Exodo 6:1-30

  • Kagawasan gisaad pag-usab (1-13)

    • Ngalan ni Jehova wala pa bug-os ipaila (2, 3)

  • Kagikan ni Moises ug Aaron (14-27)

  • Moises miatubang pag-usab sa Paraon (28-30)

6  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Karon imong makita kon unsay akong buhaton sa Paraon.+ Pinaagi sa akong gamhanang kamot mapugos siya sa pagpalakaw kanila, ug pinaagi sa akong gamhanang kamot mapugos siya sa pag-abog nila sa iyang yuta.”+  Dayon ang Diyos miingon kang Moises: “Ako si Jehova.  Nagpakita ko kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob ingong Diyos nga Labing Gamhanan.+ Apan bahin sa akong ngalan nga Jehova,+ wala nako ipaila kanila ang akong kaugalingon.+  Naghimo sab kog pakigsaad kanila nga ihatag nako kanila ang yuta sa Canaan, ang yuta diin sila mipuyo ingong langyaw.+  Nadungog nako ang pag-agulo sa katawhan sa Israel nga giulipon sa mga Ehiptohanon, ug nahinumdom ko sa akong pakigsaad.+  “Busa sultihi ang mga Israelinhon: ‘Ako si Jehova, ug luwason mo nako gikan sa pinugos nga pagtrabaho ug sa pag-ulipon sa mga Ehiptohanon kaninyo.+ Pinaagi sa akong gahom, bawion mo nako ug pahamtangan silag bug-at nga silot.+  Ug kuhaon mo nako ingong akong katawhan, ug ako mahimo ninyong Diyos,+ ug makaila gyod mo nga ako si Jehova nga inyong Diyos nga nagpagawas kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto.  Dad-on mo nako sa yuta nga akong gipanumpa nga ihatag kang Abraham, Isaac, ug Jacob; ug ihatag nako kini kaninyo aron inyong mapanag-iya.+ Ako si Jehova.’”+  Sa ulahi gisulti kini ni Moises ngadto sa mga Israelinhon, apan wala sila maminaw kang Moises tungod kay nadismaya sila ug tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon.+ 10  Unya si Jehova miingon kang Moises: 11  “Lakaw, sultihi ang Paraon, ang hari sa Ehipto, nga kinahanglang palakwon niya ang mga Israelinhon gikan sa iyang yuta.” 12  Apan si Moises miingon kang Jehova: “Wala man gani maminaw nako ang mga Israelinhon,+ unsa pa kaha ang Paraon, ilabina nga dili ko maayong mosulti?”*+ 13  Apan gisulti pag-usab ni Jehova kang Moises ug Aaron ang mga sugo nga ihatag nila sa mga Israelinhon ug sa Paraon, nga hari sa Ehipto, aron makagawas ang mga Israelinhon sa Ehipto. 14  Kini ang mga pangulo sa banay sa ilang mga amahan: Ang mga anak nga lalaki ni Ruben, nga panganay ni Israel,+ mao si Hanok, Palu, Hesron, ug Carmi.+ Kini ang mga banay sa tribo ni Ruben. 15  Ang mga anak nga lalaki ni Simeon mao si Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, ug si Shaul nga anak sa usa ka babayeng Canaanhon.+ Kini ang mga banay sa tribo ni Simeon. 16  Kini ang mga anak nga lalaki ni Levi,+ sumala sa ilang banay: si Gerson, Kohat, ug Merari.+ Ang gitas-on sa kinabuhi ni Levi maoy 137 ka tuig. 17  Ang mga anak nga lalaki ni Gerson mao si Libni ug Simei, sumala sa ilang banay.+ 18  Ang mga anak nga lalaki ni Kohat mao si Amram, Izar, Hebron, ug Uziel.+ Ang gitas-on sa kinabuhi ni Kohat maoy 133 ka tuig. 19  Ang mga anak nga lalaki ni Merari mao si Mali ug Musi. Kini ang mga banay sa mga Levihanon, sumala sa kagikan sa ilang banay.+ 20  Karon si Amram nangasawa kang Jokebed, nga igsoon sa iyang amahan.+ Siya nanganak kang Aaron ug Moises.+ Ang gitas-on sa kinabuhi ni Amram maoy 137 ka tuig. 21  Ang mga anak nga lalaki ni Izar mao si Kore,+ Nepeg, ug Zikri. 22  Ang mga anak nga lalaki ni Uziel mao si Misael, Elzapan,+ ug Sitri. 23  Karon si Aaron nangasawa kang Eliseba, nga anak ni Aminadab ug igsoon ni Nason.+ Siya nanganak kang Nadab, Abihu, Eleasar, ug Itamar.+ 24  Ang mga anak nga lalaki ni Kore mao si Asir, Elkana, ug Abiasap.+ Kini ang mga banay sa mga Korehanon.+ 25  Si Eleasar,+ nga anak ni Aaron, nangasawa sa usa sa mga anak ni Putiel. Siya nanganak kang Pinehas.+ Sila ang mga pangulo sa mga banay* sa mga Levihanon, sumala sa ilang banay.+ 26  Kini ang Aaron ug Moises nga giingnan ni Jehova: “Pagawsa ninyo sa Ehipto ang katawhan sa Israel, nga ginurupo.”*+ 27  Si Moises ug Aaron mao ang nakigsulti sa Paraon, nga hari sa Ehipto, nga pagawson ang mga Israelinhon sa Ehipto.+ 28  Sa adlaw nga si Jehova nakigsulti kang Moises didto sa Ehipto, 29  si Jehova miingon kang Moises: “Ako si Jehova. Isulti sa Paraon, nga hari sa Ehipto, ang tanan nakong gisulti kanimo.” 30  Unya si Moises miingon kang Jehova: “Dili ko maayong mosulti,* maminaw kaha nako ang Paraon?”+

Mga Footnote

Literal, “dili tinuli ang akong ngabil?”
Sa linya sa amahan.
Literal, “sumala sa ilang kasundalohan.”
Literal, “Dili tinuli ang akong ngabil.”