Exodo 28:1-43

  • Mga besti sa saserdote (1-5)

  • Ang epod (6-14)

  • Tabon sa dughan (15-30)

    • Urim ug Tumim (30)

  • Besti nga walay bukton (31-35)

  • Turban ug bulawang plaka (36-39)

  • Ubang besti sa saserdote (40-43)

28  “Ipatawag gikan sa mga Israelinhon ang imong igsoon nga si Aaron+ ug ang iyang mga anak nga lalaki+ nga si Nadab, Abihu,+ Eleasar, ug Itamar,+ aron mag-alagad sila kanako ingong mga saserdote.+  Paghimog balaang mga besti para kang Aaron nga imong igsoon, nga maghatag niyag himaya ug katahom.+  Sultihi ang tanang hanas nga magbubuhat,* kadtong gihatagan nakog kaalam,+ nga himoan nilag mga besti si Aaron sa pagpaila nga siya gibalaan, aron mag-alagad siya nako ingong saserdote.  “Kini ang mga besti nga ilang himoon: usa ka tabon sa dughan,+ epod,+ besti nga walay bukton,+ taas nga besti nga kuwadro-kuwadro ang disenyo, turban,+ ug paha.+ Himoon nila kining balaang mga besti para kang Aaron nga imong igsoon ug sa iyang mga anak nga lalaki, aron mag-alagad siya nako ingong saserdote.  Ang gamiton sa hanas nga mga magbubuhat maoy bulawan, asul nga hilo, purpura nga delana,* hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga lino.  “Himoon nila ang epod gamit ang bulawan, asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino, ug kinahanglang binordahan kini.+  Kini may duha ka hapin sa abaga, nga magsumpay sa duha ka tumoy sa epod.  Ang hinablon nga bakos,+ nga itaod sa epod aron mohugot kini, kinahanglang parehas ug materyales sa epod: bulawan, asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino.  “Pagkuhag duha ka batong onyx+ ug ikulit niana ang ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel,+ 10  unom ka ngalan sa usa ka bato ug unom ka ngalan sa laing bato, sumala sa pagkasunodsunod sa ilang pagkatawo. 11  Ang tigkulit ug bato magkulit sa ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel diha sa duha ka bato, parehas sa pagkulit niyag selyo.+ Dayon ibutang nimo kini sa mga enggaste nga bulawan. 12  Ibutang ang duha ka bato diha sa mga hapin sa abaga sa epod ingong pahinumdom para sa mga anak ni Israel,+ ug kinahanglang dad-on ni Aaron ang ilang ngalan diha sa duha niya ka abaga inig-atubang niya kang Jehova ingong pahinumdom. 13  Paghimog mga enggaste nga bulawan 14  ug duha ka kadena nga purong bulawan nga pormag linubid nga pisi.+ Unya itaod kini diha sa mga enggaste.+ 15  “Ipahimo sa usa ka tigborda ang tabon sa dughan sa paghukom.+ Kinahanglang parehas kinig materyales sa epod: bulawan, asul nga hilo, purpura nga delana, hayag-pula nga hilo, ug maayong klase nga linubid nga lino.+ 16  Kuwadrado kini kon pil-on, usa ka dangaw* ang gitas-on ug usa ka dangaw ang gilapdon. 17  Butangi kinig upat ka laray sa mga bato. Sa unang laray: rubi, topasyo, ug esmeralda. 18  Sa ikaduhang laray: turquesa, sapiro, ug haspe. 19  Sa ikatulong laray: batong leshʹem,* agata, ug amatista. 20  Sa ikaupat nga laray: krisolito, onyx, ug jade. Kinahanglang naa kini sa mga enggaste nga bulawan. 21  Ang mga bato motugbang sa ngalan sa 12 ka anak nga lalaki ni Israel. Ang tagsa ka bato kulitan samag selyo, nga ang matag ngalan nagrepresentar sa usa sa 12 ka tribo. 22  “Butangig kadena nga purong bulawan ang palibot sa tabon sa dughan, nga samag linubid nga pisi.+ 23  Paghimog duha ka argolya* nga bulawan para sa tabon sa dughan, ug itaod kini sa duha ka kanto sa ibabawng bahin sa tabon sa dughan. 24  Itaod ang tumoy sa duha ka pisi nga bulawan diha sa duha ka argolya sa ibabawng bahin sa tabon sa dughan. 25  Ang pikas tumoy sa duha ka pisi imong itaod sa duha ka enggaste nga naa sa mga hapin sa abaga sa epod, sa atubangan. 