Sumala ni Lucas 16:1-31

  • Ilustrasyon sa dili matarong nga piniyalan (1-13)

    • ‘Ang kasaligan sa gagmayng butang kasaligan sa dagko’ (10)

  • Balaod ug Gingharian sa Diyos (14-18)

  • Ilustrasyon sa tawong dato ug si Lazaro (19-31)

16  Siya miingon usab sa iyang mga tinun-an: “May tawong dato nga dunay piniyalan,* kinsa giakusahan nga nag-usik-usik sa iyang kabtangan.  Busa iya kining gitawag ug giingnan, ‘Unsa kining akong nadungog bahin kanimo? Ambi ang rekord sa mga transaksiyon, kay dili na ikaw ang magdumala sa akong balay.’  Busa ang piniyalan naghunahuna, ‘Unsa may akong buhaton nga tangtangon man ko sa akong agalon ingong piniyalan? Wala koy igong kusog sa pagpanguma, ug maulaw ko nga magpakilimos.  Ah, nahibalo na ko sa akong buhaton, aron dihang papahawaon na ko, may magpapuyo nako sa ilang balay.’  Dayon usa-usa niyang gipatawag ang tanang nakautang sa iyang agalon, ug iyang giingnan ang una, ‘Pilay imong utang sa akong agalon?’  Kini mitubag, ‘Usa ka gatos ka banga* nga lana sa olibo.’ Siya miingon kaniya, ‘Ania ang imong sinulat nga kasabotan. Lingkod ug sulati dayon nig 50.’  Sunod, siya miingon sa lain pa, ‘Ikaw, pilay imong utang?’ Kini mitubag, ‘Usa ka gatos ka cor* nga trigo.’ Siya miingon kaniya, ‘Ania ang imong sinulat nga kasabotan. Sulati nig 80.’  Ug ang agalon nakadayeg sa piniyalan bisag dili kini matarong, kay maalamon* ang iyang gihimo. Kay ang mga tawo niini nga sistema sa mga butang* mas maalamon sa praktikal nga paagi kay sa mga anak sa kahayag.+  “Dugang pa, sultihan mo nako: Pagbaton mog mga higala sa langit pinaagi sa dili matarong nga mga bahandi,+ aron dihang mahanaw kini,* sila magadawat kaninyo sa walay kataposang mga puloy-anan.+ 10  Ang tawo nga kasaligan sa gagmayng butang kasaligan sab sa dagko, ug ang tawo nga dili matarong sa gagmayng butang dili sab matarong sa dagko. 11  Busa kon dili mo kasaligan maylabot sa dili matarong nga mga bahandi, kinsay mopiyal kaninyo sa tinuod nga mga bahandi? 12  Ug kon dili mo kasaligan sa mga butang nga iya sa uban, kinsay mohatag ninyo sa ganti nga alang kaninyo?+ 13  Walay sulugoon nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay dumtan niya ang usa ug higugmaon ang lain, o unongan niya ang usa ug tamayon ang lain. Dili mahimo nga magpaulipon mo sa Diyos ug sa Bahandi.”+ 14  Karon ang mga Pariseo, kinsa mga mahigugmaon sa salapi, nakadungog niining mga butanga ug nangyam-id kaniya.+ 15  Busa giingnan niya sila: “Nagpakamatarong mo atubangan sa mga tawo,+ apan nahibalo ang Diyos sa inyong kasingkasing.+ Kay ang giisip sa mga tawo nga bililhon kaayo, dulumtanan sa panan-aw sa Diyos.+ 16  “Ang Balaod ug ang basahon sa mga Propeta gipahayag hangtod sa panahon ni Juan. Sukad niadto, ang Gingharian sa Diyos gipahayag ingong maayong balita, ug ang tanang matang sa tawo naningkamot pag-ayo sa pagsulod niana.+ 17  Sa pagkatinuod, mahanaw pa ang langit ug yuta kay sa dili matuman ang bisan usa ka tipik sa letra sa Balaod.+ 18  “Si bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa ug magminyog lain makapanapaw, ug bisan kinsa nga magminyog babayeng gidiborsiyohan makapanapaw.+ 19  “May usa ka tawong dato nga tigbestig purpura* ug lino nga panapton, ug adlaw-adlaw siyang nagpahimulos sa iyang kaharuhay. 20  Apan may makililimos nga ginganlag Lazaro nga pirmeng dad-on sa ganghaan sa tawong dato. Siya nalukop ug mga nuka 21  ug nangandoy nga mabusog sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa tawong dato. Ang mga iro sab manuol ug motilap sa iyang mga nuka. 22  Paglabay sa panahon, ang makililimos namatay ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran* ni Abraham. “Ang tawong dato namatay sab ug gilubong. 23  Samtang nag-antos sa Lubnganan,* giyahat niya ang iyang mga mata ug nakita niya si Abraham sa layo, ug si Lazaro diha sa kiliran* niini. 24  Busa siya misinggit, ‘Amahan nga Abraham, kaluy-i ko, ug paanhia si Lazaro aron ituslob niya sa tubig ang tumoy sa iyang tudlo ug mabugnawan ang akong dila, kay nag-antos ko sa tumang kasakit niining nagdilaab nga kalayo.’ 25  Apan si Abraham miingon, ‘Anak, hinumdomi nga sa buhi ka pa natagbaw ka sa maayong mga butang, samtang si Lazaro nag-antos sa dili maayong kahimtang. Apan siya karon gihupay dinhi, samtang ikaw anaa sa kasakit. 26  Gawas pa, may dakong bung-aw nga gipahimutang tali kanato aron nga kadtong gustong moanha kaninyo dili makatabok, ug kadtong gustong moanhi kanamo dili makalabang.’ 27  Unya siya miingon, ‘Kon mao, hangyoon ka nako amahan, paadtoa siya sa balay sa akong amahan, 28  aron mapasidan-an niya ang akong lima ka igsoong lalaki aron dili sab sila maanhi niining dapit sa pagsakit.’ 29  Apan si Abraham miingon, ‘Anaa nila si Moises ug ang mga Propeta, papamatia sila kanila.’+ 30  Unya siya miingon, ‘Dili sila mamati, amahan nga Abraham, gawas kon may usa nga gikan sa mga patay ang moadto kanila, sila maghinulsol.’ 31  Apan si Abraham miingon, ‘Kon dili sila mamati kang Moises+ ug sa mga Propeta, dili gihapon sila makombinsir bisan pag may mobangon gikan sa mga patay.’”

Mga Footnote

O “tigdumala sa balay.”
O “bath.” Ang usa ka bath maoy 22 litros (5.81 ka galon). Tan-awa ang Apendise B14.
Ang usa ka cor maoy 220 litros. Tan-awa ang Apendise B14.
O “praktikal.”
O “niining panahona.” Tan-awa sa Glossary.
O “mawad-an kinig bili.”
Duolduol sa violet.
Literal, “dughan.”
O “Hades.” Tan-awa sa Glossary.
Literal, “dughan.”