Sumala ni Lucas 22:1-71

 • Plano sa pagpatay kang Jesus (1-6)

 • Pagpangandam sa kataposang Paskuwa (7-13)

 • Pagsaulog sa Panihapon sa Ginoo (14-20)

 • “Ang akong magbubudhi nia uban kanako sa lamesa” (21-23)

 • Naglalis kon kinsay labaw (24-27)

 • Pakigsaad ni Jesus sa usa ka gingharian (28-30)

 • Paglimod ni Pedro gitagna (31-34)

 • Magmaandam; duha ka espada (35-38)

 • Pag-ampo ni Jesus sa Bukid sa mga Olibo (39-46)

 • Jesus gidakop (47-53)

 • Pedro milimod kang Jesus (54-62)

 • Jesus gibugalbugalan (63-65)

 • Husay sa Sanhedrin (66-71)

22  Karon duol na ang Pista sa Tinapay nga Walay Pangpatubo,* nga gitawag ug Paskuwa.+  Ang pangulong mga saserdote ug mga eskriba nangitag maayong paagi nga mapatay siya,+ kay nahadlok man sila sa mga tawo.+  Unya giimpluwensiyahan ni Satanas ang kasingkasing ni Judas, ang usa nga ginganlag Iskariote, usa sa Dose.+  Miadto siya sa pangulong mga saserdote ug sa mga kapitan sa templo ug nakigsabot kanila kon unsaon pagtugyan* si Jesus kanila.+  Nalipay sila ug nagkauyon nga hatagan siyag salaping plata.*+  Misugot siya ug nangitag maayong higayon sa pagtugyan* kaniya ngadto kanila, nga walay daghang tawo sa palibot.  Miabot na ang adlaw sa Pista sa Tinapay nga Walay Pangpatubo. Niining adlawa ang halad sa Paskuwa kinahanglang ihalad.+  Busa gisugo ni Jesus si Pedro ug Juan: “Lakaw, andama ninyo ang atong panihapon sa Paskuwa.”+  Sila nangutana: “Asa man mi nimo gustong mangandam niini?” 10  Siya miingon: “Inigsulod ninyo sa siyudad, may tawo nga motagbo ninyo nga magdalag banga sa tubig. Kuyog mo niya sa balay nga iyang sudlan,+ 11  ug ingna ang tag-iya sa balay, ‘Ang Magtutudlo miingon: “Asa ang lawak diin ako manihapon sa Paskuwa uban sa akong mga tinun-an?”’ 12  Ug iyang ipakita kaninyo ang dakong lawak sa itaas nga may mga galamiton. Andama didto ang panihapon.” 13  Busa sila milakaw, ug nahitabo gayod ang iyang giingon kanila. Ug sila nangandam sa Paskuwa. 14  Pagkilumkilom na, siya ug ang mga apostoles nanglingkod* libot sa lamesa.+ 15  Ug siya miingon kanila: “Gusto kaayo nako nga makauban mo niini nga panihapon sa Paskuwa sa dili pa ko mag-antos. 16  Kay sultihan mo nako, dili na ko mokaon pag-usab niini hangtod nga ang tanang butang matuman sa Gingharian sa Diyos.” 17  Dayon iyang gidawat ang kopa, nagpasalamat sa Diyos, ug miingon: “Inom kamo niini ug ipasa kini sa matag usa kaninyo, 18  kay sultihan ta mo, sukad karon dili na ko moinom ug bino nga gikan sa ubas hangtod moabot ang Gingharian sa Diyos.” 19  Dugang pa, siya nagkuhag tinapay,+ nagpasalamat, gipikaspikas kini, ug gipasa kanila, nga nag-ingon: “Kini nagkahulogan sa akong lawas+ nga igahatag alang kaninyo.+ Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.”+ 20  Ingon usab niini ang iyang gibuhat sa kopa human sa ilang panihapon, ug siya miingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad+ pinasukad sa akong dugo,+ nga igabubo alang kaninyo.+ 21  “Apan ang akong magbubudhi nia uban kanako sa lamesa.