Exodo 40:1-38

  • Pagpatindog sa tabernakulo (1-33)

  • Himaya ni Jehova mipuno sa tabernakulo (34-38)

40  Unya si Jehova miingon kang Moises:  “Sa unang adlaw sa unang bulan, imong ipatindog ang tabernakulo, ang tolda nga tagboanan.+  Isulod niini ang kaban sa Pamatuod,+ ug tabili ug kortina ang Kaban.+  Isulod ang lamesa+ ug iplastar ang mga butang niini, ug isulod sab ang tangkawan*+ ug dagkoti ang mga lampara+ niini.  Dayon ibutang ang bulawan nga halaran sa insenso+ atubangan sa kaban sa Pamatuod, ug itaod ang tabil* para sa entrada sa tabernakulo.+  “Ang halaran sa halad nga sinunog+ ibutang sa atubangan sa entrada sa tabernakulo, ang tolda nga tagboanan,  ug ang kawakawa ibutang taliwala sa tolda nga tagboanan ug sa halaran, ug butangi kinig tubig.+  Dayon paghimog hawanan+ sa palibot niini ug itaod ang tabil*+ para sa entrada sa hawanan.  Unya kuhaa ang lana nga pangdihog+ ug dihogi ang tabernakulo ug ang tanang naa niini,+ ug balaana kini ug ang tanang galamiton niini aron mahimo kining balaan. 10  Dihogi ang halaran sa halad nga sinunog ug ang tanang galamiton niini ug balaana ang halaran, aron mahimo kining balaan kaayo nga halaran.+ 11  Dihogi sab ang kawakawa ug ang tungtonganan niini ug balaana kini. 12  “Dayon dalha si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki duol sa entrada sa tolda nga tagboanan, ug ligoi sila.+ 13  Isul-ob kang Aaron ang balaang mga besti+ ug dihogi siya+ ug balaana, ug siya mag-alagad nako ingong saserdote. 14  Human niana paduola ang iyang mga anak, ug isul-ob kanila ang tag-as nga besti.+ 15  Dihogi sila sama sa imong pagdihog sa ilang amahan,+ aron sila mag-alagad nako ingong mga saserdote, ug ang pagdihog kanila magpasabot nga sila ug ang ilang umaabot nga henerasyon padayong mag-alagad ingong mga saserdote.”+ 16  Gibuhat ni Moises ang tanang gisugo ni Jehova kaniya.+ Gisunod gayod niya kon unsay gisugo. 17  Sa unang adlaw sa unang bulan sa ikaduhang tuig, ang tabernakulo napatindog.+ 18  Dihang gipatindog ni Moises ang tabernakulo, iyang gipahiluna ang mga suksokanang patongan,+ ang mga kuwadrong bayanan,+ ang mga balabag,+ ug ang mga haligi niini. 19  Iyang gibuklad ang tolda+ ibabaw sa tabernakulo, ug gisapaw niana ang tabon+ sa tolda, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 20  Human niana iyang gikuha ang Pamatuod+ ug gisulod kini sa Kaban.+ Dayon iyang gitaod ang mga yayongan+ sa Kaban ug gibutang ang tabon+ ibabaw sa Kaban.+ 21  Iyang gidala ang Kaban sulod sa tabernakulo ug gitaod ang kortina+ aron matabilan ang kaban sa Pamatuod,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 22  Dayon ang lamesa+ iyang gibutang sa tolda nga tagboanan sa amihanang bahin sa tabernakulo sa gawas sa kortina, 23  ug iyang giplastar ang mga tinapay+ ibabaw niana atubangan ni Jehova, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 24  Iyang gibutang ang tangkawan+ sulod sa tolda nga tagboanan, sa atubangan sa lamesa, sa habagatang bahin sa tabernakulo. 25  Dayon iyang gidagkotan ang mga lampara+ atubangan ni Jehova, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 26  Sunod iyang gibutang ang halaran+ nga bulawan sulod sa tolda nga tagboanan, sa atubangan sa kortina, 27  aron magpaaso ug humot nga insenso+ niana,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 28  Unya iyang gitaod ang tabil*+ para sa entrada sa tabernakulo. 29  Iyang gibutang ang halaran sa halad nga sinunog+ diha sa entrada sa tabernakulo, ang tolda nga tagboanan, aron ikatanyag niya ang halad nga sinunog+ ug ang halad nga lugas diha niana, sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 30  Dayon iyang gibutang ang kawakawa taliwala sa tolda nga tagboanan ug sa halaran, ug gibutangan kinig tubig para panghugas.+ 31  Si Moises ug si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki naghugas sa ilang mga kamot ug tiil diha niana. 32  Manghugas sila dihang mosulod sila sa tolda nga tagboanan o moduol sa halaran,+ sumala sa gisugo ni Jehova kang Moises. 33  Sa kataposan, naghimo siyag hawanan+ palibot sa tabernakulo ug sa halaran, ug gitaod niya ang tabil* para sa entrada sa hawanan.+ Busa nahuman ni Moises ang buluhaton. 34  Ug ang panganod mitabon sa tolda nga tagboanan, ug ang himaya ni Jehova mipuno sa tabernakulo.+ 35  Si Moises wala makasulod sa tolda nga tagboanan kay ang panganod nagpabilin ibabaw niini, ug ang himaya ni Jehova mipuno sa tabernakulo.+ 36  Dihang mopataas ang panganod gikan sa tabernakulo, ang mga Israelinhon mangandam aron magbalhinbalhin ug kampo sa tibuok nilang panaw.+ 37  Apan kon ang panganod dili mopataas, dili sila mobalhig kampo hangtod sa adlaw nga kini mopataas.+ 38  Kay ang panganod ni Jehova naa sa ibabaw sa tabernakulo sa maadlaw, ug usa ka kalayo ang magpabilin ibabaw niana sa magabii nga makita sa tibuok panimalay ni Israel sa tibuok nilang panaw.+

Mga Footnote

Iningles, lampstand.
O “kortina.”
O “kortina.”
O “kortina.”
O “kortina.”