Exodo 7:1-25

  • Gipalig-on ni Jehova si Moises (1-7)

  • Sungkod ni Aaron nahimong dakong bitin (8-13)

  • Hampak 1: tubig nahimong dugo (14-25)

7  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Ania, gihimo ka nako nga samag Diyos* sa Paraon, ug si Aaron nga imong igsoon mahimo nimong propeta.*+  Sultihi si Aaron nga imong igsoon sa tanan nakong isugo nimo, ug siya ang makigsulti sa Paraon, ug palakwon niya ang mga Israelinhon gikan sa iyang yuta.  Sa akong bahin, tugotan nakong mogahi ang kasingkasing sa Paraon,+ ug padaghanon nako ang akong mga ilhanan ug milagro sa yuta sa Ehipto.+  Apan ang Paraon dili maminaw ninyo, ug ipakita nako ang gahom sa akong kamot batok sa Ehipto ug pagawson ang akong panon, ang akong katawhan, ang mga Israelinhon, gikan sa Ehipto pinaagig bug-at nga mga silot.+  Ug ang mga Ehiptohanon makaila gyod nga ako si Jehova+ dihang gamiton nako ang akong gahom batok sa Ehipto ug pagawson ang mga Israelinhon gikan sa ilang taliwala.”  Gibuhat ni Moises ug Aaron ang gisugo ni Jehova kanila; gisunod gayod nila kon unsay gisugo.  Si Moises 80 anyos ug si Aaron 83 anyos dihang nakigsulti sila sa Paraon.+  Karon si Jehova miingon kang Moises ug Aaron:  “Kon ang Paraon moingon, ‘Paghimo mog milagro,’ ingna si Aaron, ‘Iitsa ang imong sungkod atubangan sa Paraon.’ Ug mahimo kining dakong bitin.”+ 10  Busa si Moises ug Aaron miadto sa Paraon ug gibuhat gyod nila ang gisugo ni Jehova. Giitsa ni Aaron ang iyang sungkod atubangan sa Paraon ug sa iyang mga alagad, ug nahimo kining dakong bitin. 11  Apan gipatawag sa Paraon ang mga tawong maalamon ug mga barangan, ug gibuhat pod sa salamangkerong mga saserdote sa Ehipto+ ang maong butang pinaagi sa ilang mga salamangka.+ 12  Gipang-itsa nila ang ilang mga sungkod, ug nahimo kining dagkong bitin; apan gilamoy sa sungkod ni Aaron ang ilang mga sungkod. 13  Apan gahi gihapog kasingkasing ang Paraon,+ ug wala siya maminaw kanila, sumala sa giingon ni Jehova. 14  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Gahi gyod ug kasingkasing ang Paraon.+ Dili niya palakwon ang katawhan. 15  Ugma sa buntag adtoa ang Paraon. Inig-adto niya sa Suba sa Nilo, tindog sa daplin sa suba ug dalha ang sungkod nga nahimong bitin.+ 16  Ug ingna siya, ‘Si Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon nagpadala kanako nganhi kanimo,+ ug siya miingon: “Palakwa ang akong katawhan aron mag-alagad sila nako sa kamingawan,” apan hangtod karon wala ka mosugot. 17  Kini ang giingon ni Jehova: “Pinaagi niini ikaw makaila nga ako si Jehova.+ Ania hampakon nako sa akong sungkod ang Suba sa Nilo, ug mahimo kining dugo. 18  Mangamatay ang mga isda sa Nilo ug ang Nilo mabaho, ug dili na mainom sa mga Ehiptohanon ang tubig nga gikan sa Nilo.”’” 19  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Ingna si Aaron, ‘Dalha ang imong sungkod ug iisa kini ibabaw sa katubigan sa Ehipto+—sa mga suba, sa dagkong kanal,* sa mga lim-aw,+ ug sa tanan nilang pondohanag tubig⁠—​aron mahimo kining dugo.’ Ang katubigan sa tibuok yuta sa Ehipto, bisan ang tubig sa mga kahoy ug batong sudlanan, mahimong dugo.” 20  Dihadiha gibuhat ni Moises ug Aaron ang gisugo ni Jehova. Giisa niya ang sungkod ug gibunal kini sa tubig sa Suba sa Nilo atubangan sa Paraon ug sa iyang mga alagad, ug ang tanang tubig sa suba nahimong dugo.+ 21  Unya nangamatay ang mga isda sa suba+ ug ang suba nabaho, ug dili na mainom sa mga Ehiptohanon ang tubig gikan sa Nilo.+ Ang katubigan sa tibuok yuta sa Ehipto nahimong dugo. 22  Apan gihimo pod kana sa salamangkerong mga saserdote sa Ehipto pinaagi sa ilang tinagong mga kalaki,+ mao nga gahi gihapog kasingkasing ang Paraon ug wala siya maminaw kanila, sumala sa giingon ni Jehova.+ 23  Unya ang Paraon mipauli sa iyang balay, ug wala niya kadto panumbalinga. 24  Busa ang tanang Ehiptohanon nagkalot ug mga atabay palibot sa Nilo, kay dili nila mainom ang tubig gikan sa Nilo. 25  Ug milabay ang pito ka adlaw human hampaka ni Jehova ang Nilo.

Mga Footnote

Literal, “gihimo ka nako nga Diyos.”
O “manalagna.”
Mga irigasyon gikan sa Nilo.