Sumala ni Lucas 13:1-35

  • Maghinulsol o malaglag (1-5)

  • Ilustrasyon sa kahoyng igos (6-9)

  • Babayeng nagtikuko giayo sa Igpapahulay (10-17)

  • Ilustrasyon sa liso sa mustasa ug lebadura (18-21)

  • Maningkamot sa pagsulod sa sigpit nga pultahan (22-30)

  • Herodes, “irong ihalas” (31-33)

  • Jesus naguol para sa Jerusalem (34, 35)

13  Niadtong higayona, dihay mga tawo nga mibalita kang Jesus bahin sa mga Galileanhon nga gipapatay ni Pilato samtang naghalad sa templo.  Siya miingon kanila: “Naghunahuna ba mo nga kadto nga mga Galileanhon mas makasasala kay sa ubang Galileanhon kay nahitabo kini kanila?  Dili gayod! Apan sultihan mo nako, kon dili mo maghinulsol, kamong tanan mangalaglag usab.+  O naghunahuna ba mo nga kadtong 18 nga natumpagan sa torre sa Siloam ug namatay mas makasasala kay sa uban pa nga nagpuyo sa Jerusalem?  Dili gayod! Apan sultihan ta mo, kon dili mo maghinulsol, kamong tanan mangalaglag sama kanila.”  Dayon siya naghatag ug ilustrasyon: “Dunay tawo nga may kahoyng igos sa iyang ubasan, ug siya miadto aron mangitag bunga niini, apan wala siyay nakita.+  Busa siya miingon sa tig-atiman sa ubasan, ‘Tulo ka tuig na kong nangitag bunga niining kahoya, apan wala gyod koy nakita. Putla kini! Nganong himoong walay pulos ang yuta tungod niini?’  Ang tig-atiman mitubag, ‘Agalon, pasagdi kinig usa pa ka tuig. Kalotan una nako ang palibot niini ug abonohan.  Kon kini mamunga sa umaabot, maayo. Apan kon dili, putlon kini.’”+ 10  Karon sa adlawng Igpapahulay, siya nanudlo sa usa sa mga sinagoga. 11  Ug didto may babaye nga nasakit sulod sa 18 ka tuig kay gisudlag demonyo. Siya nagtikuko ug dili na makatuyhad. 12  Pagkakita ni Jesus kaniya, siya miingon: “Babaye, mamaayo ka sa imong sakit.”+ 13  Unya gipatong ni Jesus ang iyang mga kamot kaniya ug dihadiha natul-id ang lawas sa babaye, ug gidayeg niya ang Diyos. 14  Apan nasuko ang opisyal nga nagdumala sa sinagoga kay si Jesus nang-ayo sa Igpapahulay. Siya miingon sa panon: “Dunay unom ka adlaw sa paghimo sa mga buluhaton.+ Busa panganhi mo ug magpaayo nianang mga adlawa, ug dili sa adlawng Igpapahulay.”+ 15  Apan ang Ginoo miingon kaniya: “Mga salingkapaw,+ dili ba ginabadbaran ninyo ang inyong torong baka o asno bisag Igpapahulay ug ginadala kini sa gawas sa kuwadra aron paimnon?+ 16  Kining bayhana nga anak ni Abraham gigapos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba angay lang siyang badbaran sa adlawng Igpapahulay?” 17  Human niyag sulti niining mga butanga, ang tanan niyang magsusupak nangaulaw. Apan ang tibuok panon sa katawhan nagsadya sa tanang kahibulongang butang nga iyang gibuhat.+ 18  Busa siya miingon: “Sama sa unsa ang Gingharian sa Diyos, ug sa unsa nako kini ikatandi? 19  Sama kini sa liso sa mustasa nga gitanom sa usa ka tawo sa iyang tanaman. Kini mitubo ug nahimong kahoy, ug ang mga langgam nagsalag sa mga sanga niini.”+ 20  Siya miingon pag-usab: “Sa unsa nako ikatandi ang Gingharian sa Diyos? 21  Sama kini sa lebadura* nga gikuha ug gisagol sa usa ka babaye ngadto sa tulo ka dagkong takos* sa harina hangtod nga mitubo ang tibuok minasa.”+ 22  Ug siya nanudlo sa mga siyudad ug kabaryohan, ug nagpadayon sa iyang panaw paingon sa Jerusalem. 23  Karon may tawo nga nangutana niya: “Ginoo, diyutay ra ba ang maluwas?” Siya miingon kanila: 24  “Paningkamot pag-ayo nga makasulod mo sa sigpit nga pultahan,+ kay sultihan mo nako, daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. 25  Dihang matrangkahan na sa tagbalay ang pultahan ug kamo manuktok sa gawas sa pultahan ug moingon, ‘Senyor, ablihi mi,’+ siya motubag, ‘Wala ko makaila ninyo.’ 26  Unya kamo moingon, ‘Kami nangaon ug nanginom uban nimo, ug ikaw nanudlo diha sa dagkong dalan sa among siyudad.’+ 27  Apan siya motubag, ‘Wala ko makaila ninyo. Pahilayo kanako, kamong tanang mamumuhat ug daotan!’ 28  Didto kamo magdanguyngoy ug magkagot sa inyong mga ngipon kay makita ninyo si Abraham, Isaac, Jacob, ug ang tanang propeta nga tua sa Gingharian sa Diyos, apan kamo gisalibay sa gawas.+ 29  Dugang pa, mangabot ang mga tawo gikan sa sidlakan, kasadpan, amihanan, ug habagatan, ug sila mangaon* sa lamesa sa Gingharian sa Diyos. 30  Ug tan-awa! may mga naulahi nga mauna, ug may mga nauna nga maulahi.”+ 31  Niana mismong higayona, miabot ang pipila ka Pariseo ug giingnan siya: “Pahawa dinhi ug lakaw na, kay gusto kang patyon ni Herodes.” 32  Ug siya miingon kanila: “Lakaw ug sultihi kanang irong ihalas,* ‘Ako magpalayas ug mga demonyo ug mag-ayog mga masakiton karong adlawa ug ugma, ug sa ikatulong adlaw matapos na ko.’ 33  Apan kinahanglang taposon nako kini karon, ugma, ug sa sunod adlaw. Ug ako molakaw kay ang usa ka propeta dili mahimong patyon sa gawas sa Jerusalem.+ 34  Jerusalem, Jerusalem, inyong gipamatay ang mga propeta ug gibato kadtong gipadala kaninyo!+ Pagkadaghang higayon nga gusto nakong tigomon ang inyong mga anak sama sa pagtigom sa himungaan sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako! Apan midumili mo.+ 35  Tan-awa! Ang inyong templo* mabiniyaan.+ Sultihan mo nako, dili na gyod mo makakita nako hangtod nga kamo moingon: ‘Bulahan siya nga mianhi sa ngalan ni Jehova!’”*+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
Literal, “tulo ka seah.” Ang usa ka seah katumbas sa 7.33 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
Literal, “mohirag.”
Sa Israel, ang irong ihalas nailhang malipatlipaton.
Literal, “balay.”
Tan-awa ang Apendise A5.