Exodo 9:1-35

  • Hampak 5: mga hayop namatay (1-7)

  • Hampak 6: hubag sa tawo ug mananap (8-12)

  • Hampak 7: ulan nga yelo (13-35)

    • Paraon makakita sa gahom sa Diyos (16)

    • Ngalan ni Jehova mailhan (16)

9  Busa si Jehova miingon kang Moises: “Adto sa Paraon ug sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon: “Palakwa ang akong katawhan aron makaalagad sila nako.+  Apan kon dili nimo sila palakwon ug pugngan gihapon nimo sila,  ang kamot ni Jehova+ maghampak ug makamatayng sakit+ sa imong mga hayop, sa imong mga kabayo, mga asno, mga kamelyo, mga baka, ug mga karnero.  Ug maghimo si Jehova ug ilhanan tali sa mga hayop sa Israel ug sa mga hayop sa Ehipto, ug walay bisan usa nga iya sa mga Israelinhon ang mamatay.”’”+  Nagtakda sab si Jehova ug panahon, nga nag-ingon: “Ugma himoon kini ni Jehova sa yuta.”  Ug gihimo kini ni Jehova pagkaugma, ug nangamatay ang tanang matang sa hayop sa Ehipto.+ Apan walay bisan usa sa mga hayop sa Israel ang namatay.  Dihang nagpakisayod ang Paraon, nahibaloan niya nga walay bisan usa sa mga hayop sa Israel ang namatay. Bisan pa niana, gahi gihapon ang kasingkasing sa Paraon ug wala niya palakwa ang katawhan.+  Dayon giingnan ni Jehova si Moises ug Aaron: “Paghakop mog anuos gikan sa tapahan, ug isabwag kini ni Moises sa hangin atubangan sa Paraon.  Ug mahimo kining pinong abog ibabaw sa tibuok Ehipto, ug mahimo kining grabeng mga hubag diha sa tawo ug hayop sa tibuok Ehipto.” 10  Busa nanguha silag anuos sa tapahan ug miatubang sa Paraon. Dayon gisabwag kini ni Moises sa hangin, ug nahimo kining grabeng mga hubag diha sa tawo ug hayop. 11  Ang salamangkerong mga saserdote wala makaatubang kang Moises tungod sa mga hubag, kay nanubo man kini kanila ug sa tanang Ehiptohanon.+ 12  Apan gitugotan ni Jehova nga magpabiling gahi ang kasingkasing sa Paraon, ug wala siya maminaw nila, sumala sa giingon ni Jehova kang Moises.+ 13  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Bangon sayo sa buntag ug adtoa ang Paraon, ug sultihi siya, ‘Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon: “Palakwa ang akong katawhan aron makaalagad sila nako. 14  Kay karon ipahamtang nako ang tanan nakong hampak kanimo, sa imong mga alagad, ug sa imong katawhan, aron mahibalo ka nga walay sama nako sa tibuok yuta.+ 15  Kay kon gisilotan pa ti ka ug ang imong katawhan pinaagig makamatayng sakit, nahanaw na unta ka sa yuta. 16  Apan kini ang hinungdan nga gitugotan ti ka nga mabuhi: aron ipakita kanimo ang akong gahom ug aron mailhan ang akong ngalan sa tibuok yuta.+ 17  Magmapahitas-on ba gihapon ka batok sa akong katawhan ug dili sila palakwon? 18  Ugma niining mga orasa, magpahinabo kog grabeng ulan nga yelo nga wala pa sukad mahitabo sa Ehipto. 19  Busa pagpadalag mensahe nga ipasilong ang tanan nimong hayop, tawo, ug kabtangan nga naa sa kapatagan. Ang tawo ug hayop nga dili makapasilong inig-abot sa ulan nga yelo mamatay.”’” 20  Kadtong mga alagad sa Paraon nga nahadlok sa giingon ni Jehova nagpasilong dayon sa ilang mga alagad ug mga hayop. 21  Apan ang uban wala motuo sa giingon ni Jehova. Gipasagdan nila sa kapatagan ang ilang mga alagad ug mga hayop. 22  Si Jehova miingon karon kang Moises: “Iisa ang imong kamot sa langit aron mag-ulan ug yelo sa tibuok Ehipto,+ sa tawo, sa hayop, ug sa tanang tanom sa Ehipto.”+ 23  Busa giisa ni Moises ang iyang sungkod sa langit, ug si Jehova nagpadalugdog ug nagpaulan ug yelo, ug may kalayo* nga mikilab sa yuta, ug si Jehova padayong nagpaulan ug yelo sa Ehipto. 24  Kusog kaayo ang ulan nga yelo ug dihay kalayo nga nagapangidlap uban sa yelo. Grabe kaayo kini ug wala pay nahitabo nga sama niini sa Ehipto sukad nga nahimo kining nasod.+ 25  Ang ulan nga yelo mihapak sa tanan nga naa sa kapatagan sa Ehipto, sa mga tawo ug hayop ug sa tanang tanom, ug gidaot niini ang tanang kahoy sa kapatagan.+ 26  Sa yuta lamang sa Gosen, diin nagpuyo ang mga Israelinhon, nga wala mag-ulan ug yelo.+ 27  Busa gipatawag sa Paraon si Moises ug Aaron ug giingnan sila: “Niining higayona ako nakasala. Husto ang gihimo ni Jehova; ako ug ang akong katawhan ang sayop. 28  Hangyoa si Jehova nga pahunongon na ang pagdalugdog ug ang pag-ulan ug yelo. Unya mosugot na ko nga manglakaw mo, ug dili na mo magpabilin dinhi.” 29  Busa giingnan siya ni Moises: “Iniggawas nako sa siyudad, ibayaw nako ang akong mga kamot ngadto kang Jehova. Matapos na ang pagdalugdog ug mohunong na ang pag-ulan ug yelo, aron mahibalo ka nga ang yuta iya ni Jehova.+ 30  Apan nahibalo ko nga ikaw ug ang imong mga alagad dili gihapon mahadlok kang Jehova nga Diyos.” 31  Karon ang tanom nga lino ug ang sebada nangadaot, kay ang sebada anihonon na ug ang tanom nga lino namiyoos na. 32  Apan wala madaot ang mga trigo* kay ulahi pa kini mahinog. 33  Pagbiya ni Moises sa atubangan sa Paraon, migawas siya sa siyudad ug gibayaw niya ang iyang mga kamot kang Jehova. Unya miundang ang pagdalugdog ug ang pag-ulan ug yelo, ug mihunong pod ang ulan.+ 34  Pagkakita sa Paraon nga mihunong na ang ulan, ang pag-ulan ug yelo, ug ang pagdalugdog, siya nagpakasala na sab ug nagpagahi sa iyang kasingkasing,+ siya ug ang iyang mga alagad. 35  Padayong gipagahi sa Paraon ang iyang kasingkasing ug wala niya palakwa ang mga Israelinhon, sumala gayod sa giingon ni Jehova kang Moises.+

Mga Footnote

Lagmit naghubit sa kusog nga pagkilat.
Literal, “ang trigo ug espelta.” Ang espelta maoy ubos nga klase sa trigo nga gitanom sa Ehipto kaniadto.