Exodo 14:1-31

  • Israel nakaabot sa dagat (1-4)

  • Israel gigukod sa Paraon (5-14)

  • Israel mitabok sa Pulang Dagat (15-25)

  • Mga Ehiptohanon nalumos (26-28)

  • Israel nagpakitag pagtuo kang Jehova (29-31)

14  Karon si Jehova miingon kang Moises:  “Sultihi ang mga Israelinhon nga mamalik sila ug magkampo duol sa Pihahirot, taliwala sa Migdol ug sa dagat, diin makita ang Baal-zepon.+ Pagkampo mo atbang sa Baal-zepon duol sa dagat.  Unya ang Paraon moingon bahin sa mga Israelinhon, ‘Nangasaag sila. Wala na silay kaagian pagawas sa kamingawan.’  Tugotan nako nga mogahi ang kasingkasing sa Paraon,+ ug gukdon niya sila. Himayaon nako ang akong kaugalingon pinaagi sa pagpildi sa Paraon ug sa tanan niyang kasundalohan;+ ug ang mga Ehiptohanon makaila gyod nga ako si Jehova.”+ Busa gihimo kadto sa mga Israelinhon.  Sa ulahi ang hari sa Ehipto gisultihan nga nanglakaw na ang katawhan. Nausab dayon ang kasingkasing sa Paraon ug sa iyang mga alagad bahin sa katawhan+ ug miingon: “Unsa man ning atong gibuhat? Nganong gibuhian man nato ang Israelinhong mga ulipon?”  Busa gipaandam niya ang iyang mga karo nga panggubat, ug gidala ang iyang mga sundalo.+  Nagdala siyag 600 ka piniling karo ug ang uban pang karo sa Ehipto nga may mga sundalo nga nagsakay sa matag karo.  Busa gitugotan ni Jehova nga mogahi ang kasingkasing sa Paraon nga hari sa Ehipto, ug gigukod niya ang mga Israelinhon, samtang ang mga Israelinhon namiya nga madaogon.+  Gigukod sila sa mga Ehiptohanon,+ ug ang tanang karo sa Paraon ug ang mga sundalong mangangabayo nagkaduol kanila samtang nagkampo sila duol sa dagat, duol sa Pihahirot, atbang sa Baal-zepon. 10  Sa nagkaduol na ang Paraon, nalantawan sa mga Israelinhon ang mga Ehiptohanon nga naggukod kanila. Ang mga Israelinhon nahadlok ug nangayog tabang kang Jehova.+ 11  Miingon sila kang Moises: “Wala bay mga lubnganan sa Ehipto maong gidala mi nimo dinhi aron mangamatay sa kamingawan?+ Nganong gipagawas pa man mi nimo sa Ehipto? 12  Dili ba giingnan ka namo didto sa Ehipto, ‘Pasagdi lang mi nga mag-alagad sa mga Ehiptohanon’? Kay mas maayo pang magpaulipon mi sa mga Ehiptohanon kay sa mangamatay mi sa kamingawan.”+ 13  Unya si Moises miingon sa katawhan: “Ayaw mog kahadlok.+ Barog nga lig-on ug tan-awa ang pagluwas ni Jehova kaninyo karong adlawa.+ Kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon, dili na gyod ninyo makita pag-usab.+ 14  Si Jehova mismo ang makig-away para ninyo,+ ug maghilom ra mo.” 15  Karon si Jehova miingon kang Moises: “Nganong nagsige kag pangayog tabang nako? Ingna ang mga Israelinhon nga manglakaw na. 16  Unya iisa ang imong sungkod ibabaw sa dagat ug pikasa kini, aron makatabok ang mga Israelinhon sa uga nga yuta sa tunga sa dagat. 17  Sa akong bahin, tugotan nako nga mogahi ang kasingkasing sa mga Ehiptohanon aron gukdon nila ang mga Israelinhon. Busa mahimaya nako ang akong kaugalingon pinaagi sa pagpildi sa Paraon ug sa tanan niyang kasundalohan, mga karo nga panggubat, ug mga mangangabayo.+ 18  Ug ang mga Ehiptohanon makaila gyod nga ako si Jehova dihang himayaon nako ang akong kaugalingon pinaagi sa pagpildi sa Paraon, sa iyang mga karo nga panggubat, ug mga mangangabayo.”+ 19  Dayon ang anghel sa matuod nga Diyos+ nga nag-una sa mga Israelinhon mibalhin sa ilang luyo, ug ang haligi nga panganod sa ilang unahan mibalhin sa ilang luyo.+ 20  Nagpatunga kini sa mga Ehiptohanon ug sa mga Israelinhon.+ Sa pikas nga bahin, ngitngit ang panganod. Apan sa pikas, kini naghatag ug kahayag sa gabii.+ Busa tibuok gabii nga wala makaduol ang mga Ehiptohanon sa mga Israelinhon. 21  Karon giisa ni Moises ang iyang sungkod ibabaw sa dagat,+ ug si Jehova nagpahuros ug kusog nga hanging sidlakan sa tibuok gabii mao nga napikas ang dagat+ ug miuga ang yuta sa tunga sa dagat.+ 22  Busa ang mga Israelinhon miagi sa uga nga yuta sa tunga sa dagat,+ samtang ang mga tubig nahisamag paril sa isigkakilid nila.+ 23  Gigukod sila sa mga Ehiptohanon. Ang tanang kabayo sa Paraon, mga karo nga panggubat, ug mga mangangabayo migukod nila sa tunga sa dagat.+ 24  Panahon sa pagbantay sa kabuntagon,* gitan-aw ni Jehova ang mga Ehiptohanon gikan sa haliging kalayo ug panganod,+ ug iyang gipahinabo nga magkaguliyang ang mga Ehiptohanon. 25  Gipanangtang niya ang mga ligid sa ilang mga karo aron maglisod silag padagan niini. Ang mga Ehiptohanon miingon: “Magpalayo ta sa mga Israelinhon, kay si Jehova nakig-away para nila batok sa mga Ehiptohanon.”+ 26  Dayon giingnan ni Jehova si Moises: “Iisa ang imong sungkod ibabaw sa dagat aron mobalik ang mga tubig ug matabonan ang mga Ehiptohanon, ang ilang mga karo nga panggubat, ug ang ilang mga mangangabayo.” 27  Dihadiha giisa ni Moises ang iyang sungkod ibabaw sa dagat, ug pagkabuntag, ang dagat mibalik na sa normal. Samtang nangikyas ang mga Ehiptohanon, gibanlod sila ni Jehova sa tunga sa dagat.+ 28  Ang tubig mitabon sa mga karo nga panggubat, mga mangangabayo, ug sa tanang kasundalohan sa Paraon nga migukod kanila sa dagat.+ Walay bisan usa kanila nga nabuhi.+ 29  Apan ang mga Israelinhon nanglakaw sa uga nga yuta sa tunga sa dagat,+ ug ang mga tubig nahisamag paril sa isigkakilid nila.+ 30  Busa niadtong adlawa giluwas ni Jehova ang Israel gikan sa mga Ehiptohanon,+ ug nakita sa Israel ang patayng lawas sa mga Ehiptohanon diha sa baybayon. 31  Nakita pod sa Israel ang dakong gahom* ni Jehova batok sa mga Ehiptohanon, ug ang katawhan nahadlok kang Jehova ug nagpakitag pagtuo kang Jehova ug kang Moises nga iyang alagad.+

Mga Footnote

Mga alas dos sa kadlawon hangtod alas sayis sa buntag.
Literal, “kamot.”