Exodo 1:1-22

  • Mga Israelinhon midaghan sa Ehipto (1-7)

  • Mga Israelinhon gidaogdaog sa Paraon (8-14)

  • Mga bata giluwas sa mga mananabang nga mahinadlokon sa Diyos (15-22)

1  Kini ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Jacob, nga mao si Israel, nga mikuyog kaniya sa Ehipto. Ang matag usa uban sa iyang panimalay:+  si Ruben, Simeon, Levi, ug Juda;+  si Isacar, Zabulon, ug Benjamin;  si Dan ug Neptali; si Gad ug Aser.+  Ang tanang kaliwat ni Jacob* maoy 70 ka tawo, apan si Jose didto na sa Ehipto.+  Sa ulahi namatay si Jose,+ ug namatay sab ang tanan niyang igsoon ug ang tanan sa maong henerasyon.  Unya ang mga Israelinhon* nanganak ug midaghan pag-ayo ug nag-anam ka lig-on. Paspas ang ilang pagdaghan mao nga napuno ang tibuok rehiyon.+  Paglabay sa panahon dihay bag-ong hari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose.  Siya miingon sa iyang katawhan: “Tan-awa! Ang katawhan sa Israel mas daghan ug mas lig-on kay kanato.+ 10  Kinahanglang naa tay himoon. Kay kon wala, padayon silang modaghan. Ug kon dunay gubat nga mahitabo, mosuportar sila sa atong mga kaaway ug makiggubat sila nato ug mobiya sa atong nasod.” 11  Busa nagbutang silag mga pangulo* nga magpugos kanila sa pagbuhat ug bug-at nga trabaho+ ug magdaogdaog kanila. Gipatukod nila silag mga pondohanang siyudad para sa Paraon, ang Pitom ug Raamses.+ 12  Apan dihang mas gidaogdaog nila sila, mas midaghan hinuon sila ug mikaylap, mao nga nahadlok pag-ayo ang mga Ehiptohanon sa mga Israelinhon.+ 13  Busa mas gipaantos pa sa mga Ehiptohanon ang mga Israelinhon ingong mga ulipon.+ 14  Ilang gilisodlisod ang kinabuhi sa mga Israelinhon pinaagig bug-at nga mga trabaho: ilang gipugos sila sa paghimog mga pangpalitada ug mga tisa* nga yutang kulonon ug sa paghimo sa uban pang buluhaton sa uma. Oo, ilang gidaogdaog sila ug gipabuhat sa tanang klase sa buluhaton sa ulipon.+ 15  Sa ulahi gisugo sa hari sa Ehipto ang Hebreohanong mga mananabang nga si Sipra ug Pua, 16  nga nag-ingon: “Dihang magpaanak mog mga babayeng Hebreohanon,+ unya makita ninyo* nga lalaki ang bata, patya kini; apan kon babaye, ayaw kinig patya.” 17  Apan ang mga mananabang may kahadlok sa matuod nga Diyos, ug wala nila tumana ang sugo sa hari sa Ehipto. Gitugotan hinuon nila nga mabuhi ang mga batang lalaki.+ 18  Sa ulahi gipatawag sa hari sa Ehipto ang mga mananabang ug gipangutana: “Nganong wala ninyo patya ang mga batang lalaki?” 19  Ang mga mananabang miingon sa Paraon: “Ang mga babayeng Hebreohanon dili sama sa mga babayeng Ehiptohanon. Lagsik sila ug nakaanak na sa wala pa moabot ang mananabang.” 20  Busa gipanalanginan sa Diyos ang mga mananabang, ug ang katawhan padayong midaghan ug misamot ka lig-on. 21  Kay ang mga mananabang may kahadlok man sa matuod nga Diyos, gihatagan niya silag kaugalingong pamilya sa ulahi. 22  Sa kataposan gisugo sa Paraon ang tanan niyang katawhan: “Ilabay ninyo sa Suba sa Nilo ang tanang bag-ong natawo nga batang lalaki sa mga Hebreohanon, apan ayaw iapil ang mga batang babaye.”+

Mga Footnote

Literal, “tanang migawas sa paa ni Jacob.”
Literal, “mga anak nga lalaki ni Israel.”
O “opisyal.”
Iningles, brick.
O “makita ninyo sa lingkoranan sa pagpanganak.”