Sumala ni Lucas 8:1-56

  • Mga babayeng mikuyog kang Jesus (1-3)

  • Ilustrasyon sa magpupugas (4-8)

  • Kon nganong migamit si Jesus ug ilustrasyon (9, 10)

  • Ilustrasyon sa magpupugas gipatin-aw (11-15)

  • Lampara dili takloban (16-18)

  • Inahan ug mga igsoon ni Jesus (19-21)

  • Gipahunong ni Jesus ang unos (22-25)

  • Mga demonyo gipaadto ni Jesus sa mga baboy (26-39)

  • Anak ni Jairo; babaye mihikap sa besti ni Jesus (40-56)

8  Wala madugay human niana, siya miadto sa mga siyudad ug mga baryo, nga nagwali sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos.+ Kauban niya ang Dose,  ug ang pipila ka babaye nga gipagulaan niyag mga demonyo ug giayo sa ilang mga sakit: si Maria nga gitawag nga Magdalena, kinsa gigulaan ug pito ka demonyo;  si Juana,+ ang asawa ni Cusa nga sinaligan ni Herodes; si Susana; ug daghan pang babaye nga nag-alagad kanila pinaagi sa ilang mga kabtangan.+  Dihang nagkatapok ang dakong panon sa katawhan uban niadtong nanguyog niya gikan sa mga siyudad, siya miasoy nilag ilustrasyon:+  “Dihay magpupugas nga milakaw aron magpugas. Samtang nagsabod siyag binhi, ang uban niini nahulog daplin sa dalan ug natamaktamakan, ug gituka kini sa mga langgam.+  Ang uban nahulog sa kabatoan, ug human moturok, kini nalaya kay walay tubig nga masuhop.+  Ang uban nahulog sa kasampinitan, ug ang mga sampinit nga mitubo uban niini mituok niini.+  Apan ang uban nahulog sa maayong yuta, ug sa pagtubo niini, kini namungag 100 ka pilo.”+ Human niyag sulti niining mga butanga, siya miingon sa kusog nga tingog: “Kadtong makadungog, paminaw pag-ayo.”+  Gipangutana siya sa iyang mga tinun-an kon unsay kahulogan sa maong ilustrasyon.+ 10  Siya miingon: “Gitugot sa Diyos nga makasabot mo sa sagradong mga tinago sa Gingharian sa Diyos, apan ngadto sa uban gisulti kini pinaagig mga ilustrasyon,+ mao nga bisag nagtan-aw, sila wala makakita, ug bisag namati, sila wala makasabot.+ 11  Kini ang kahulogan sa ilustrasyon: Ang binhi mao ang pulong sa Diyos.+ 12  Kadtong naa sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog sa pulong, apan ang Yawa miabot ug gisakmit ang pulong gikan sa ilang kasingkasing aron dili sila motuo ug maluwas.+ 13  Kadtong naa sa kabatoan mao silang nakadungog sa pulong ug malipayong midawat niini, apan wala kini makagamot. Sila mituo sa makadiyot, apan panahon sa pagsulay sila mibiya.+ 14  Bahin sa mga nahulog sa kasampinitan, sila kadtong nakadungog apan nalinga sa mga kabalaka, bahandi,+ ug mga kalipayan sa kinabuhi.+ Sila natuok sa bug-os ug wala mohamtong.*+ 15  Bahin niadtong naa sa maayong yuta, sila kadtong nakadungog sa pulong nga may madinawaton ug maayong kasingkasing.+ Padayon nilang gihuptan ang pulong ug namunga uban ang paglahutay.+ 16  “Walay tawo nga magdagkot ug lampara ug dayon takloban kini o ibutang ilalom sa katre. Apan ibutang niya kini sa tangkawan* aron mohatag kinig kahayag niadtong mosulod.+ 17  Kay walay tinago nga dili mabutyag, ug walay butang nga gitagoan pag-ayo nga dili mahibaloan ug dili madayag.+ 18  Busa angay mong mamati pag-ayo, kay kadtong duna nay iya, hatagan ug dugang pa.+ Apan kadtong walay iya, bisan ang iyang gituohan nga naa niya kuhaon kaniya.”+ 19  Karon giadto siya sa iyang inahan ug mga igsoon,+ apan dili sila makaduol niya tungod sa kadaghan sa tawo.+ 20  Busa may miingon kang Jesus: “Ang imong inahan ug mga igsoon tua sa gawas. Gusto nilang makita ka.” 21  Siya mitubag: “Kini silang namati sa pulong sa Diyos ug nagatuman niini mao ang akong inahan ug mga igsoon.”+ 22  Usa ka adlaw niana siya ug ang iyang mga tinun-an misakayg sakayan, ug siya miingon kanila: “Manabok ta sa pikas tampi sa lanaw.” Busa sila milawig.+ 23  Apan samtang sila naglawig, siya nakatulog. Dayon mihuros ang kusog nga unos, ug ang ilang sakayan nasudlag tubig ug hapit nang malunod.+ 24  Busa ilang giadto siya ug gipukaw: “Magtutudlo, Magtutudlo, mangamatay na ta!” Siya mibangon ug gibadlong ang hangin ug ang dagkong balod. Niana milurang ang unos, ug milinaw ang lanaw.+ 25  Unya siya miingon kanila: “Asa man ang inyong pagtuo?” Sila nahadlok ug nahibulong, nga nagpangutan-anay: “Kinsa man gyod diay ni siya? Kay bisan ang hangin ug tubig iya mang gibadlong, ug kini mipatuo niya.”+ 26  Sila midunggo sa rehiyon sa mga Gerasanhon,+ nga atbang sa Galilea. 