Sumala ni Lucas 10:1-42

  • Gipadala ni Jesus ang 70 (1-12)

  • Alaot ang dili mahinulsolong mga siyudad (13-16)

  • Ang 70 namalik (17-20)

  • Jesus nagdayeg sa Amahan sa iyang pag-uyon sa mga mapainubsanon (21-24)

  • Ilustrasyon sa maluluy-ong Samarianhon (25-37)

  • Jesus mibisita kang Marta ug Maria (38-42)

10  Human niadto, si Jesus mipilig 70 gawas sa iyang mga apostoles ug gipadala sila nga tinagurha+ nga mag-una kaniya sa matag siyudad ug baryo nga iyang adtoan.  Unya siya miingon kanila: “Sa pagkatinuod, daghan ang anihonon, apan diyutay ra ang mangangani. Busa hangyoa ninyo ang Agalon nga magpadalag dugang mangangani.+  Lakaw! Ipadala mo nako nga samag mga nating karnero taliwala sa mga lobo.+  Ayaw mo pagdalag sudlanag kuwarta, puntil sa pagkaon, ug sandalyas.+ Ayaw mog hunong aron timbayaon si bisan kinsa nga inyong matagboan sa dalan.  Kon mosulod mo sa usa ka balay, pag-ingon una: ‘Hinaot may kalinaw kining balaya.’+  Kon dunay higala sa kalinaw didto, ang inyong kalinaw maanaa kaniya. Apan kon wala, kini mobalik kaninyo.  Busa pabilin mo nianang balaya.+ Kaon ug inom sa ilang idalit ninyo,+ kay ang trabahador takos sa iyang suhol.+ Ayaw pagbalhinbalhin ug balay nga kaestaran.  “Dihang mosulod mo sa usa ka siyudad ug sila modawat kaninyo, kaon sa ilang idalit  ug ayoha ang ilang mga masakiton ug sultihi sila: ‘Ang Gingharian sa Diyos duol na.’+ 10  Apan kon dili mo dawaton sa usa ka siyudad, pangadto mo sa dagkong dalan niini ug ingna ang mga tawo: 11  ‘Among paphaon bisan ang abog nga namilit sa among tiil nga gikan sa inyong siyudad.*+ Apan hinumdomi nga ang Gingharian sa Diyos duol na.’ 12  Sultihan mo nako, sa Adlaw sa Paghukom ang silot nianang siyudara mas bug-at pa kay sa naagoman sa Sodoma.+ 13  “Alaot ka, Corasin! Alaot ka, Betsaida! kay kon nahitabo pa sa Tiro ug Sidon ang mga milagro* nga nahitabo kaninyo, dugay na unta silang naghinulsol nga nagsul-ob ug sakong panapton ug naglingkod sa abo.+ 14  Busa sa Adlaw sa Paghukom ang inyong silot mas bug-at pa kay sa naagoman sa Tiro ug Sidon. 15  Ug ikaw Capernaum, bayawon kaha ka ngadto sa langit? Sa Lubnganan* ka mopaingon! 16  “Siya nga namati kaninyo namati usab kanako.+ Ug siya nga nagsalikway kaninyo nagsalikway usab kanako. Dugang pa, siya nga nagsalikway kanako, nagsalikway usab Kaniya nga nagpadala kanako.”+ 17  Unya ang 70 malipayong namauli, ug miingon: “Ginoo, bisan ang mga demonyo mipatuo kanamo pinaagi sa imong ngalan.”+ 18  Niana siya miingon: “Nakita na nako nga si Satanas nahulog+ samag kilat gikan sa langit. 19  Tan-awa! Gihatagan mo nakog awtoridad sa pagyatak sa mga bitin ug tanga, ug gahom sa pagbuntog sa mga kaaway.+ Ug wala gayoy makadaot kaninyo. 20  Apan ayawg kalipay nga mipatuo ang mga demonyo kaninyo, kondili paglipay kay ang inyong mga ngalan nasulat sa langit.”+ 21  Nianang taknaa, siya napuno sa balaang espiritu ug nalipay pag-ayo ug miingon: “Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, gidayeg ka nako atubangan sa tanan kay imong gitago kining mga butanga gikan sa mga maalamon ug makinaadmanon+ ug gipadayag kini ngadto sa mga bata. Oo, Amahan ko, kay mao kini ang imong kabubut-on.+ 22  Ang tanang butang gitugyan na kanako sa akong Amahan, ug walay nakaila sa Anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa Anak+ ug niadtong buot tudloan sa Anak bahin sa Amahan.”