Exodo 10:1-29

  • Hampak 8: mga dulon (1-20)

  • Hampak 9: kangitngit (21-29)

10  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Adtoa ang Paraon, kay gitugotan nako nga mogahi ang iyang kasingkasing ug ang kasingkasing sa iyang mga alagad,+ aron mapakita nako kaniya ang akong mga ilhanan,+  ug aron masulti nimo sa imong mga anak ug mga apo kon giunsa nako pagsilot ang Ehipto ug kon unsang mga ilhanan ang akong gipakita kanila;+ ug makaila gyod mo nga ako si Jehova.”  Busa si Moises ug Aaron miadto sa Paraon ug miingon: “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa mga Hebreohanon, ‘Hangtod kanus-a nga dili ka mosunod nako?+ Palakwa na ang akong katawhan aron makaalagad sila nako.  Kon dili gihapon nimo palakwon ang akong katawhan, ugma magpadala kog mga dulon dinhi sa imong yuta.  Ilang matabonan ang yuta mao nga dili na kini makita. Pangan-on nila ang mga tanom nga wala madaot sa ulan nga yelo, ug kaonon nila ang tanang dahon sa mga kahoy sa kapatagan.+  Mapuno niini ang imong mga balay, ang mga balay sa tanan nimong alagad, ug ang mga balay sa tibuok Ehipto, sa gidaghanon nga wala pa makita sa inyong mga amahan ug mga apohan sukad nga nagpuyo sila niining yutaa hangtod karon.’”+ Dayon mibiya siya sa atubangan sa Paraon.  Unya ang Paraon giingnan sa iyang mga alagad: “Hangtod kanus-a nga kining tawhana magpahinabog kadaot* nato? Palakwa na ang katawhan aron makaalagad sila kang Jehova nga ilang Diyos. Wala ba nimo makita nga nadaot na ang Ehipto?”  Busa si Moises ug Aaron gidalag balik ngadto sa Paraon, ug siya miingon kanila: “Lakaw, alagara si Jehova nga inyong Diyos. Pero kinsa man gyoy manglakaw uban ninyo?”  Si Moises mitubag: “Manglakaw mi uban ang among mga batan-on ug tigulang, mga anak nga lalaki ug babaye, mga karnero ug baka,+ kay magsaulog mig pista para kang Jehova.”+ 10  Siya miingon kanila: “Nagtuo ba mo nga palakwon ta mo ug ang inyong mga anak? Kon palakwon ta mo, moingon mo nga nag-uban si Jehova ninyo!+ Klaro kaayo nga daotan mog plano. 11  Dili ko mosugot! Mga lalaki lang ang manglakaw ug mag-alagad kang Jehova, kay mao nay inyong gihangyo.” Unya gipahawa sila sa atubangan sa Paraon. 12  Karon si Jehova miingon kang Moises: “Iisa ang imong kamot ibabaw sa yuta sa Ehipto aron manungha sa Ehipto ang mga dulon ug kaonon nila ang tanang tanom sa yuta, ang tanan nga wala madaot sa ulan nga yelo.” 13  Dihadiha giisa ni Moises ang iyang sungkod ibabaw sa yuta sa Ehipto, ug tibuok adlaw ug gabii nga gipahuros ni Jehova sa yuta ang hanging sidlakan. Pagkabuntag, ang hanging sidlakan nagdalag mga dulon. 14  Ang mga dulon mihugpa sa tibuok yuta sa Ehipto ug milukop sa tibuok teritoryo sa Ehipto.+ Grabe kini ka daghan;+ wala pay ingon niini nga nahitabo sukad, ug dili na kini mahitabo pa. 15  Mitabon sila sa tibuok yuta sa Ehipto, ug ang yuta mingitngit tungod nila; gihurot nilag kaon ang tanang tanom sa yuta ug ang tanang bunga sa mga kahoy nga wala madaot sa ulan nga yelo; walay dahon nga nabilin sa mga kahoy o sa mga tanom sa kapatagan sa tibuok Ehipto. 16  Busa gipatawag dayon sa Paraon si Moises ug Aaron ug giingnan sila: “Nakasala ko kang Jehova nga inyong Diyos ug kaninyo. 17  Palihog, pasayloa ang akong sala sa makausa na lang, ug hangyoa si Jehova nga inyong Diyos nga kuhaon kining makamatay nga hampak gikan nako.” 18  Busa siya* mihawa sa atubangan sa Paraon ug mihangyo kang Jehova.+ 19  Unya giusab ni Jehova ang direksiyon sa hangin. Mihuros kinig kusog gikan sa kasadpan ug gipalid ang mga dulon paingon sa Pulang Dagat. Wala gyoy dulon nga nabilin sa tibuok yuta sa Ehipto. 20  Apan gitugotan ni Jehova nga mogahi ang kasingkasing sa Paraon,+ ug wala niya palakwa ang mga Israelinhon. 21  Unya si Jehova miingon kang Moises: “Iisa ang imong kamot sa langit aron mahitabo ang grabeng kangitngit sa tibuok Ehipto.” 22  Dihadiha giisa ni Moises ang iyang kamot sa langit, ug nahitabo ang grabeng kangitngit sa tibuok Ehipto sulod sa tulo ka adlaw.+ 23  Dili nila makita ang usag usa, ug walay mibiya sa ilang nahimutangan sulod sa tulo ka adlaw. Apan naay kahayag sa gipuy-an sa tanang Israelinhon.+ 24  Unya gipatawag sa Paraon si Moises ug giingnan: “Lakaw, alagara ninyo si Jehova.+ Ibilin lang ang inyong mga karnero ug mga baka. Iuban bisan ang inyong mga bata.” 25  Apan si Moises miingon: “Tagan-i sab mig* mga hayop para sa mga halad ug mga halad nga sinunog, ug amo kining itanyag kang Jehova nga among Diyos.+ 26  Dad-on sab namo ang among mga hayop. Walay bisan usa ka hayop nga ibilin kay gamiton namo ang pipila niini sa pagsimba kang Jehova nga among Diyos, ug wala pa mi mahibalo kon unsay among ihalad sa pagsimba kang Jehova hangtod makaabot mi didto.” 27  Busa gitugotan ni Jehova nga mogahi ang kasingkasing sa Paraon, ug wala niya sila palakwa.+ 28  Ang Paraon miingon kaniya: “Pahawa sa akong atubangan! Ayaw na gyod pakita nako, kay sa adlaw nga magpakita ka nako, mamatay ka.” 29  Busa si Moises miingon: “Sumala sa imong gisulti, dili na ko magpakita nimo.”

Mga Footnote

Literal, “mahimong lit-ag.”
Dayag, si Moises.
O “Tugoti mi nga magdalag.”