Sumala ni Lucas 4:1-44

  • Gitental sa Yawa si Jesus (1-13)

  • Jesus nagsangyaw sa Galilea (14, 15)

  • Jesus gisalikway sa Nasaret (16-30)

  • Sa sinagoga sa Capernaum (31-37)

  • Ugangan ni Simon ug uban pa giayo (38-41)

  • Nakaplagan sa mga tawo si Jesus sa mingaw nga dapit (42-44)

4  Dayon si Jesus, nga puno sa balaang espiritu, mibiya sa Jordan. Siya gigiyahan sa espiritu samtang didto sa kamingawan.+  Nagpabilin siya didto sulod sa 40 ka adlaw ug wala mokaon. Sa kataposan nianang mga adlawa, siya gigutom pag-ayo. Unya siya gitental sa Yawa,+  nga miingon: “Kon ikaw anak sa Diyos, himoang tinapay kining bato.”  Apan si Jesus mitubag: “Kini nahisulat, ‘Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang.’”+  Busa gidala siya sa Yawa sa habog nga lugar, ug sa daklit gipakita kaniya ang tanang gingharian sa yuta.+  Dayon ang Yawa miingon kaniya: “Ihatag nako kanimo ang tanang awtoridad ug ang himaya niini, kay kining tanan akoa,+ ug ihatag nako kini kang bisan kinsa nga gusto nakong hatagan.  Busa kon mosimba ka kanako,* maimo kining tanan.”  Si Jesus mitubag: “Kini nahisulat, ‘Si Jehova* nga imong Diyos ang angay nimong simbahon, ug siya lamang ang angay nimong hatagag sagradong pag-alagad.’”+  Karon iyang gidala si Jesus sa Jerusalem, sa kinaibabwang bahin sa paril* sa templo ug giingnan siya: “Kon ikaw anak sa Diyos, ambak gikan dinhi,+ 10  kay kini nahisulat, ‘Sugoon niya ang iyang mga anghel sa pagluwas kanimo,’ 11  ug, ‘Ila kang sapnayon aron ang imong tiil dili mabundak sa bato.’”+ 12  Si Jesus mitubag: “Kini nahisulat, ‘Ayawg sulayi si Jehova* nga imong Diyos.’”+ 13  Human sa maong pagpanental, ang Yawa mibiya niya ug naghulat ug laing nahiangayng panahon.+ 14  Karon si Jesus, nga puno sa balaang espiritu, mibalik sa Galilea.+ Ug ang maayong mga butang bahin kaniya mikaylap sa palibot nga mga dapit. 15  Siya sab nanudlo sa ilang mga sinagoga ug gidayeg sa tanan. 16  Dayon siya miadto sa Nasaret+ diin siya nagdako. Ug sumala sa iyang naandan sa adlawng Igpapahulay, siya misulod sa sinagoga+ ug mitindog aron mobasa. 17  Busa gitunol kaniya ang linukot nga basahon ni propetang Isaias, ug iya kining gibuksan ug gibasa kining mga pulonga: 18  “Ang espiritu ni Jehova* ania kanako, kay siya nagdihog kanako sa pagpahayag sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ko niya sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag ug sa pagpasig-uli sa panan-aw sa mga buta, sa pagpahigawas sa mga dinaogdaog,+ 19  ug sa pagwali bahin sa dalawatong panahon ni Jehova.”*+ 20  Human niana gilukot niya ang basahon, gibalik kini ngadto sa tig-alagad, ug milingkod. Ug ang tanan sa sinagoga mitutok kaniya. 21  Unya siya miingon kanila: “Niining adlawa natuman ang kasulatan nga bag-o lang ninyong nadungog.”+ 22  Silang tanan nakadayeg kaniya ug nahibulong sa iyang madanihong mga pulong+ ug miingon: “Di ba anak man na siya ni Jose?”