Sumala ni Lucas 5:1-39

  • Milagrosong pagkakuhag isda; unang mga tinun-an (1-11)

  • Sanlahon giayo (12-16)

  • Paralitiko giayo ni Jesus (17-26)

  • Levi gitawag ni Jesus (27-32)

  • Pangutana bahin sa pagpuasa (33-39)

5  Usa ka higayon niana, si Jesus nagtindog daplin sa lanaw sa Genesaret*+ nga nagtudlo sa pulong sa Diyos, ug ang panon sa katawhan naminaw ug midutdot kaniya.  Unya nakakita siyag duha ka sakayan sa daplin sa lanaw, apan ang mga mangingisda mikawas na ug nagwaswas sa ilang mga pukot.+  Misakay siya sa usa sa mga sakayan ni Simon ug mihangyo nga ipalayo kinig diyutay sa baybayon. Unya siya milingkod sa sakayan ug nanudlo sa katawhan.  Human siya manudlo, giingnan niya si Simon: “Mangadto ta sa lawom, ug itaktak ang inyong pukot aron makakuha mo.”  Apan si Simon mitubag: “Magtutudlo, tibuok gabii ming nangisda ug wala miy nakuha,+ apan kay miingon man ka, akong itaktak ang pukot.”  Dihang gibuhat nila kini, nakakuha silag daghan kaayong isda. Gani nagisi ang ilang pukot.+  Busa ilang gikamay ang kauban nilang mga mangingisda sa laing sakayan aron magpatabang, ug ang duha ka sakayan napunog isda, nga halos maunlod na.  Pagkakita niini, si Simon Pedro mihapa sa tiilan ni Jesus ug miingon: “Pahilayo kanako Ginoo, kay makasasala ko.”  Siya ug ang iyang mga kauban nahingangha tungod sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha, 10  maingon man ang mga kauban sa negosyo ni Simon nga si Santiago ug Juan, nga mga anak ni Zebedeo.+ Apan si Jesus miingon kang Simon: “Ayaw nag kahadlok. Sukad karon mangisda na kag mga tawo.”+ 11  Busa ilang gidalag balik sa baybayon ang mga sakayan, gibiyaan ang tanan, ug misunod kaniya.+ 12  Sa laing higayon samtang didto siya sa usa sa mga siyudad, dihay tawo nga punog sanla! Pagkakita niya kang Jesus, siya miyukbo ug nagpakiluoy kaniya: “Ginoo, kon gusto lang nimo, ikaw makahinlo nako.”+ 13  Busa iyang gihikap siya ug giingnan: “Gusto ko! Mamahinlo ka.” Dihadiha nawala ang iyang sanla.+ 14  Unya gidid-an niya ang tawo sa pagsulti niini kang bisan kinsa, ug giingnan siya: “Apan adto sa saserdote ug ipakita ang imong kaugalingon, ug pagtanyag ug halad sumala sa gisugo ni Moises+ aron mapamatud-an nila nga naayo na ka.”+ 15  Apan mikaylap pag-ayo ang balita bahin kaniya, ug daghang tawo ang nagtigom aron maminaw ug magpaayo sa ilang mga sakit.+ 16  Bisan pa niana, kanunay siyang moadto sa mingaw nga mga dapit aron mag-ampo. 17  Niadtong panahona samtang siya nanudlo diha sa usa ka balay, may mga Pariseo ug magtutudlo sa Balaod nga nanglingkod didto. Gikan sila sa Galilea, Judea, ug Jerusalem. Ug gihatagan siya ni Jehova* ug gahom sa pagpang-ayo.+ 18  Karon dihay mga lalaki nga nagdayong ug paralisado diha sa teheras, ug naningkamot sila sa pagpasulod kaniya aron ibutang siya atubangan kang Jesus.+ 19  Apan dili sila makaagi tungod sa kadaghan sa tawo, mao nga misaka sila sa atop, gitangtang ang mga tisa, ug gitunton siya nga naghigda sa teheras taliwala sa mga tawo, sa atubangan ni Jesus. 20  Dihang nakita ni Jesus ang ilang pagtuo, giingnan niya ang paralisado: “Gipasaylo na ang imong mga sala.”+ 21  Niini ang mga eskriba ug Pariseo nangatarongan ug miingon: “Kinsa siya nga nakaako sa pagsultig pasipala? Naa pa ba diay makapasaylog mga sala gawas sa Diyos?”+ 22  Kay nasayod sa ilang gihunahuna, giingnan sila ni Jesus: “Nganong nangatarongan man mo niana sa inyong kasingkasing? 23  Hain ba ang mas sayon, ang pag-ingon, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala,’ o ang pag-ingon, ‘Bangon ug lakaw’? 24  Apan aron mahibalo mo nga ang Anak sa tawo may awtoridad sa pagpasaylog mga sala dinhi sa yuta,” siya miingon sa tawong paralisado: “Sultihan ti ka, Bangon, alsaha ang imong teheras, ug pauli sa inyo.”+ 25  Busa siya mibangon sa ilang atubangan, gialsa ang iyang gihigdaan, ug mipauli nga naghimaya sa Diyos. 26  Ug silang tanan nahingangha pag-ayo ug naghimaya sa Diyos. Sila usab nakaingon: “Karon pa ta sukad nakakitag sama niini!” 27  Human niini siya milakaw ug iyang nakita ang usa ka maniningil ug buhis nga ginganlag Levi nga naglingkod sa opisina sa buhis. Siya miingon kaniya: “Dali, mahimong akong sumusunod.”+ 28  Dihadiha si Levi mitindog, gibiyaan ang tanan, ug misunod kaniya. 29  Dayon si Levi naghikay ug dakong kombira sa iyang balay alang kang Jesus, ug apil sa mga nangaon* ang daghang maniningil ug buhis.+ 30  Tungod niini ang mga Pariseo ug ang ilang mga eskriba nagbagulbol sa iyang mga tinun-an, nga nag-ingon: “Nganong mikaon ug miinom man mo uban sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala?”+ 31  Si Jesus mitubag kanila: “Ang mga himsog wala magkinahanglag doktor, apan kadto lang mga masakiton.+ 32  Mianhi ko sa pagdapit, dili sa mga tawong matarong, kondili sa mga makasasala sa paghinulsol.”+ 33  May pipila nga miduol kaniya ug nangutana: “Ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga tinun-an sa mga Pariseo pirmeng magpuasa ug mangamuyo, apan ang imong mga tinun-an mangaon ug manginom.”+ 34  Si Jesus miingon: “Mapapuasa ba ninyo ang mga higala sa pamanhonon samtang kauban pa nila ang pamanhonon? 35  Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon+ kuhaon kanila, ug nianang panahona sila magpuasa na.”+ 36  Siya mihatag usab ug ilustrasyon kanila: “Walay tawo nga magtabas gikan sa bag-ong besti ug magtapak niini sa daang besti. Kon iya kining himoon, ang gitapak magbitas sa daang besti, ug dili sab kini mobagay sa daang besti.+ 37  Lain pa, walay tawo nga magsulod ug bag-ong bino sa daang panit nga sudlanag bino, kay ang bag-ong bino mobusisi sa daang panit nga sudlanan. Ang bino mausik ug ang panit nga sudlanan madaot. 38  Busa ang bag-ong bino angayng isulod sa bag-ong panit nga sudlanan. 39  Walay tawo nga human makatilaw ug daang bino ang mangita pag bag-ong bino, kay para niya, ‘Lami ang daan.’”

Mga Footnote

Dagat sa Galilea.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “naghirag sa lamesa.”