27  Apan pagkawas niya sa sakayan, gisugat siyag tawong gidemonyohan nga gikan sa siyudad. Dugay na siyang wala magbesti, ug siya nagpuyo sa sementeryo,* dili sa balay.+ 28  Pagkakita niya kang Jesus, siya misinggit ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon: “Unsa may imong tuyo nako, Jesus nga Anak sa Labing Hataas nga Diyos? Maluoy ka, ayaw kog siloti.”+ 29  (Tungod kini kay gimandoan ni Jesus ang daotang* espiritu nga mogula sa tawo. Kadaghan na siyang giatake niini,*+ ug sublisubli na siyang gikadenahan sa mga kamot ug tiil ug giguwardiyahan, apan iyang bugtoon ang mga gapos ug dad-on siya sa demonyo ngadto sa mingaw nga mga lugar.) 30  Si Jesus nangutana kaniya: “Unsay imong ngalan?” Siya miingon: “Lehiyon,”* kay daghang demonyo ang misulod kaniya. 31  Ug nagsige silag hangyo niya nga dili sila paadtoon sa kahiladman.+ 32  Karon dihay panon sa mga baboy+ nga nangungad sa bukid. Busa ilang gihangyo siya nga tugotan silang mosulod sa mga baboy, ug iyang gitugtan sila.+ 33  Niana ang mga demonyo nanggula sa tawo ug nanulod sa mga baboy, ug ang mga baboy naglumbag panagan paingon sa pangpang ug nangambak, ug nangalumos sila sa lanaw. 34  Pagkakita niini sa mga tig-alima, nanagan sila ug gibalita nila kini sa siyudad ug kabaryohan. 35  Unya ang mga tawo nangadto aron susihon ang nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug nakita nila ang tawong gigulaan sa mga demonyo, nga nagbesti na ug maayo nag pangisip. Siya naglingkod sa tiilan ni Jesus, ug sila nangahadlok. 36  Gisultihan sila sa mga nakakita sa nahitabo kon sa unsang paagi naayo ang tawong gidemonyohan. 37  Busa ang mga Gerasanhon mihangyo niya nga mopahawa sa ilang lugar, kay sila nangahadlok pag-ayo. Unya siya misakay sa sakayan ug mibiya. 38  Apan ang tawong gigulaan sa mga demonyo nagsigeg hangyo nga mokuyog niya, apan iya kining gipalakaw ug giingnan:+ 39  “Pauli sa inyo, ug padayong isulti ang mga butang nga gibuhat sa Diyos kanimo.” Busa siya milakaw ug gisulti niya sa tibuok siyudad ang gibuhat ni Jesus kaniya. 40  Pagbalik ni Jesus sa Galilea, giabiabi siya sa mga tawo kay silang tanan nagpaabot man niya.+ 41  Ug may lalaking miabot nga ginganlag Jairo, usa ka nagadumalang opisyal sa sinagoga. Miluhod siya kang Jesus ug nagpakiluoy kaniya nga moadto sa iyang balay,+ 42  kay ang iyang bugtong anak nga babaye, nga mga 12 anyos, himalatyon na. Samtang naglakaw si Jesus, ang panon sa mga tawo midutdot niya. 43  Karon dihay babaye nga gitalinug-an+ sulod na sa 12 ka tuig, ug wala gyoy nakaayo niya.+ 44  Miadto siya sa luyo ni Jesus ug mihikap sa bitaybitay sa sidsid sa iyang besti,+ ug dihadiha mihunong ang iyang pagtalinugo. 45  Busa si Jesus miingon: “Kinsay mihikap nako?” Walay miangkon nilang tanan, mao nga si Pedro miingon: “Magtutudlo, daghan kaayong tawo ang milibot ug midutdot nimo.”+ 46  Apan si Jesus miingon: “Dunay mihikap nako, kay may gahom+ nga migula kanako.” 47  Pagkakita niya nga namatikdan ang iyang gihimo, ang babaye miduol nga nagkurog ug miluhod niya. Gitug-an niya atubangan sa tanang tawo kon nganong mihikap siya kang Jesus ug kon giunsa niya pagkaayo dihadiha. 48  Apan siya miingon: “Anak, ang imong pagtuo nakapaayo nimo. Lakaw nga malinawon.”+ 49  Samtang nagsulti pa siya, may lalaking miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon: “Patay na ang imong anak nga babaye; ayaw nag hasola ang Magtutudlo.”+ 50  Pagkadungog niini, si Jesus miingon: “Ayawg kahadlok, pagbaton lag pagtuo, ug siya mabuhi.”+ 51  Pag-abot niya sa balay, wala siyay gitugtan nga mosulod uban niya gawas kang Pedro, Juan, Santiago, ug sa mga ginikanan sa dalagita. 52  Apan ang mga tawo nanghilak ug nagpukpok sa ilang dughan tungod sa kasubo. Busa siya miingon: “Ayaw na mog panghilak,+ kay wala siya mamatay kondili natulog ra.”+ 53  Tungod niini ilang gikataw-an siya kay nahibalo sila nga patay na ang dalagita. 54  Apan gigunitan niya ang kamot niini ug miingon: “Inday, bangon!”+ 55  Ug siya nabuhi*+ ug mibangon dayon,+ ug iyang gipahatagan siyag makaon. 56  Nalipay pag-ayo ang iyang mga ginikanan, apan gidid-an sila ni Jesus sa pagsulti sa nahitabo kang bisan kinsa.+

Mga Footnote

O “wala mamungag maayong bunga.”
Iningles, lampstand.
O “handomanang mga lubnganan.”
Literal, “hugaw nga.”
O posible, “Dugay na siyang gikontrolar niini.”
Tan-awa ang footnote sa Mat 26:53.
Literal, “Ug mibalik ang iyang espiritu.” Tan-awa sa Glossary ang “Espiritu.”