+ 23  Siya miingon kanila: “Sa walay duhaduha inyong ipadapat kanako kini nga panultihon, ‘Doktor, ayoha ang imong kaugalingon. Nakadungog mi sa mga butang nga imong gihimo sa Capernaum,+ buhata sab kini dinhi sa imong kaugalingong dapit.’” 24  Busa siya miingon: “Sa pagkatinuod sultihan mo nako nga walay propeta nga dinawat sa iyang kaugalingong dapit.+ 25  Pananglitan, sultihan ta mo: Sa panahon ni Elias naay daghang biyuda sa Israel. Wala mag-ulan didto sulod sa tulo ka tuig ug unom ka bulan, busa nahitabo ang dakong gutom sa tibuok yuta.+ 26  Apan si Elias wala ipadala ngadto sa maong mga babaye kondili ngadto lang sa usa ka biyuda sa Zarepta sa yuta sa Sidon.+ 27  Sa panahon sab ni Eliseo nga propeta, dihay daghang sanlahon sa Israel apan wala siyay giayo kanila, gawas kang Naaman nga taga-Sirya.”+ 28  Karon ang tanang nakadungog niini sa sinagoga nangasuko.+ 29  Sila mitindog ug gidali siya pagdala sa gawas sa siyudad, ngadto sa tumoy sa bukid nga gitukoran sa ilang siyudad, aron ihulog siya nga patiurok. 30  Apan nakaikyas siya ug nagpadayon sa paglakaw.+ 31  Dayon milugsong siya sa Capernaum, usa ka siyudad sa Galilea. Siya nagtudlo kanila panahon sa Igpapahulay,+ 32  ug nahingangha sila sa iyang paagi sa pagpanudlo,+ kay siya nagsulti nga may awtoridad. 33  Karon didto sa sinagoga dihay tawo nga gidemonyohan, nga misinggit ug kusog:+ 34  “Nganong nia ka, Jesus nga Nasaretnon?+ Mianhi ka ba sa paglaglag namo? Nakaila ko kon kinsa ka, ang Balaang Usa sa Diyos.”+ 35  Apan gibadlong kini ni Jesus: “Hilom, ug gawas kaniya.” Human ilamba ang tawo sa ilang taliwala, ang demonyo migawas kaniya apan wala maunsa ang tawo. 36  Ang tanan nahingangha ug nag-estoryahay: “Gamhanan ang iyang mga pulong! Gisugo niya ang daotang* mga espiritu uban ang awtoridad ug gahom, ug sila nanggawas!” 37  Busa ang balita bahin kaniya padayong mikaylap sa palibot nga mga dapit. 38  Pagbiya niya sa sinagoga, miadto siya sa balay ni Simon.* Karon ang ugangang babaye ni Simon nag-antos sa taas nga hilanat, ug ilang gihangyo si Jesus nga ayohon siya.+ 39  Busa si Jesus miduol kaniya ug giayo siya sa iyang hilanat, ug siya nahuwasan. Dihadiha siya mibangon ug gisilbihan sila. 40  Pagkakilumkilom, ang tanan nagdala sa ilang mga masakiton kaniya. Iyang gipatong ang iyang mga kamot sa matag usa kanila, ug sila nangaayo.+ 41  Nanggawas sab ang mga demonyo gikan sa daghang tawo ug naninggit: “Ikaw ang Anak sa Diyos.”+ Apan iyang gibadlong sila ug gidid-an sa pagsulti,+ kay nahibalo sila nga siya ang Kristo.+ 42  Pagkabanagbanag, siya milakaw ug miadto sa usa ka mingaw nga dapit.+ Apan gipangita siya sa panon sa katawhan ug dihang ilang nakit-an siya, sila mihangyo nga dili siya mobiya. 43  Apan siya miingon kanila: “Kinahanglan sab nakong isangyaw ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos ngadto sa ubang siyudad, kay ako gipadala alang niini.”+ 44  Busa siya nagpadayon sa pagwali sa mga sinagoga sa Judea.

Mga Footnote

O “kon simbahon ko nimog kausa.”
Tan-awa ang Apendise A5.
O “sa barandilya.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Literal, “hugaw nga.”
Laing ngalan ni apostol Pedro.