+ 22  Sa pagkatinuod, ang Anak sa tawo mamatay sumala sa gitagna,+ apan alaot siya nga magbudhi kaniya!”+ 23  Busa nagpangutan-anay sila kon kinsa kaha nila ang mobuhat niini.+ 24  Dihay higayon usab nga naglalis sila pag-ayo kon kinsay kinalabwan nila.+ 25  Apan giingnan niya sila: “Ang mga hari sa mga nasod nagharihari kanila, ug kadtong may awtoridad kanila gitawag nga mga Tigpanalangin.+ 26  Apan dili mo angayng mahisama nila.+ Kondili siya nga kinalabwan kaninyo kinahanglang sama sa kinaubsan,+ ug ang nagapanguna sama sa nagaalagad. 27  Kay kinsa ba ang labaw, ang nagakaon* o ang nagasilbi?* Dili ba ang nagakaon?* Apan ania ako nagsilbi* kaninyo.+ 28  “Hinuon, kamo ang miunong nako+ sa akong mga pagsulay.+ 29  Maghimo ko ug pakigsaad kaninyo, maingon nga ang akong Amahan naghimog pakigsaad kanako alang sa usa ka gingharian,+ 30  aron kamo mangaon ug manginom sa lamesa sa akong Gingharian,+ ug manglingkod sa mga trono+ aron maghukom sa 12 ka tribo sa Israel.+ 31  “Simon, Simon, gusto* ni Satanas nga ayagon mo sama sa trigo.+ 32  Apan nangamuyo ko sa Diyos nga unta ang imong pagtuo dili moangka,+ ug dihang makahinulsol ka na ug makabalik, palig-ona ang imong mga igsoon.”+ 33  Unya siya miingon kaniya: “Ginoo, andam kong mouban nimo sa bilanggoan ug sa kamatayon.”+ 34  Apan siya miingon: “Sultihan ka nako Pedro, ang usa ka sunoy dili motuktugaok karong adlawa hangtod nga ilimod ko nimo sa tulo ka higayon.”+ 35  Siya usab miingon kanila: “Dihang gipadala mo nako nga walay puntil sa salapi ug sudlanag pagkaon ug sandalyas,+ duna bay nakulang kaninyo?” Sila mitubag: “Wala!” 36  Unya siya miingon kanila: “Apan karon siya nga may puntil sa salapi ug sudlanag pagkaon padalha niini, ug siya nga walay espada pabaligyaa sa iyang panggawas nga besti aron makapalit siyag espada. 37  Kay sultihan mo nako nga kinahanglang matuman ang nasulat bahin kanako, nga nag-ingon: ‘Siya giisip nga kauban sa mga kriminal.’*+ Ug kini nagakatuman na.”+ 38  Unya sila miingon: “Ginoo, tan-awa! aniay duha ka espada.” Siya miingon: “Igo na kana.” 39  Pagbiya niya didto, miadto siya sa Bukid sa mga Olibo sumala sa iyang naandan, ug misunod sab ang iyang mga tinun-an.+ 40  Pag-abot nila, siya miingon kanila: “Padayon sa pag-ampo, aron dili mo madaog sa tentasyon.”+ 41  Ug siya miadto sa unahan sa gilay-on nga malabay ug bato, ug siya miluhod ug nag-ampo: 42  “Amahan, kon buot nimo, kuhaa kining kopa gikan kanako. Apan dili ang akong kabubut-on ang matuman, kondili ang imoha.”+ 43  Unya may anghel gikan sa langit nga nagpakita ug nagpalig-on kaniya.+ 44  Grabe kaayo ang iyang kasakit, mao nga padayon siyang nag-ampo nga tibuok kasingkasing,+ ug ang iyang singot nahisamag tinulo sa dugo nga nangatagak sa yuta. 45  Human niyag ampo, miadto siya sa mga tinun-an. Apan naabtan niya silang nangatulog tungod sa kakapoy ug kasubo.+ 46  Siya miingon: “Nganong nangatulog man mo? Bangon ug padayon sa pag-ampo, aron dili mo madaog sa tentasyon.”+ 47  Samtang nagsulti pa siya, may miabot nga panon sa katawhan, ug nag-una kanila si Judas nga usa sa Dose. Dayon iyang giduol si Jesus ug gihagkan.