Exodo 34:1-35

  • Bag-ong mga papan nga bato (1-4)

  • Moises nakakita sa himaya ni Jehova (5-9)

  • Detalye sa pakigsaad gisubli (10-28)

  • Nawong ni Moises misilaw (29-35)

34  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Pagtabas ug duha ka papan nga bato parehas sa unang mga papan,+ ug isulat nako niini ang mga pulong sa unang mga papan+ nga imong gipusgay.+  Pangandam para ugma, kay inigkabuntag motungas ka sa Bukid sa Sinai ug motindog ka sa akong atubangan sa tumoy sa bukid.+  Apan kinahanglang ikaw ray motungas, ug ayawg tugoting may moadto sa bisan asang bahin sa bukid. Kinahanglang walay mga karnero o baka nga manibsib duol nianang bukira.”+  Busa si Moises nagtabas ug duha ka papan nga bato parehas sa unang mga papan ug mibangon siya sayo sa buntag ug mitungas sa Bukid sa Sinai, sumala sa gisugo ni Jehova kaniya, ug gidala niya ang duha ka papan nga bato.  Unya si Jehova nanaog+ diha sa panganod ug mitindog duol kaniya ug mipahayag bahin sa iyang ngalan nga Jehova.+  Si Jehova miagi sa iyang atubangan ug miingon: “Si Jehova, si Jehova, Diyos nga maluluy-on+ ug mabination,*+ dili daling masuko+ ug dagaya sa maunongong gugma+ ug kamatuoran,*+  nagapakitag maunongong gugma sa linibo ka henerasyon,+ nagapasaylo sa kasaypanan ug kalapasan ug kasal-anan,+ apan dili niya pasagdang dili masilotan ang nakasala,+ ug ang silot sa kasaypanan sa mga amahan ipahamtang niya sa mga anak ug mga apo, sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon.”+  Dihadiha si Moises miluhod ug mihapa.  Unya siya miingon: “Karon, Oh Jehova, kon imo kong giuyonan, palihog Jehova, ubani mi+ bisan pag gahi mig ulo.*+ Pasayloa sab ang among kasaypanan ug kasal-anan,+ ug dawata mi ingong imong katawhan.” 10  Siya mitubag: “Ania, maghimo kog usa ka pakigsaad: Atubangan sa tanan nimong katawhan, magbuhat kog katingalahang mga butang nga wala pa sukad mahitabo* sa tibuok yuta o sa tanang kanasoran,+ ug ang tanang katawhan sa inyong palibot makakita sa buhaton ni Jehova, kay kahibulongang mga butang ang akong buhaton kaninyo.+ 11  “Tumana ang akong gisugo ninyo karong adlawa.+ Akong abogon sa inyong atubangan ang mga Amorihanon, Canaanhon, Hitihanon, Perizihanon, Hivihanon, ug Jebusihanon.+ 12  Pag-amping nga dili mo makigsaad uban sa mga namuyo sa yuta nga inyong adtoan,+ kay basig mahimo kining lit-ag kaninyo.+ 13  Apan tumpaga ninyo ang ilang mga halaran, ug pulpoga ang ilang sagradong mga haligi, ug putla ang ilang sagradong mga poste.*+ 14  Ayaw mog yukbo sa laing diyos,+ kay si Jehova nailhan nga* nangayog eksklusibong debosyon.* Oo, siya maoy Diyos nga nangayog eksklusibong debosyon.+ 15  Pag-amping nga dili mo maghimog pakigsaad sa mga namuyo sa yuta, kay dihang sila magsimba* ug maghalad sa ilang mga diyos,+ dunay mangimbitar ninyo ug mokaon mo sa iyang halad.+ 16  Unya seguradong kuhaon ninyo ang pipila sa ilang mga anak nga babaye para sa inyong mga anak nga lalaki,+ ug ang ilang mga anak nga babaye magsimba* sa ilang mga diyos ug hayloon nila ang inyong mga anak nga lalaki sa pagsimba* sa ilang mga diyos.+ 17  “Ayaw mo paghimog mga diyos nga hinulma nga metal.+ 18  “Sauloga ninyo ang Pista sa Tinapay nga Walay Pangpatubo.*+ Mokaon mog tinapay nga walay pangpatubo, sumala sa akong gisugo ninyo; himoa kini sulod sa pito ka adlaw sa gitakdang panahon sa bulan sa Abib,*+ kay migawas mo sa Ehipto sa bulan sa Abib. 19  “Ang matag panganay nga lalaki* akoa,+ apil ang panganay sa tanan ninyong hayop, laking baka man o karnero.