Sumala ni Lucas 18:1-43

  • Ilustrasyon sa nagbalikbalik nga balo (1-8)

  • Pariseo ug ang maniningil ug buhis (9-14)

  • Jesus ug ang mga bata (15-17)

  • Pangutana sa datong magmamando (18-30)

  • Kamatayon ni Jesus gitagna pag-usab (31-34)

  • Buta nga makililimos giayo (35-43)

18  Unya siya miasoy kanilag ilustrasyon aron ipasiugda nga kinahanglan silang mag-ampo kanunay ug dili moundang niana,+  nga nag-ingon: “Sa usa ka siyudad, dihay maghuhukom nga walay kahadlok sa Diyos ug pagtagad sa mga tawo.  Nianang siyudara usab may babayeng balo nga nagsigeg adto kaniya, nga nag-ingon, ‘Palihog hatagi kog hustisya batok sa akong kaaway sa korte.’  Sulod sa taas nga panahon, wala niya tabangi ang babaye. Apan sa ulahi siya naghunahuna, ‘Bisag wala koy kahadlok sa Diyos o pagtagad sa mga tawo,  hatagan nako siyag hustisya aron dili na siya magbalikbalik sa pagsamok kanako, kay napul-an na ko sa iyang pagsigeg hangyo.’”+  Unya ang Ginoo miingon: “Namatikdan ba ninyo ang giingon sa maghuhukom, bisag dili siya matarong?  Nan, labaw nang hatagan sa Diyos ug hustisya ang iyang mga pinili nga nagatuaw kaniya adlaw ug gabii,+ bisan pag daw nalangan siya kay siya nagmapailobon kanila.+  Sultihan mo nako, ipatuman dayon niya ang hustisya kanila. Apan inig-abot sa Anak sa tawo, makaplagan ba gayod niya kini nga pagtuo* sa yuta?”  Gihatagan sab niyag ilustrasyon ang pipila nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga matarong ug nag-isip sa uban ingong walay pulos: 10  “Duha ka tawo ang miadto sa templo aron mag-ampo, ang usa Pariseo ug ang lain maniningil ug buhis. 11  Ang Pariseo mitindog ug nag-ampo niining mga butanga, ‘Oh Diyos, nagpasalamat ko kanimo nga dili ko sama sa ubang tawo​—⁠mga mangingilkil, dili matarong, mananapaw⁠—​o niining maniningil ug buhis. 12  Kaduha ko magpuasa sa usa ka semana ug nagahatag kog ikapulo sa tanang butang nga akong nabatonan.’+ 13  Apan ang maniningil ug buhis nga nagtindog sa layo dili gani makaako sa paghangad sa langit, apan nagpamukpok sa iyang dughan, nga nag-ingon, ‘Oh Diyos, kaluy-i intawon ko, nga usa ka makasasala.’+ 14  Sultihan ta mo, kining tawhana mipauli sa iyang balay nga mas matarong kay sa Pariseo.+ Kay si bisan kinsa nga magbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos, apan kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.”+ 15  Gidala sab sa mga tawo kaniya ang ilang mga masuso aron iyang panalanginan* sila. Apan pagkakita sa mga tinun-an niini, ilang gibadlong sila.+ 16  Apan miingon si Jesus nga dalhon kaniya ang mga masuso, ug miingon: “Pasagdi ang mga bata nga moduol nako, ug ayaw silag pugngi, kay ang Gingharian sa Diyos alang niadtong sama kanila.+ 17  Sa pagkatinuod sultihan mo nako, si bisan kinsa nga dili modawat sa Gingharian sa Diyos sama sa pagdawat sa usa ka bata dili gayod makasulod niini.”+ 18  Usa ka magmamando ang nangutana kaniya: “Maayong Magtutudlo, unsay kinahanglan nakong himoon aron makapanunod ug kinabuhing walay kataposan?”+ 19  Si Jesus mitubag: “Nganong gitawag ko nimo nga maayo? Walay laing maayo gawas sa Diyos.+ 20  Nahibalo ka sa mga sugo: ‘Ayawg panapaw,+ ayaw pagpatay,+ ayawg pangawat,+ ayaw pagtestigo ug bakak,+ pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan.’”+ 21  Unya siya miingon: “Gituman nako ning tanan sukad pa sa pagkabata.” 22  Pagkadungog niini, si Jesus miingon kaniya: “May usa pa ka butang nga kinahanglan nimong himoon: Ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ihatag sa mga kabos ang kuwarta, ug makabaton kag bahandi sa langit; unya kuyog nako ug mahimong akong sumusunod.”+ 23  Pagkadungog niya niini, siya naguol pag-ayo kay siya dato man kaayo.+ 24  Si Jesus mitan-aw kaniya ug miingon: “Lisod gayod alang sa mga dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos!+ 25  Sa pagkatinuod, mas sayon pa alang sa kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa tawong dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos.”+ 26  Ang mga nakadungog nangutana: “Kon mao, kinsa pa may maluwas?”+ 27  Siya mitubag: “Ang mga butang nga imposible sa tawo posible sa Diyos.”+ 28  Apan si Pedro miingon: “Gibiyaan namo ang tanan ug misunod mi kanimo.”+ 29  Siya miingon kanila: “Sa pagkatinuod sultihan mo nako, kadtong mibiya sa iyang balay o asawa o mga igsoon o mga ginikanan o mga anak tungod sa Gingharian sa Diyos+ 30  makabaton karon ug mas daghan pa niini, ug sa umaabot nga sistema sa mga butang,* kinabuhing walay kataposan.”+ 31  Unya gitawag niya ang Dose ug giingnan sila: “Karon kita nagpaingon sa Jerusalem, ug ang tanang butang nga gisulat sa mga propeta bahin sa Anak sa tawo matuman.+ 32  Pananglitan, siya itugyan ngadto sa mga tawo sa kanasoran,+ ug siya bugalbugalan,+ insultohon, ug luwaan.+ 33  Ug human siya lapdosan, ilang patyon siya.+ Apan sa ikatulong adlaw siya banhawon.”+ 34  Apan wala kini masabti sa mga apostoles, kay wala pa ibutyag kanila ang kahulogan niining mga pulonga. 35  Samtang nagkaduol si Jesus sa Jerico, dihay buta nga naglingkod sa daplin sa dalan nga nagpakilimos.+ 36  Kay nakamatikod nga daghang tawo ang nangagi, nangutana siya kon unsay nagakahitabo. 37  Siya giingnan: “Naa si Jesus nga Nasaretnon!” 38  Busa siya misinggit: “Jesus, Anak ni David, kaluy-i ko!” 39  Gibadlong ug gipahilom siya sa mga tawo nga diha sa atubangan, apan misinggit pa hinuon siyag kusog: “Anak ni David, kaluy-i ko.” 40  Unya si Jesus mihunong ug misugo nga dad-on kaniya ang tawo. Dayon gipangutana siya ni Jesus: 41  “Unsay gusto nimo nga akong buhaton kanimo?” Siya miingon: “Ginoo, gusto kong makakita pag-usab.” 42  Busa si Jesus miingon kaniya: “Makakita ka na; ang imong pagtuo nakapaayo kanimo.”+ 43  Dihadiha siya nakakita pag-usab ug misunod kaniya,+ nga nagdayeg sa Diyos. Pagkakita sa mga tawo niini, sila usab nagdayeg sa Diyos.+

Mga Footnote

O “ang sama niini nga pagtuo.” Literal, “ang pagtuo.”
Literal, “hikapon.”
O “umaabot nga panahon.” Tan-awa sa Glossary.