapitong adlaw.+ 31  Ang tinapay gitawag sa mga Israelinhon ug “mana.”* Sama kinig puti nga gagmayng liso,* ug ang lami niini samag nipis nga tinapay nga may dugos.+ 32  Unya si Moises miingon: “Kini ang gisugo ni Jehova, ‘Paglain ug usa ka omer niini ug tipigi kini hangtod sa tanan ninyong henerasyon,+ aron ilang makita ang tinapay nga akong gihatag kaninyo ingong pagkaon sa kamingawan dihang gipagawas mo nako sa Ehipto.’” 33  Busa si Moises miingon kang Aaron: “Pagkuhag banga ug sudli kinig usa ka omer nga mana ug ibutang kini sa atubangan ni Jehova aron matipigan kini hangtod sa tanan ninyong henerasyon.”+ 34  Sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises, gibutang kini ni Aaron atubangan sa kaban sa Pamatuod+ aron mapreserbar kini. 35  Sulod sa 40 ka tuig, mana ang gikaon sa mga Israelinhon+ hangtod nga nakaabot sila sa yuta nga naay nagpuyo.+ Mana ang ilang gikaon hangtod nga nakaabot sila sa utlanan sa yuta sa Canaan.+ 36  Ang usa ka omer maoy ikanapulo nga bahin sa usa ka epah.*

Mga Footnote

Literal, “Taliwala sa duha ka gabii.”
Mga 2.2 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “katigoman.”
O “pagsaulog sa igpapahulay.”
O “mipahulay.”
Posibleng gikan sa Hebreohanong ekspresyon nga “Unsa kini?”
O “liso sa kulantro.”
Ang usa ka epah katumbas sa 22 litros. Tan-awa ang Apendise B14.