Exodo 12:1-51

  • Pagsugod sa Paskuwa (1-28)

    • Dugo iwisik sa mga haligi sa pultahan (7)

  • Hampak 10: mga panganay gipatay (29-32)

  • Mga Israelinhon mibiya sa Ehipto (33-42)

    • Natapos ang 430 ka tuig (40, 41)

  • Mga instruksiyon sa Paskuwa (43-51)

12  Karon si Jehova miingon kang Moises ug Aaron sa yuta sa Ehipto:  “Kining bulana mao ang mahimong unang bulan sa tuig para ninyo.+  Isulti kini sa tanang Israelinhon, ‘Sa ika-10 nga adlaw niining bulana, pagkuha mog usa ka karnero+ para sa panimalay sa inyong amahan, usa ka karnero sa matag panimalay.  Apan kon ang inyong panimalay gamay ra kaayo para sa usa ka karnero, kamo ug ang inyong kinaduolang silingan magsalo ug pangaon sa usa ka karnero sumala sa gidaghanon sa mga tawo sa panimalay. Bahinbahina ang karnero sumala sa gidaghanon sa mga tawo nga mokaon niini.  Ang karnero kinahanglang himsog,+ laki, ug usa ka tuig ang kagulangon. Makapili mo kon laki nga nating karnero o kanding.  Atimana kini hangtod sa ika-14 nga adlaw niining bulana,+ ug ihawon kini sa matag panimalay sa tibuok Israel inigkakilumkilom.*+  Unya magkuha mog dugo niini, ug iwisik kini sa duha ka haligi sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin mo mangaon.+  “‘Nianang gabhiona kaonon ninyo ang karne niini.+ Inyo kining asalon sa kalayo ug kaonon apil ang tinapay nga walay pangpatubo*+ ug pait nga mga gulay.+  Ayaw kinig kan-a nga hilaw o linat-an, apan asalon kini sa kalayo, apil ang ulo, mga tiil, ug ginhawaan niini. 10  Kinahanglang walay mabilin niini pagkabuntag, apan kon naay mabilin, sunoga kini.+ 11  Kaonon ninyo kini nga binaksan ang inyong hawak, nagsul-ob ug sandalyas, ug nagkupot sa inyong sungkod; ug dalia ninyo kinig kaon. Paskuwa kini ni Jehova. 12  Kay nianang gabhiona moagi ko sa yuta sa Ehipto ug akong pamatyon ang tanang panganay sa Ehipto, gikan sa tawo hangtod sa hayop;+ ug akong silotan ang tanang diyos sa Ehipto.+ Ako si Jehova. 13  Ang dugo magsilbing ilhanan diha sa mga balay diin atua mo. Inigkakita nako sa dugo, labyan ta mo, ug dili modangat ninyo ang hampak dihang akong silotan ang Ehipto.+ 14  “‘Kinahanglan ninyong hinumdoman kining adlawa, ug saulogon ninyo kini ingong pista para kang Jehova hangtod sa umaabot nga mga henerasyon. Sauloga kini ingong lagda hangtod sa panahong walay tino. 15  Kinahanglan nga tinapay nga walay pangpatubo ang inyong kaonon sulod sa pito ka adlaw.+ Sa unang adlaw kinahanglang wala nay minasa nga may pangpatubo sa inyong mga balay, kay kadtong mokaon ug bisan unsa nga may pangpatubo sulod niining pito ka adlaw, kanang tawhana patyon.* 16  Sa unang adlaw magpahigayon mog balaang panagkatigom, mao pod sa ikapitong adlaw. Walay trabaho nga himoon niining mga adlawa.+ Ang puwede lang himoon mao ang pag-andam ug pagkaon para sa inyong kaugalingon. 17  “‘Kinahanglan ninyong saulogon ang Pista sa Tinapay nga Walay Pangpatubo,+ kay niini mismong adlawa ako magpagawas kaninyo* sa Ehipto. Saulogon ninyo kining adlawa hangtod sa umaabot nga mga henerasyon ingong lagda hangtod sa panahong walay tino. 18  Sa gabii sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan, mokaon mog tinapay nga walay pangpatubo hangtod sa gabii sa ika-21 nga adlaw sa bulan.+ 19  Kinahanglan nga walay minasa nga may pangpatubo sa inyong mga balay sulod sa pito ka adlaw, kay kadtong mokaon ug bisan unsa nga may pangpatubo, langyaw man o Israelinhon,+ kanang tawhana patyon.*+ 20  Dili mo angayng mokaon ug bisan unsa nga may pangpatubo.* Sa tanan ninyong puy-anan, tinapay lang nga walay pangpatubo ang inyong kaonon.’” 21  Gipatawag dayon ni Moises ang tanang ansiyano sa Israel+ ug giingnan sila: “Lakaw, pagpili mog nating mga hayop* para sa inyong mga pamilya, ug ihawa ang halad sa Paskuwa. 22  Dayon pagkuha mog usa ka pungpong sa tanom nga hisopo ug ituslob kini sa dugo nga naa sa planggana ug iwisik ang dugo sa ibabaw sa pultahan ug sa duha ka haligi sa pultahan. Kinahanglang walay mogawas sa iyang balay hangtod sa buntag. 23  Dihang moagi na si Jehova sa paghampak sa mga Ehiptohanon ug makita niya ang dugo sa ibabaw sa pultahan ug sa duha ka haligi sa pultahan, labyan gyod ni Jehova ang pultahan, ug dili niya tugotang makasulod sa inyong mga balay ang hampak sa kamatayon.*+ 24  “Tumanon ninyo kini ug sa inyong mga anak ingong regulasyon hangtod sa panahong walay tino.