Sumala ni Lucas 14:1-35

  • Tawong nanghupong giayo sa Igpapahulay (1-6)

  • Mahimong mapainubsanong bisita (7-11)

  • Dapita kadtong walay ikabalos (12-14)

  • Ilustrasyon sa mga dinapit nga mibalibad (15-24)

  • Kadtong buot mahimong tinun-an (25-33)

  • Asin nga mawad-an sa kaparat (34, 35)

14  Usa niana ka Igpapahulay, siya mikaon sa balay sa usa sa mga lider sa mga Pariseo, ug ilang gipanid-an siya pag-ayo.  Ug didto sa iyang atubangan ang usa ka tawong nanghupong.*  Busa gipangutana ni Jesus ang mga batid sa Balaod ug ang mga Pariseo: “Gitugot ba sa balaod ang pagpang-ayo panahon sa Igpapahulay o wala?”+  Apan wala sila motubag. Niana iyang gigunitan ang tawo, giayo kini, ug gipalakaw.  Unya siya miingon kanila: “Kinsa kaninyo, nga kon mahulog sa atabay ang iyang anak o torong baka,+ ang dili dayon magbira kaniya sa adlawng Igpapahulay?”+  Wala sila makatubag niini.  Dihang namatikdan niya nga ang mga dinapit nanglingkod sa labing prominenteng mga dapit,+ siya mihatag ug ilustrasyon kanila:  “Kon may modapit nimo sa usa ka kombira sa kasal, ayawg lingkod sa labing prominenteng dapit+ kay basig may laing dinapit nga mas inila kay kanimo.  Ug ang nagdapit kaninyo moduol ug moingon kanimo, ‘Siyay palingkora dinhi.’ Unya mopahawa ka nga naulawan ug molingkod sa labing ubos nga dapit. 10  Apan kon dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron dihang duolon ka sa nagdapit nimo siya moingon, ‘Higala, adto lingkod sa prominenteng dapit.’ Unya mapasidunggan ka atubangan sa tanang bisita.+ 11  Kay si bisan kinsa nga magbayaw sa iyang kaugalingon ipaubos, ug kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.”+ 12  Dayon giingnan niya ang tawo nga nagdapit niya: “Kon maghikay kag paniudto o panihapon, ayawg dapita ang imong mga higala o mga igsoon o mga paryente o ang imong mga silingang dato. Kay basig ila sab kang dapiton ingong balos kanimo. 13  Apan kon maghikay kag kombira, dapita ang mga kabos, bakol, buta, ug ubang baldado.+ 14  Niana magmalipayon ka, kay wala man silay ikabalos nimo. Kay ikaw pagabaslan unya sa pagkabanhaw+ sa mga matarong.” 15  Pagkadungog niini, usa sa mga bisita miingon kaniya: “Malipayon siya nga magakaon didto sa Gingharian sa Diyos.” 16  Si Jesus miingon kaniya: “Dihay tawo nga naghikay ug dakong panihapon,+ ug daghan ang iyang gidapit. 17  Sa tingpanihapon na, gisugo niya ang iyang ulipon nga ingnon ang mga dinapit, ‘Dali na mo, kay andam na ang pagkaon.’ 18  Apan silang tanan nangitag pasangil.+ Ang una miingon, ‘Nakapalit kog uma ug kinahanglan nako ning adtoon ug tan-awon. Pasensiya na nga dili ko makaadto.’ 19  Ang lain miingon, ‘Nakapalit kog lima ka paris nga baka ug ako sa ning susihon. Pasensiya na nga dili ko makaadto.’+ 20  Ang lain pa miingon, ‘Bag-o ra kong naminyo mao nga dili ko makaadto.’ 21  Busa mipauli ang ulipon ug gisulti kining mga butanga sa iyang agalon. Niana ang agalon nasuko ug miingon sa iyang ulipon, ‘Pagdali, adto sa dagkong dalan ug sa mga eskinita sa siyudad, ug dad-a dinhi ang mga kabos, buta, bakol, ug baldado.’ 22  Pagbalik sa ulipon, siya miingon, ‘Agalon, nabuhat na nako ang imong gisugo, pero naa pay bakante.’ 23  Busa ang agalon miingon sa ulipon, ‘Adto sa mga karsada ug mga agianan, ug pugsa sila sa pag-anhi aron mapuno ang akong balay.+ 24  Kay sultihan mo nako, walay usa niadtong akong gidapit ang makatilaw sa akong panihapon.’”+ 25  Karon may dakong panon sa katawhan nga mikuyog niya sa pagpanaw, ug siya miatubang nila ug miingon: 26  “Kon ang usa buot nga mahimong akong tinun-an apan siya mas nahigugma* sa iyang amahan, inahan, asawa, mga anak, mga igsoon, ug bisan sa iyang kaugalingon kay kanako,+ siya dili mahimong akong tinun-an.+ 27  Si bisan kinsa nga buot mosunod kanako kinahanglang magpas-an sa iyang estaka sa pagsakit.* Kay kon dili, siya dili mahimong akong tinun-an.+ 28  Pananglitan, kinsa kaninyo nga buot magtukod ug torre ang dili una molingkod ug kuwentahon ang gasto aron matino kon duna ba siyay igong kuwarta nga ikahuman niini? 29  Kay kon dili, basig igo lang siyang makabutang sa pundasyon niini apan dili makahuman, ug ang tanang makakita magbiaybiay niya, 30  nga mag-ingon: ‘Kining tawhana nagpatugatugag tukod apan dili diay makahuman.’ 31  O kinsang haria nga makiggubat sa laing hari ang dili una molingkod ug mangonsulta kon makadaog ba siya uban sa iyang 10,000 ka sundalo batok sa iyang kaaway nga may 20,000 ka sundalo? 32  Kon sa iyang tan-aw dili siya makadaog, nan samtang layo pa ang kaaway magpadala siyag grupo sa mga embahador aron makigdait kaniya. 33  Busa hinumdomi ninyo nga kadtong dili mobiya sa tanan niyang kabtangan dili mahimong akong tinun-an.+ 34  “Sa pagkatinuod, ang asin maayo. Apan kon ang asin mawad-an sa kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini?+ 35  Dili na kini mapuslan sa yuta o magamit nga abono kondili ilabay na lang kini sa mga tawo. Kadtong makadungog, paminaw pag-ayo.”+

Mga Footnote

O “may edema,” sobrang pagdaghan sa tubig sa lawas.
Literal, “siya wala magdumot.”
Tan-awa sa Glossary.