+ 23  Dihang silasila na lang, giingnan niya ang iyang mga tinun-an: “Malipayon kadtong nakakita sa mga butang nga inyong nakita.+ 24  Kay sultihan mo nako, daghang propeta ug hari ang gustong makakita sa mga butang nga inyong nakita apan wala makakita niini,+ ug gustong makadungog sa mga butang nga inyong nadungog apan wala makadungog niini.” 25  Karon dihay tawong batid sa Balaod nga mitindog aron sulayan si Jesus ug miingon: “Magtutudlo, unsay kinahanglan nakong buhaton aron makabaton* kog kinabuhing walay kataposan?”+ 26  Siya mitubag: “Unsay nahisulat sa Balaod? Unsay nasabtan nimo sa imong gibasa?” 27  Ang tawo mitubag: “‘Higugmaa si Jehova* nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag,* sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna,’+ ug ‘higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.’”+ 28  Siya miingon kaniya: “Husto ang imong tubag, padayon kanang buhata ug mabatonan nimo ang kinabuhi.”+ 29  Apan kay gusto niyang ipakita nga matarong siya,+ ang tawo miingon kang Jesus: “Kinsa may akong higugmaon?” 30  Sa pagtubag si Jesus miingon: “Dihay tawo nga naglugsong gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico ang nabiktima sa mga tulisan. Ilang gikuha ang iyang besti ug mga butang, gikulata siya, ug gibiyaan nga himalatyon. 31  Karon, naatol nga may saserdote nga naglugsong niana nga dalan. Apan pagkakita niya sa tawo, miagi siya sa pikas daplin. 32  Unya may Levihanon nga naglugsong sa maong dalan. Pagkakita niya sa tawo, miagi sab siya sa pikas daplin. 33  Apan may Samarianhon+ nga miagi sab sa maong dalan. Pagkakita niya sa tawo, siya naluoy niini. 34  Busa giduol niya ang tawo, gibuboag lana ug bino ang iyang mga samad ug gibendahean kini. Unya iyang gisakay siya sa iyang asno ug gidala sa usa ka balay-abtanan ug giatiman siya. 35  Pagkaugma, gihatagan niyag duha ka denario* ang tag-iya sa balay-abtanan ug miingon: ‘Atimana siya, ug kon kulangon ni, bayran lang nako sa akong pagbalik.’ 36  Para nimo, kinsa nilang tulo ang tinuod nga nahigugma+ niadtong nabiktima sa mga tulisan?” 37  Siya mitubag: “Kadtong nagpakitag kaluoy niya.”+ Unya si Jesus miingon: “Lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat.”+ 38  Samtang nagpadayon sila sa ilang panaw, siya misulod sa usa ka baryo. Dinhi, giabiabi siya sa usa ka babaye nga ginganlag Marta+ sa balay niini. 39  Kining bayhana may igsoon nga ginganlag Maria, nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug nagpadayon sa pagpamati sa iyang gitudlo. 40  Apan si Marta puliki sa pag-andam ug pagkaon. Busa siya miduol kang Jesus ug miingon: “Ginoo, wala ra bay bale kanimo nga gipasagdan ko sa akong igsoon sa mga buluhaton? Palihog ingna siya nga tabangan ko.” 41  Ang Ginoo mitubag: “Marta, Marta, ikaw nabalaka ug napuliki sa daghang butang. 42  Apan wala ta magkinahanglag daghan, bisag usa lang paigo na. Gipili ni Maria ang maayong* bahin,+ ug dili kini kuhaon kaniya.”

Mga Footnote

Aron ipakita nga wala na silay tulubagon.
Literal, “gamhanang mga buhat.”
O “Hades.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “makapanunod.”
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise B14.
O “kinamaayohang.”