Exodo 3:1-22

  • Moises ug ang nagdilaab nga tunokong tanom (1-12)

  • Gipatin-aw ni Jehova ang Iyang ngalan (13-15)

  • Moises giinstruksiyonan ni Jehova (16-22)

3  Si Moises nahimong magbalantay sa kahayopan sa iyang ugangan nga si Jetro,+ ang saserdote sa Midian. Dihang gidala niya ang panon sa kahayopan paingon sa kasadpang bahin sa kamingawan, nakaabot siya sa Horeb,+ ang bukid sa matuod nga Diyos.  Unya ang anghel ni Jehova nagpakita kaniya pinaagig nagdilaab nga kalayo diha sa tunokong tanom.+ Samtang nagtan-aw siya sa nagdilaab nga tunokong tanom, nakita niya nga wala kini masunog.  Busa si Moises miingon: “Katingalahan kini! Moduol ko aron tan-awon kon nganong wala masunog ang tunokong tanom.”  Pagkakita ni Jehova nga miduol siya aron tan-awon kini, gitawag siya sa Diyos gikan sa tunokong tanom: “Moises! Moises!” Siya mitubag: “Ania ko.”  Dayon ang Diyos miingon: “Ayawg duol dinhi. Huboa ang imong sandalyas kay balaan ang yuta nga imong gitindogan.”  Siya dugang miingon: “Ako ang Diyos sa imong amahan, ang Diyos ni Abraham,+ ang Diyos ni Isaac,+ ug ang Diyos ni Jacob.”+ Unya gitabonan ni Moises ang iyang nawong, kay nahadlok siyang motan-aw sa matuod nga Diyos.  Si Jehova midugang: “Nakita gayod nako ang pag-antos sa akong katawhan nga naa sa Ehipto, ug nadungog nako ang ilang pagpangayog tabang tungod niadtong nagpugos kanila sa pagtrabaho; nahibalo gyod ko sa ilang mga kasakit.+  Monaog ko aron luwason sila gikan sa mga Ehiptohanon+ ug pagawson sa maong yuta. Dad-on nako sila sa yuta nga maayo ug lapad, sa yuta nga abunda sa gatas ug dugos,+ sa lugar sa mga Canaanhon, Hitihanon, Amorihanon, Perizihanon, Hivihanon, ug Jebusihanon.+  Nadungog nako ang pagpangayog tabang sa mga Israelinhon, ug nakita sab nako ang pagdaogdaog sa mga Ehiptohanon kanila.+ 10  Busa ipadala ka nako sa Paraon, ug pagawsa sa Ehipto ang akong katawhan, ang mga Israelinhon.”+ 11  Apan si Moises miingon sa matuod nga Diyos: “Kinsa man ko aron moatubang sa Paraon ug magpagawas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto?” 12  Siya miingon: “Ako mag-uban gyod nimo.+ Ug kini ang imong ilhanan nga ako ang nagpadala nimo: Human nimo mapagawas ang katawhan gikan sa Ehipto, kamo magsimba sa matuod nga Diyos niining bukira.”+ 13  Apan si Moises miingon sa matuod nga Diyos: “Pananglit moadto ko sa mga Israelinhon ug ingnan sila, ‘Ang Diyos sa inyong mga katigulangan nagpadala nako kaninyo,’ ug sila moingon nako, ‘Unsay iyang ngalan?’+ Unsa may akong isulti nila?” 14  Busa ang Diyos miingon kang Moises: “Mahimo Kong Bisan Unsa nga Gusto Nako.”*+ Ug siya midugang: “Kini ang imong isulti sa mga Israelinhon, ‘Si Mahimo Kong Bisan Unsa ang nagpadala nako dinhi ninyo.’”+ 15  Sa makausa pa ang Diyos miingon kang Moises: “Kini ang imong isulti sa mga Israelinhon, ‘Si Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham,+ ang Diyos ni Isaac,+ ug ang Diyos ni Jacob+ nagpadala kanako nganhi kaninyo.’ Kini ang akong ngalan hangtod sa hangtod,+ ug pinaagi niining ngalana nga ako pagahinumdoman sa sunodsunod nga henerasyon. 16  Lakaw ug tigoma ang mga ansiyano sa Israel, ug sultihi sila, ‘Si Jehova nga Diyos sa inyong mga katigulangan nagpakita kanako, ang Diyos ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Siya miingon: “Nakita gyod nako mo+ ug ang ginahimo sa mga Ehiptohanon kaninyo. 17  Busa luwason mo nako gikan sa pagpaantos+ sa mga Ehiptohanon ug dad-on mo nako sa yuta sa mga Canaanhon, Hitihanon, Amorihanon,+ Perizihanon, Hivihanon, ug Jebusihanon,+ sa yuta nga abunda sa gatas ug dugos.”’+ 18  “Sila maminaw gyod nimo,+ unya ikaw ug ang mga ansiyano sa Israel moadto sa hari sa Ehipto ug moingon kaniya, ‘Nakigsulti namo si Jehova, ang Diyos sa mga Hebreohanon.+ Busa palihog, tugoti ming mopanaw ug tulo ka adlaw sa kamingawan aron makahalad mi kang Jehova nga among Diyos.’+ 19  Apan nahibalo ko nga dili mo tugtan sa hari sa Ehipto nga molakaw gawas kon dunay gamhanang kamot nga mopugos niya.+ 20  Busa ituy-od nako ang akong kamot ug hampakon ang Ehipto pinaagi sa tanan nakong katingalahang buhat, ug human niana pagawson mo niya.+ 21  Ug ipahinabo nako nga pakitaan mog pabor sa mga Ehiptohanon, aron inighawa ninyo, dili mo molakaw nga walay dala.+ 22  Ang matag babaye mangayog mga butang nga plata* ug bulawan ug mga besti gikan sa iyang Ehiptohanong silingan ug sa babaye nga nagpuyo sa iyang balay. Isul-ob ninyo kini sa inyong mga anak nga lalaki ug babaye; ug kuhai ninyog mga butang ang mga Ehiptohanon.”+

Mga Footnote

O “Ako Mamao Kon Unsay Mamao Ako.” Tan-awa ang Apendise A4.
Iningles, silver.