26  Paghimog duha ka argolya nga bulawan ug itaod kini sa duha ka kanto sa tabon sa dughan sa sulod nga bahin, nga nag-atubang sa epod.+ 27  Paghimog duha pa ka argolya nga bulawan sa atubangan sa epod, ubos sa duha ka hapin sa abaga, duol sa sinumpayan sa epod, ibabaw sa hinablon nga bakos sa epod.+ 28  Butangig asul nga higot ang mga argolya sa tabon sa dughan paingon sa mga argolya sa epod. Kini ang mopugong sa tabon sa dughan nga dili maglabyoglabyog diha sa gibutangan niini, ibabaw sa hinablon nga bakos. 29  “Inigsulod ni Aaron sa balaang dapit, kinahanglang dalhon niya ang ngalan sa mga anak nga lalaki ni Israel nga naa sa tabon sa dughan sa paghukom ibabaw sa iyang kasingkasing ingong pahinumdom kanunay sa atubangan ni Jehova. 30  Ibutang ang Urim ug ang Tumim*+ diha sa tabon sa dughan sa paghukom, ug kinahanglang naa kini sa ibabaw sa kasingkasing ni Aaron inig-atubang niya kang Jehova, ug kinahanglang dalhon kini pirme ni Aaron ibabaw sa iyang kasingkasing dihang maghukom siya sa mga Israelinhon sa atubangan ni Jehova. 31  “Paghimog besti nga walay bukton nga ang gamiton asul lang nga hilo, ug ipailalom kini sa epod.+ 32  Himoi kinig liab,* ug ang liab kinahanglang palibotan ug ribete nga hinimo sa tighablon. Kinahanglang sama kini sa liab sa kotamaya aron dili kini magisi. 33  Ang tibuok sidsid niini butangig mga prutas nga granada nga hinimo sa asul nga hilo, purpura nga delana, ug hayag-pula nga hilo. Butangi sab ug mga kampanilya nga bulawan ang taliwala sa mga granada. 34  Isal-otsal-ot pagbutang ang kampanilya nga bulawan ug ang granada palibot sa sidsid sa besti nga walay bukton. 35  Kinahanglang isul-ob kini ni Aaron aron makaalagad siya ingong saserdote, ug kinahanglang madungog ang tingog sa mga kampanilya inigsulod ug iniggawas niya sa sangtuwaryo atubangan ni Jehova, aron dili siya mamatay.+ 36  “Paghimog usa ka sinawng plaka nga purong bulawan ug kuliti kini parehas sa pagkulit ug selyo: ‘Ang pagkabalaan iya ni Jehova.’+ 37  Itapot kini sa turban+ pinaagig asul nga higot; kinahanglang anha kini pirme sa atubangan sa turban. 38  Anaa kini sa agtang ni Aaron, ug si Aaron ang manubag kon dunay makasala maylabot sa balaang mga butang,+ nga gigahin sa mga Israelinhon ingong balaang mga gasa. Kinahanglang naa kini pirme sa iyang agtang, aron mabatonan nila ang pag-uyon ni Jehova. 39  “Paghimog hinablon nga taas nga besti nga maayong klaseng lino nga kuwadro-kuwadrog disenyo, turban nga maayong klase nga lino, ug hinablon nga paha.+ 40  “Paghimo sab ug tag-as nga besti, mga paha, ug mga purong para sa mga anak nga lalaki ni Aaron,+ nga maghatag kanilag himaya ug katahom.+ 41  Isul-ob kini kang Aaron nga imong igsoon ug sa iyang mga anak nga lalaki. Dihogi sila,+ ordinahi sila,*+ ug balaana sila ingong mga saserdote alang kanako. 42  Paghimo sab ug mga purol* nga lino aron tabonan ang ilang pribadong parte sa lawas.*+ Maggikan kini sa bat-ang hangtod sa paa. 43  Kinahanglang isul-ob kini ni Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki dihang mosulod sila sa tolda nga tagboanan o dihang moduol sila sa halaran sa pag-alagad sa balaang dapit, aron dili sila makasala ug mamatay. Usa kini ka permanenteng lagda alang kaniya ug sa iyang kaliwatan.*

Mga Footnote

Literal, “maalamon ug kasingkasing.”
Hilo nga gama sa balhibo sa karnero.
Ang usa ka dangaw maoy mga 22.2 sentimetros (8.75 pulgadas). Tan-awa ang Apendise B14.
Mahalong bato nga wala mailhi, posibleng nagtumong sa amber, hasinto, opal, o tourmaline.
Iningles, ring.
Tan-awa sa Glossary.
O “sul-otanan sa ulo.”
Literal, “pun-a ang ilang kamot.”
O “pang-ilalom nga besti.”
Literal, “hubo nga unod.”
Literal, “binhi.”