+ 25  Inig-abot ninyo sa yuta nga gisaad ni Jehova nga ihatag kaninyo, kinahanglang tumanon ninyo kini nga selebrasyon.+ 26  Ug kon pangutan-on mo sa inyong mga anak, ‘Nganong inyo ning ginahimo nga selebrasyon?’+ 27  ingna sila, ‘Kini ang halad sa Paskuwa para kang Jehova, kay gilabyan niya ang mga balay sa mga Israelinhon sa Ehipto sa dihang iyang gihampak ang mga Ehiptohanon, apan iyang giluwas ang among mga panimalay.’” Unya ang katawhan nangyukbo ug nanghapa. 28  Busa gituman sa mga Israelinhon ang gisugo ni Jehova kang Moises ug Aaron.+ Gisunod gayod nila kon unsay gisugo. 29  Pagkatungang gabii, gipamatay ni Jehova ang tanang panganay sa Ehipto,+ gikan sa panganay sa Paraon nga naglingkod sa iyang trono hangtod sa panganay sa binihag nga naa sa bilanggoan, ug sa tanang panganay sa mga hayop.+ 30  Nianang gabhiona, mibangon ang Paraon ug ang tanan niyang alagad ug ang uban pang Ehiptohanon, ug dihay kusog nga pagtiyabaw sa mga Ehiptohanon, kay walay balay nga wala mamatyig anak.+ 31  Gipatawag dayon niya si Moises ug Aaron+ niadtong gabhiona ug giingnan: “Panglakaw na mo. Pahawa gikan sa akong katawhan, kamo ug ang ubang Israelinhon. Lakaw ug alagara si Jehova, sumala sa inyong gisulti.+ 32  Dad-a pod ang inyong mga panon sa kahayopan, sumala sa inyong gisulti.+ Apan hangyoa sab ang Diyos nga panalanginan ko.” 33  Giapura sa mga Ehiptohanon ang katawhan nga mohawa na+ sa ilang yuta, kay matod pa nila, “mangamatay ming tanan kon dili mo manghawa!”+ 34  Busa gipangdala sa katawhan ang ilang minasang harina nga wala pay pangpatubo, ug gipas-an ang ilang mga pasong nga masahan nga giputos nila sa ilang mga kupo. 35  Gibuhat sa mga Israelinhon ang gisugo ni Moises kanila ug nangayo sila sa mga Ehiptohanon ug mga butang nga plata ug bulawan ug mga besti.+ 36  Gipahinabo ni Jehova nga pakitaan silag pabor sa mga Ehiptohanon, mao nga ilang gihatag kanila ang ilang gipangayo, ug nakuha nila ang mga bahandi sa mga Ehiptohanon.+ 37  Unya ang mga Israelinhon mibiya sa Rameses+ ug mipaingon sa Sucot,+ mga 600,000 ka lalaki nga nagbaktas, gawas pa sa mga bata.+ 38  Ug miuban sab nila ang dakong panon sa nagkasagol nga mga tawo,*+ apil ang daghan kaayong karnero, kanding, ug baka. 39  Ang minasa nga dala nila gikan sa Ehipto ilang gihimong lingin nga mga tinapay nga walay pangpatubo. Wala kini mabutangig pangpatubo kay giabog man sila pagawas sa Ehipto mao nga wala sila makaandam sa ilang balon.+ 40  Ang mga Israelinhon, nga nakapuyo sa Ehipto,+ nakapuyog 430 ka tuig+ ingong mga langyaw. 41  Sa kataposan sa 430 ka tuig, niini mismong adlawa, ang katawhan* ni Jehova nanggawas sa Ehipto. 42  Saulogon nila kining gabhiona kay gipagawas sila ni Jehova sa Ehipto. Saulogon kini sa tanang katawhan sa Israel para kang Jehova hangtod sa ilang umaabot nga mga henerasyon.+ 43  Dayon si Jehova miingon kang Moises ug Aaron, “Mao kini ang lagda sa Paskuwa: Walay langyaw nga mokaon sa halad sa Paskuwa.+ 44  Apan kon ang usa may ulipong lalaki nga pinalit ug salapi, kinahanglan niya siyang tulion.+ Human niana, puwede na siyang mokaon niini. 45  Ang lalin ug ang sinuholang trabahador dili puwedeng mokaon niini. 46  Ang matag karnero kaonon diha sa usa lang ka balay. Ayawg dad-a ang karne niini sa gawas sa balay, ug ayawg balia ang mga bukog niini.+ 47  Saulogon kini sa tanang Israelinhon. 48  Kon ang langyaw nga nagpuyo uban ninyo gustong magsaulog sa Paskuwa para kang Jehova, kinahanglang magpatuli ang tanang lalaki sa iyang panimalay. Unya puwede na siyang magsaulog niini, ug isipon siya nga samag Israelinhon. Apan ang dili tinuli dili puwedeng mokaon niini.+ 49  Usa ra ang balaod para sa mga Israelinhon ug sa mga langyaw nga nagpuyo uban ninyo.”+ 50  Busa gituman sa tanang Israelinhon ang gisugo ni Jehova kang Moises ug Aaron. Gisunod gayod nila kon unsay gisugo. 51  Niining adlawa mismo, gipagawas ni Jehova ang tanang Israelinhon sa Ehipto.

Mga Footnote

Literal, “taliwala sa duha ka gabii.”
O “lebadura.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “putlon gikan sa Israel.”
O “sa inyong mga panon.”
Literal, “putlon gikan sa Israel.”
O “lebadura.” Tan-awa sa Glossary.
Nating karnero o kanding.
Literal, “ang kalaglagan.”
Mga dili Israelinhon, apil mga Ehiptohanon.
O “tibuok panon.”