+ 20  Ang panganay nga asno inyong tubson pinaagig usa ka karnero. Apan kon dili ninyo kini tubson, balion ninyo ang liog niini. Tubson sab ninyo ang matag panganay ninyong anak nga lalaki.+ Walay moatubang nako nga walay dala. 21  “Magtrabaho mo sulod sa unom ka adlaw, apan magpahulay mo* sa ikapitong adlaw.+ Bisan pag tingdaro o ting-ani, kamo magpahulay. 22  “Sauloga ninyo ang Pista sa mga Semana uban sa paghalad sa unang hinog nga mga bunga sa ting-ani sa trigo, ug ang Pista sa Pagpanghipos sa mga Abot* sa hinapos sa tuig.+ 23  “Katulo sa usa ka tuig, ang tanang lalaki moatubang sa matuod nga Ginoo, si Jehova, ang Diyos sa Israel.+ 24  Kay akong abogon ang mga nasod sa inyong atubangan+ ug padak-on ang inyong teritoryo, ug walay bisan kinsa nga magtinguha sa inyong yuta samtang manungas mo aron moatubang kang Jehova nga inyong Diyos katulo sa usa ka tuig. 25  “Ayawg itanyag ang dugo sa akong halad uban ang bisan unsa nga may pangpatubo.+ Ang halad sa pista sa Paskuwa dili angayng pabuntagan.+ 26  “Ang labing maayo sa unang hinog nga mga bunga sa inyong yuta dad-on ninyo sa balay ni Jehova nga inyong Diyos.+ “Ayawg lat-i ang nating kanding sa gatas sa inahan niini.”+ 27  Si Jehova miingon kang Moises: “Isulat kanang mga pulonga,+ kay pinaagi nianang mga pulonga, ako nakigsaad kanimo ug sa Israel.”+ 28  Ug siya nagpabilin didto uban kang Jehova sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Siya wala mokaon ug tinapay ug wala moinom ug tubig.+ Ug gisulat sa Diyos* diha sa mga papan ang mga pulong sa pakigsaad, ang Napulo ka Sugo.*+ 29  Unya si Moises milugsong gikan sa Bukid sa Sinai ug ang duha ka papan sa Pamatuod naa sa iyang kamot.+ Paglugsong niya, wala mahibalo si Moises nga ang iyang nawong misilaw tungod sa iyang pagpakigsulti sa Diyos. 30  Pagkakita ni Aaron ug sa tanang Israelinhon kang Moises, namatikdan nila nga silaw ang iyang nawong ug nahadlok silang moduol niya.+ 31  Apan gitawag sila ni Moises, busa si Aaron ug ang tanang pangulo sa katawhan* namalik kaniya, ug si Moises nakigsulti kanila. 32  Human niana ang tanang Israelinhon nanuol kaniya, ug iyang gisulti kanila ang tanang sugo nga gihatag ni Jehova kaniya sa Bukid sa Sinai.+ 33  Kada human ni Moises ug pakigsulti kanila, taptapan niya ang iyang nawong.+ 34  Apan dihang mosulod si Moises aron moatubang kang Jehova ug makigsulti kaniya, kuhaon niya ang taptap hangtod nga mogawas siya.+ Unya siya mogawas ug isulti niya sa mga Israelinhon ang mga sugo nga iyang nadawat.+ 35  Nakita sa mga Israelinhon nga silaw ang nawong ni Moises; unya taptapag balik ni Moises ang iyang nawong hangtod nga mosulod siya aron makigsulti sa Diyos.*+

Mga Footnote

O “mapuangoron.”
O “pagkamatinumanon.”
Literal, “tikig mig liog.”
O “mahimo.”
Tan-awa sa Glossary.
Literal, “Jehova, ang iyang ngalan.”
O “nailhan nga dili mosugot nga naay karibal.”
O “maghimog prostitusyon.”
O “maghimog prostitusyon.”
O “paghimog prostitusyon.”
O “Lebadura.” Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise B15.
Literal, “Ang tanang nagbukas sa tagoangkan.”
O “tumanon ninyo ang igpapahulay.”
Nailhan sab nga Pista sa mga Balongbalong (Tabernakulo).
Literal, “Niya.” Tan-awa ang bersikulo 1.
Literal, “ang Napulo ka Pulong.” Gitawag sab ug Dekalogo.
Literal, “katigoman.”
Literal, “Kaniya.”