Exodo 20:1-26

  • Ang Napulo ka Sugo (1-17)

  • Israel nahadlok sa ilang nakita (18-21)

  • Mga instruksiyon bahin sa pagsimba (22-26)

20  Dayon ang Diyos naghatag niining tanan nga sugo:+  “Ako si Jehova nga imong Diyos, ang nagpagawas nimo sa Ehipto diin giulipon ka.+  Ayaw pagsimbag laing mga diyos gawas nako.*+  “Ayaw pagbuhat ug kinulit nga larawan o simbolo* sa bisan unsang butang nga naa sa langit o sa yuta o sa tubig.+  Ayawg yukbo nila o katental sa pag-alagad nila kay ako,+ si Jehova nga imong Diyos, maoy Diyos nga nangayog eksklusibong debosyon.+ Ang silot sa kasaypanan sa mga amahan akong ipahamtang sa mga anak, sa ikatulong henerasyon ug sa ikaupat nga henerasyon niadtong nagdumot nako.  Apan magpakita kog maunongong gugma hangtod sa linibo ka henerasyon niadtong nahigugma nako ug nagatuman sa akong mga sugo.+  “Ayawg gamita ang ngalan ni Jehova nga imong Diyos sa walay kapuslanan,+ kay dili pasagdan ni Jehova nga dili masilotan ang mogamit sa Iyang ngalan sa walay kapuslanan.+  “Tumana ang adlawng Igpapahulay ug hupti kining sagrado.+  Buhata ang tanan nimong buluhaton sulod sa unom ka adlaw,+ 10  apan ang ikapitong adlaw maoy igpapahulay para kang Jehova nga imong Diyos. Ayaw pagbuhat ug bisan unsang buluhaton—ikaw, ang imong mga anak nga lalaki o babaye, imong mga ulipong lalaki o babaye, imong binuhing hayop, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga komunidad.*+ 11  Kay sulod sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug yuta, ang dagat, ug ang tanang anaa niana, ug siya nagsugod sa pagpahulay sa ikapitong adlaw.+ Mao nga gipanalanginan ni Jehova ang adlawng Igpapahulay ug gihimo kining sagrado. 12  “Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan,+ aron mabuhi kag dugay sa yuta nga ihatag kanimo ni Jehova nga imong Diyos.+ 13  “Ayaw pagpatay.+ 14  “Ayawg panapaw.+ 15  “Ayawg pangawat.+ 16  “Ayaw pagtestigog bakak batok sa imong isigkatawo.+ 17  “Ayawg tinguhaa ang balay sa imong isigkatawo. Ayawg tinguhaa ang iyang asawa,+ o ulipong lalaki, o ulipong babaye, o baka, o asno, o bisan unsa nga iya sa imong isigkatawo.”+ 18  Karon nadungog sa tanang katawhan ang dalugdog ug ang tingog sa budyong, ug nakita nila ang mga kilat ug ang bukid nga nag-aso. Tungod niini sila nangurog ug mipalayo.+ 19  Busa ilang giingnan si Moises: “Ikaw na lay makigsulti namo ug maminaw mi. Kay basig mangamatay mi kon ang Diyos ang makigsulti namo.”+ 20  Busa giingnan ni Moises ang katawhan: “Ayaw mog kahadlok. Mianhi ang matuod nga Diyos sa pagsulay ninyo+ aron padayon mong mahadlok niya ug dili mo makasala.”+ 21  Ang katawhan pabiling nagtindog sa layo, apan si Moises mipaduol sa itom nga panganod diin tua ang matuod nga Diyos.+ 22  Dayon si Jehova miingon kang Moises: “Kini ang imong isulti sa mga Israelinhon, ‘Inyong nakita nga ako nakigsulti kaninyo gikan sa langit.+ 23  Ayaw pagbuhat ug mga diyos nga plata o bulawan, kay walay laing diyos nga angay ninyong simbahon gawas nako.+ 24  Paghimo mog halaran nga yuta para nako, ug diha ihalad ang inyong mga halad nga sinunog, halad sa panag-ambit,* ug ang inyong mga karnero ug baka. Diha sa mga dapit nga akong pilion nga hinumdoman ang akong ngalan,+ ako moanha ug magpanalangin ninyo. 25  Kon maghimo mog halaran nga bato para nako, ayaw mo paggamit ug sinapsapan nga bato.+ Kay kon gamitan ninyo kinig silsil, inyo kining mapasipalahan. 26  Ug ayaw mo pagbutang ug ang-ang sa akong halaran aron dili makita ang pribadong mga parte sa inyong lawas* inigsaka ninyo niini.’

Mga Footnote

O “sa pagrebelde kanako.” Literal, “batok sa akong nawong.”
Literal, “dagway.”
Literal, “ganghaan.”
O “halad sa pakigdait.”
Literal, “inyong pagkahubo.”