+ 48  Apan giingnan siya ni Jesus: “Judas, gibudhian ba nimo ang Anak sa tawo pinaagi sa usa ka halok?” 49  Pagkakita sa mga kauban ni Jesus kon unsay mahitabo, sila miingon: “Ginoo, gamiton ba namo ang among espada?” 50  Gani usa kanila mitigbas sa ulipon sa hataas nga saserdote, ug naputol ang tuong dalunggan niini.+ 51  Apan si Jesus miingon: “Hunong na!” Dayon iyang gihikap ang dalunggan niini ug giayo siya. 52  Unya giingnan ni Jesus ang pangulong mga saserdote, mga kapitan sa templo, ug mga ansiyano nga nangadto kaniya: “Tulisan ba ko nga nagdala man mog mga espada ug puspos sa pagdakop nako?+ 53  Adlaw-adlaw ko ninyong nakita sa templo,+ apan wala ko ninyo dakpa.+ Hinuon karon ang inyong panahon ug nianang sa awtoridad sa kangitngit.”+ 54  Unya ilang gidakop siya+ ug gidala sa balay sa hataas nga saserdote. Apan si Pedro misunod nga nagpalayo lag diyutay.+ 55  Dihang ang mga tawo naghaling ug kalayo sa tunga sa hawanan ug nanglingkod, si Pedro milingkod sab didto.+ 56  Apan may sulugoong babaye nga nakakita niyang naglingkod duol sa kalayo. Mitutok kini kaniya ug miingon: “Kining tawhana kauban sab niya.” 57  Apan siya milimod: “Wala ko makaila niya.” 58  Pagkataudtaod ang laing tawo nga nakakita niya miingon: “Ikaw pod kauban nila.” Apan si Pedro miingon: “Dili lagi ko nila kauban.”+ 59  Paglabayg mga usa ka oras, ang laing tawo miinsistir: “Segurado ko nga kining tawhana kauban sab niya, kay Galileanhon siya!” 60  Apan si Pedro miingon: “Wala ko mahibalo sa imong gipanulti.” Dihadiha, samtang nagsulti pa siya, mituktugaok ang usa ka sunoy. 61  Ang Ginoo milingi ug mitan-aw kang Pedro, ug si Pedro nahinumdom sa gisulti sa Ginoo kaniya: “Sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy karong adlawa, ilimod ko nimo sa tulo ka higayon.”+ 62  Ug siya migawas ug mihilak pag-ayo. 63  Karon ang mga lalaki nga nagbantay kang Jesus nagbugalbugal+ ug nagdapat kaniya.+ 64  Gitabonan nila ang iyang nawong ug nagsigeg pangutana: “Tagnaa! Kinsay midapat nimo?” 65  Ug daghan pa silag gisulting pasipala batok kaniya. 66  Pagkabuntag, nagtigom ang mga ansiyano sa katawhan, nga gilangkoban sa pangulong mga saserdote ug mga eskriba,+ ug ilang gidala siya sa tigomanan sa Sanhedrin, nga nag-ingon: 67  “Kon ikaw mao ang Kristo, sultihi mi.”+ Apan siya miingon kanila: “Bisan pag sultihan mo nako, dili gihapon mo motuo. 68  Ug kon mangutana ko ninyo, dili mo motubag. 69  Apan ang Anak sa tawo+ molingkod unya sa gamhanang tuong kamot sa Diyos.”+ 70  Niini silang tanan miingon: “Nan, ikaw ba ang Anak sa Diyos?” Siya mitubag: “Kamo mismo ang nag-ingon niana.” 71  Sila miingon: “Nganong magkinahanglan pa kitag dugang pamatuod? Kita na mismo ang nakadungog niini gikan sa iyang baba.”+

Mga Footnote

O “Lebadura.” Tan-awa sa Glossary.
O “pagbudhi.”
Iningles, silver.
O “pagbudhi.”
O “nanghirag.”
O “naghirag sa lamesa.”
O “nag-alagad?”
O “naghirag sa lamesa?”
O “nag-alagad.”
O “gipangayo.”
Literal, “Siya giisip nga apil sa mga tawong walay balaod.”